A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

ISE Europe – 2020. február 11-14.

Szakmai kiállítás – egyre növekvő vonzerővel

Szinte napra pontosan egy éve készítettünk exkluzív interjút Mike Blackman-nel, az Integrated Systems Events ügyvezető igazgatójával. Most, hogy közeleg a 2020-as show, ismét alkalmunk nyílt beszélgetni annak előkészületeiről, és egye­bek mellett arról, miként vált ’kötelezően látogatni való’ ren­dezvénnyé az audiovizuális szakma körében.

Az ISE minden évben növekedett indulása óta. E trendnek megfele­lően az ISE 2020 lesz a legnagyobb és legjobb?

Mike Blackman: Kétségtelenül. A leg­utóbbi kiállításon több mint 81.000 látogatónk volt – és többre számí­tunk 2020-ban. Idén 56.100 m2 kiállí­tási területet fedtünk le, amely 2020- ban 800 m2-el növekszik.

Az idei évhez képest két fontos újdon­ság, hogy a kiegészítésként használt 5. csarnok nagyobb lett és állandósult, míg a 14. csarnok ad majd otthont az új Innovációs Zónáknak – amely olyan cégek számára került kialakításra, akik új kiállítók az ISE-n. Az ISE fő színpa­da a 14. csarnokba kerül át, és az ISE, AVIXA, CEDIA és AV Magazin által kí­nált, ingyenesen látogatható előadá­sokat kínál vezető üzleti gondolkodás és bevált gyakorlati témakörökben.

Az idei kiállításon az nhow Hotel-nél bemutatott fényfestési projektünk nagy sikere alapján jövőre ismét lesz hasonló show elemünk a RAI kiállí­tási komplexum területén. Emellett nagyon dinamikus és gondolatéb­resztő nyitóbeszéddel készülünk – a szónokunk személyét hamarosan bejelentjük.

Milyen újdonságokra számíthatunk konferenciák és szakmai program tekintetében?

Mike Blackman: A 2019-ben megtar­tott konferenciák mindegyike vis­szatér 2020-ban – lefedve az okos épületek, XR (cross reality – azaz virtuális, augmented kevert valósá­gok), digital signage, digitális mozi, vendéglátóipar, látogatói attrakciók, stadionok és professzionális audio megoldások területeit, továbbá az AVIXA két a jövő trendjeit elemző konferenciája, amelyek a vállalko­zásra és a felsőfokú képzésre kon­centrálnak. Ezeken felül lesznek új konferenciáink is, például a vezérlő­termekről szóló konferencia, illetve a CEDIA design és építési konferen­ciája. 2019-hez hasonlóan, számos konferenciát a RAI központhoz közel eső Hotel Okura-ban tartunk, amely nagy népszerűségre tett látogatóink körében.

Konferenciái mellett az AVIXA stand­ján kínál egy 20 perces szekciókból álló FlashTrack szekció sorozatot. A CEDIA-nak teljes négy napos programjában szerepelnek tréningek, amelyek hét­főn egy cyber biztonsági workshoppal indulnak, a CEDIA standján pedig in­gyenes előadások is elérhetőek.

Milyen kihívásokat jelent a rendez­vény számára, hogy ilyen nagyra nőtt?

Mike Blackman: Az egyik legna­gyobb kihívásunk, hogy látogatóink könnyen megtalálják, amit keresnek – és könnyen eljussanak a számukra re­leváns kiállítókhoz. Az egyik megkö­zelítési mód, amivel erre megoldást kínálunk, hogy a kiállítást az alábbi hat technológiai zónára osztottuk fel: audio és élő események, digital signage és digitális out of home meg­oldások, oktatás, háztartási megol­dások, okos épületek és egységes kommunikáció. A technológiai zónák szerint a látogatók gyorsan megta­lálják a show azon részeit, ahol a szá­mukra fontos technológiai megoldá­sok és termékek láthatók.

Az ISE mobil applikáció nagy sikert aratott látogatóink körében, mely­ben kulcs szerepe volt útvonaltervező funkciójának.

Miképpen változott az ISE látogatói profilja az elmúlt évek során?

Mike Blackman: A kezdetekben lá­togatóink szinte kizárólag rendszerin­tegrátorok és más audio-vizuális szak­emberek voltak. A show aztán egyre inkább vonzotta a végfelhasználókat; a kiállítóink is egyre inkább szeretné­nek találkozni velük, illetve meglévő és lehetséges integrátoraikkal. Mára az ISE éppúgy ’kötelezően látogatandó’ rendezvénnyé vált a végfelhasználók, mint az integrátorok körében.

Milyen módon tették vonzóbbá az ISE-t a végfelhasználók számára?

