A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Végtelen kreativitás, pontosság és minőség

A síkágyas nyomtatás területén szerzett sokrétű tapasztalatai­ra alapozva a Canon szeptember elején útjára indította a szé­lesformátumú grafikai piacra szánt új Arizona 2300 sorozatát, ezzel segítve az ügyfeleket termelésük felgyorsításában, a működési hatékonyságuk javításában, és növekedési lehetősé­gek kiaknázásában, új alkalmazások révén. Az új sorozat különféle tintacsatorna opciókkal (4, 6 és 8) rendelkezik, ezzel alkalmazások széles skáláját támogatja, valamint magában foglal három kisméretű 1,25 m x 2,5 m síkágyas asztalú modellt (Arizona 2340 GTF, 2360 GTF, 2380 GTF), valamint három nagy­méretű 2,5 m x 3,08 m méretű asztallal modellt (Arizona 2340 XTF, 2360 XTF, 2380 XTF).

Intelligens termelékenység

A síkágyas táblaarchitektúrát for­radalmasító új nyomtatósorozat az Arizona FLOW technológiára épül. Ez egy légáramlásos elven működő technológia, amely zónák és maszko­lás nélküli, tetszőleges méretű alakú táblás nyomathordozó elhelyezést tá­mogat, könnyen használható pneu­matikus illesztőelemek segítségével, hogy biztosan a helyén tartsa a nyom­tatandó alapanyagot az asztalon. Az eredmény? A produktivitás az Arizo­na nyomtatók korábbi generációjához képest több mint 20%-kal nőtt, mivel a kezelőnek nem kell időt pazarolnia az asztal maszkolásával vagy a hordo­zó leszorításával, ezzel lehetővé válik a munkák közötti gyorsabb váltás, a rö­videbb beállítási idők, és a probléma­mentes feladatváltás. A FLOW techno­lógia lehetővé teszi a nyomtatást nem megszokott és nagyobb kihívást je­lentő hordozókra, mint pl. karton, pa­pír és fa, valamint az extrém nagy mé­retű – több panelre felosztott – képek nyomtatását is könnyebbé teszi, mint eddig bármikor. Nyomtasson szegély nélkül a hordozón, így profitálhat ab­ból, hogy kevés vagy semennyi felület nem vész kárba, ezáltal a selejt mennyisége is radikálisan csökken.

A pneumatikus illesztőelemek lehe­tővé teszik a hordozó illesztését az asztal jobb vagy bal – vagy akár mind a két – sarkához, így Ön nyomtathat az asztalon 2, 4 vagy 6 táblát. A hor­dozó elejéről a hátuljára, vagy balról jobbra fordítása a síkágyon tökéletes illeszkedést tesz lehetővé kétoldalas nyomtatás esetén, függetlenül attól, hogy a hordozónak vannak-e térbeli tökéletlenségei. Nyomtasson maga­biztosan szokatlan, nehéz, sima vagy elővágott hordozóra.

Tartsa a termelékenységet rekord­szinten 95m2/órás sebességű nyomta­tással úgy, hogy közben a nyomtatási minőség nem romlik. Az automatizált karbantartó rendszer beavatkozás nél­küli nyomtatófej-karbantartást biz­tosít, csökkenti a leállást a fúvókák működésének másodperceken belü­li helyreállításával – beleértve a fehér tintát, amelyet általában nehéz kar­bantartani. Nem kell többé megvár­nia, míg nyomtatója bemelegszik – az új Arizona 2300 sorozat azonnal ren­delkezésre áll LED-UV fixálórendsze­re révén, amely lehetővé teszi a gyor­sabb átfutást sürgős munkák esetén. Emellett a magas felbontású kame­rás beállító rendszer könnyű, gyors és pontos nyomtatófej-beállítást biztosít a síkágyas tábla-leképezésével.

Az Arizona Xpert öntanuló képessé­get biztosít az Arizona 2300 számára, így Ön megtervezhet – és aztán meg­ismételhet – összetett, több rétegből álló projekteket. A nyomtató emlék­szik a „receptre”, amikor legközelebb hasonló alkalmazásokat szeretne nyomtatni, ezzel megspórolja Önnek a beállítási időt, és automatikussá te­szi az előállítási folyamatot.

