A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

A nyomtatott csomagolás fenntarthatósági problémáinak gyógyírja a kreativitás!

Az elmúlt néhány évben a reklámdekoráció és csomagolóanyaggyártás különösen előtérbe kerültek, hiszen gyakran ezek az iparágak intenzív fosszilis energiahordozó-felhasználók, jellemző, hogy sokszor túlcsomagolják termékeiket, ezen felül jelentősen hozzájárulnak a földi és tengerben gyűlő szemét mennyiségéhez. Erre jelent megoldást a kreativitás.

Nehéz pozícióban van ebben a légkörben egy vál­lalat vagy vállalkozás, hiszen a fenntarthatósági kö­vetelmények gyakran zavarossá és nehézzé teszik a növekedés és fenntartható célok megfogalmazását, végeredményben a profit elérését. Mindemellett a fenntartható működés már nem egy ajánlás a válla­latok számára, hanem lassan kötelezővé válik az ellá­tási láncra nehezedő fogyasztói elvárások és a szabá­lyozások, előírások miatt.

A vállalatokra fenntarthatósági nyomásként neheze­dő teher viszont új lehetőségeket is rejt magában. Egy reklámeszköz és dekoráció vagy csomagolóanyaggyár­tó vállalat esetében a kreativitás maga lehet a fenntart­hatóság mozgatórugója. Ha megpróbáljuk mindkettőt beilleszteni a tervezéstől a gyártásig tartó folyamatba, akkor még hangsúlyosabbá válik, hogy a szoftveres megoldások és a géppark fejlesztése hogyan indíthat­ják el és vezethetik végig a különböző vállalatokat a fenntartható működésig vezető úton. A legfontosabb három tényező, amit minden iparági szereplőnek újra kell értelmezni ahhoz, hogy a jelenlegi nehezített gaz­dasági környezetben is tudjon hatékonyságot növelni és selejtet csökkenteni:

 • elsőre megfelelő minőségű termék gyártása,
 • újrahasznosított anyagok felhasználása,
 • energiafogyasztás csökkentése.

SELEJT CSÖKKENTÉSE

A selejt csökkentésének szempontjából is kiemelhető, hogy a gyártás a tervezésnél kezdődik. A repetitív te­vékenységek akkor automatizálhatók, ha arra már a tervezéskor tudatosan készülünk.

 • Az ESKO ArtPro+ szoftverének adottságait kihasz­nálhatja egy gyártó a preflight profilok alkalmazá­sával, hogy véletlenül se kerüljön gyártásba hibás, ellenőrizetlen munka.
 • Fontos, hogy csak annyit gyártsunk, amennyire valóban szükség van, a Studio szoftvercsaláddal a mintadarabok modellezésével a gyakran igen költ­séges és felesleges mintakészítést is kiiktathatjuk a folyamatból.
 • A változó adattartalmú, kisszériás gyártást lehetővé tevő szoftveres háttér az ArtPro+ szoftverrel a rak­tárkészlet minimalizálását teszi lehetővé.
 • Az ArtiosCAD komplex felhasználásával a csomago­lás méretét könnyedén a termékhez, majd a gyűj­tőcsomagolást az elsődleges csomagoláshoz iga­zíthatjuk, így kevesebb az alapanyag felhasználás. A logisztikai költségeket a CapePack szoftvercsa­lád használatával csökkenthetjük, ami a leghaté­konyabb és optimálisabb raklapra helyezést és konténerbe rakodást tervezi meg helyettünk. Illetve ezen a ponton is visszanyúlhatunk a csomagolás­tervhez, módosíthatunk rajta.
 • A kreativitás az ArtiosCAD a standard mintatá­ra is támogatja, ahonnan különböző ragasztás nélkül összeszerelhető display-ek, önzáró dobozok tervezhetők, paraméterezhetők, a későbbiek szá­mára elmenthetők.

ÚJRAHASZNOSÍTOTT ANYAGOK HASZNÁLATA

Alapanyagok tekintetében erős változást mutat az iparág, erőteljes eltolódás látszik a magasabb újra­hasznosított anyag tartalmú és papír alapú alapanya­gok irányába, ez a jelenség főleg a reklámeszköz gyár­tókat állítja kihívás elé.

 • Erre reagálva a kivágósztalokat és marógépeket gyártó cégek – ahogy a Kongsberg is – a saját fejlesz­téseiket ennek mentén tervezik, kifejezetten ilyen anyagokat megmunkáló szerszámok, nagyobb tű­rőképességű berendezések fejlesztésével.
 • Speciális bevonatú eszközök és szerszámok alkal­mazásával a különböző műanyagokat, fa, MDF és alumínium kompozit anyagokat, vagy védőcsoma­golások esetén a vastag habokat kiváltó papír-ala­pú anyagokat hatékonyabban, szebben lehet fel­dolgozni.

AZ ENERGIAFOGYASZTÁS CSÖKKENTÉSE A TELJESÍTMÉNY ÉS HATÉKONYSÁG, VALAMINT A HOSSZÚ ÉLETTARTAM ÁLTAL

Az energiafogyasztás csökkentése a legegyszerűbben elérhető, hiszen a gyártók sok esetben már rendelkez­nek a termeléshez szükséges szoftverekkel, így csupán szemléletformálásra van szükség. A folyamat követke­ző szintre emelése az előkészítési és tervezési lépések automatizálásával, az emberi beavatkozást igénylő pontok kivezetésével indítható el, amivel szinte rögtön növelhető a hatékonyság.

 • Gyártáskor a teljesítmény az eszközcserék, a feles­leges gépindítás és leállítás, az operátori beavat­kozások minimalizálásával növelhető. A Kongsberg berendezések minden lehetőséget megadnak erre. Az IPC vezérlőszoftver optimalizálja a gyár­tást, értelmezi a gyártási fájlokkal érkező metaada­tokat, egyes gépei pedig kifejezetten a 24/7 mun­kavégzésre lettek kialakítva. A Kongsberg ezen túl olyan eszközöket fejlesztett az elmúlt években, mint a VariAngle, ami a manuális szerszámcserék elkerülésének szellemében menet közben tudja a V-vágás szögét állítani, illetve a CorruSpeed késesz­köz, ami gyorsabban és szebben tud papír alapú anyagokat megmunkálni, mint a korábbi eszközök.
 • A hosszú élettartam bizonyítéka, hogy a Magyaror­szágon működő Konsgberg berendezések folyama­tos karbantartás mellett gyakran 20-30 éves időtar­tamra ki tudják szolgálni tulajdonosukat.

A fejlődés három vezérelve, a selejtcsökkentés, újra­hasznosított anyagok felhasználása és energiafogyasz­tás csökkentése nem elérhetetlen célkitűzés, ha meg­felelő szakmai támogatással kezd neki a gyártó vállalat.

A partners Kft. elkötelezett híve annak, hogy ügyfeleit ezen az úton elkísérje, és célzott applikációs tanács­adásokkal, workshopokkal támogassa, hogy a kar­bon-semlegesség és a fenntarthatósági elvek szerinti működés vállalati hívószavak helyett a valódi változás mozgatórugóivá válhassanak.

www.partners.hu
info@partners.hu

- Hirdetés -

Sign&Display