Mike Blackman: Az évek során jelen­tős mértékben bővítettük konferencia programunkat, mert a végfelhasználók azt jelezték felénk, hogy számukra óri­ási értékkel bír, hogy nem csupán köz­vetlenül beszélhetnek a gyártókkal a legújabb termékeikről és technológi­áikról, amelyek a cégük audiovizuális stratégiáját formálják, de hálózatot is építhetnek, és tanulhatnak az iparág elismert szaktekintélyeitől.

A különleges érdeklődési köröket meg­célzó programunkat azzal a céllal alkot­tuk meg, hogy speciális vertikális piaci szektorokból hozzunk látogatókat az ISE-re, ezzel is segítve a végfelhasználó technológiai vásárlóinkat abban, hogy találkozhassanak a technológiai szolgál­tatókkal, és egyéb megoldásokat kínáló partnerekkel. Mindezek azon formális megegyezések eredményei, amelyeket az ISE kötött számos különféle szakmai szervezettel, média partnereinkkel, cé­gekkel és tanácsadókkal, és mind úgy alakítottuk ki, hogy kiszolgálják az ide látogató cégvezetők információ igénye­it előre tervezett stand látogatásokkal, prezentációkkal, hálózatépítési esemé­nyekkel és vacsorákkal.

Többször említette az AVIXA és CEDIA eseményeit. Mi a szerepe ezeknek a szervezeteknek az ISE ki­állításon?

Mike Blackman: Az AVIXA és a CEDIA az ISE tulajdonosai – két olyan szakmai szövetség, amelyek a szakmai fejlődést támogatják – éppen ezért az oktatás és a szakmai tréningek mindig is fontos részei voltak a show-nak. Egy továb­bi közös prioritásuk, hogy az iparágon túl nyúlva elérjék az audiovizuális pro­jektek finanszírozóit, tulajdonosait. Az iparágban fontos szerepe van a szak­mai kvalifikációk megteremtésének, illetve ezek díjazásának, illetve az ipar­ágban dolgozók kompetenciáinak fo­lyamatos demonstrálásának.

Az AVIXA és a CEDIA jelentős mérték­ben járul hozzá az ISE által kínált ki­emelkedő látogatói és kiállítói élmény megteremtéséhez azáltal, hogy meg­határozzák az esemény témáit és rit­musát, és segítenek bennünket abban, hogy minél relevánsabb tartalmat kí­náljunk szakmai és végfelhasználó lá­togatóink számára egyaránt. A két szervezet óriási mennyiségű piaci in­formációt, útmutatást és oktatási kez­deményezést, illetve szórakoztató és gondolatébresztő lehetőséget biztosít látogatóink számára szakmai fejlődé­sük érdekében.

Milyen trendeket keressenek az ISE 2020 látogatói?

Mike Blackman: Úgy gondolom, a mesterséges intelligencia egyre több audiovizuális alkalmazásban jelenik meg. A digital signage-ban már hasz­nálják, de sokan látnak számára lehe­tőséget további felhasználó centrikus alkalmazásokban, mint például a ven­déglátás. A mesterséges intelligenciát használják továbbá a meetingek és ta­lálkozók minőségének javítására is.

A 2020-as ISE véleményem szerint ta­núbizonyságául szolgál majd a LED alapú kijelzők térnyerésének. Ezek ugyanis számos előnnyel bírnak az LCD panelekkel szemben – az áruk pe­dig gyors mértékben csökken. Szintén érdekes lesz látni, milyen fejlődésen ment keresztül az OLED technológia. A látogatóknak érdemes lesz megte­kinteni az applikáció specifikus pro­jektorok új generációját. Az audio területén az object based sound meg­oldásoktól lesz hangos a kiállítás.

A 2021-es kiállítást már Barcelonában rendezik, így a 2020-as ISE lesz az utolsó a RAI központban. Miként érez ezzel kapcsolatban?

Mike Blackman: A RAI immár egy tel­jes évtizede kiváló helyszín számunk­ra, így természetesen érzek némi szo­morúságot: rengeteg kedves élményt őrzök az itt töltött időszakunkról. Ez a helyszín kiválóan szolgált minket, és komoly része van gyors növekedé­sünkben, melynek eredményeként a világ legnagyobb professzionális kö­zönségnek szóló audiovizuális ese­ményévé váltunk. A hátulütője en­nek, hogy túlságosan nagyra nőttünk még egy olyan kiállítási központ szá­mára is, mint a RAI.

Mindemellett izgatott is vagyok! A bar­celonai Fira vásárközpont egy fantasz­tikus helyszín, óriási területtel, nagyon vonzó desztinációban. A költözésünk nem csupán a számok növekedéséről szól, hanem arról, hogy jobb minőségű élményt kínáljunk kiállítóink és látoga­tóink számára egyaránt! Sign

További cikkünk a kiállításról:
https://www.signanddisplay.hu/a-megalapozott-uzleti-kapcsolatokert/

- Hirdetés -

Sign&Display