Az Arizona 2300 sorozat mellett a Canon az Arizona Xpert 2.1. verzió­ját is bemutatta. A termelékenységet tovább növelő új tulajdonságokkal és az alkalmazás intelligensen ké­pes vágó-görbe kinyomtatására köz­vetlenül a síkágyas felületre, ezáltal biztosítja az amorf alakú nyomat­hordozók tökéletes pozicionálását maszkolás nélkül. Az Arizona Xpert 2.1 támogatja a nyomtatási és vágá­si munkafolyamatokhoz való „recep­teket” a Canon ProCut szoftverének integrálásával. A maximális auto­matizációnak köszönhetően a két­oldalas és a többrétegű nyomtatás most könnyebb, mint valaha. Nin­csenek hibák, és ennek következté­ben kevesebb a hulladék. A szoftveralkalmazás lehetővé teszi továbbá a nyomtatási tervek egyszerű cse­réjét a nyomda és a tervező között, így megnézhetik a végső terméket 3D-nézetben az Adobe Creative Sui­te® programban, ezzel a minimumra csökkentve a tervezési hibák esélyét.

Fenntarthatóságra tervezve

Az Arizona 2300 sorozat LED-UV fixá­lást kínál 40%-kal kevesebb energia­fogyasztással, más síkágyas nyom­tatókhoz képest, köszönhetően az azonnali üzemképességnek (mivel nincs szükség bemelegedési időre), a lámpa élettartamának és a szokásos energiahálózathoz biztosított csat­lakoztathatóságnak. Ezen kívül ala­csony tintafogyasztást is kínál, amely átlagosan kevesebb mint 8ml/m² tin­tahasználatot jelent, beleértve a kar­bantartást.

A Németországban gyártott Arizo­na 2300 sorozat mindkét német TÜV (Technischer Überwachungsverein) és DGUV (Deutsche Gesetzliche Un­fallversicherung) minőségbiztosítási vizsgálaton megfelelt, amelyek iga­zolják, hogy a termékcsoport megfe­lel a környezeti hatások minimalizálá­sát és a biztonságos munkakörnyezet garantálását célzó egészségügyi és biztonsági rendelkezéseknek. UV-tin­tái UL GREENGUARD Gold minősíté­sűek, így a nyomtatott anyagok egy­aránt megfelelnek iskolai, szállodai és kórházi használatra is.

Annak biztosítására, hogy nyomtató­helyisége megfeleljen a szellőztetés meghatározott követelményeinek, opcióként rendelkezésre áll egy lég­szűrőrendszer, amely segít fenntarta­ni az egészséges munkakörnyezetet Ön és alkalmazottai számára.

A lehetőségek új dimenziója

Érjen el kiváló nyomtatási minősé­get minden egyes nyomtatásnál, hordozók széles skáláján, kiemelke­dő termelési sebességekkel a high key nyomtatási módnak, a képpont­elhelyezés kompenzációjának, a to­vábbfejlesztett maszkolásnak, és a díjnyertes, harmadik generációs Va­riaDot nyomtatófej-technológiának köszönhetően. Ha kiváló minőségű, magas árrésű alkalmazásokhoz keres optimális konfigurációt, hozzáadhat további tintacsatornákat (6, vagy akár 8 csatornára bővíthet) – beleértve a legfényesebb fehér tintakészletet, és a kristálytiszta csillogó bevonatot.

Feleljen meg ügyfelei kemény műanyagokra, mint pl. akrilra, polikarbo­nátra és sztirolra történő nyomtatás­sal kapcsolatos bármilyen elvárásának. A Tekercses hordozó opció lehetővé teszi Önnek tekercses hordozók szé­les skálájának felfedezését, beleértve a max. 220 cm-es vékony, hőérzékeny hordozókat. Ez lehetővé teszi a könnyű váltást merev és rugalmas hordo­zókkal végzett munkák között a gép előkészítése nélkül. A 24/7-ben történő termelés valósággá válik a biztonságos, felügyelet nélküli éjszakai nyomtatás miatt, a kartonok automatikus be-és kirakodásával járó teljesen robotizált munkafolyamat lehetőségével.

Szeretne új dimenziót adni a munkájá­hoz? Az Arizona 2300 sorozathoz hoz­záadható a Touchstone, a Canon több­rétegű (max. 40 tintaréteg egymásra nyomtatása) nyomtatási szoftvere, amely lehetővé teszi az olyan alkalma­zások számára, – mint pl. a beltéri de­korációs termékek, pl. tapéta, bútor­panelek, valamint az ipari, funkcionális alkalmazások számára, mint pl. a brail­le-írás, – a kiemelkedő textúra hatását keltő nyomtatást. Sign

- Hirdetés -

Sign&Display