A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Újabb garancia a kiemelkedő minőségre

Minden nyomdai termék, amelyet a swissQprint sztenderd festé­kek felhasználásával gyártanak, tökéletesen alkalmas olyan kri­tikus környezetekben történő kihelyezésre, mint az iskolák vagy kórházak. A gyártó összes UV tintasugaras festéke ugyanis Greenguard és Greenguard Gold minősítést kaptak. Ez újabb lehetőséget kínál a swissQprint felhasználók számára, új piaci szegmensek megcélzására.

A swissQprint a gyártásra ke­rülő termékek típusától füg­gően számos különböző festékszettet kínál szélesformátumú UV nyomtatóihoz. A jelenleg a pi­acon elérhető összes swissQprint sztenderd festék Greenguard vagy Greenguard Gold certifikációval ren­delkezik. A svájci gyártó nyomtatói­nak kiváló minősége, nagyfokú pon­tossága és alacsony szervizigénye mellett ez olyan további verseny­előnyt jelent felhasználóik számára, amely kiemelkedően magas nyere­ségességet biztosít számukra.

A Greenguard certifikáció biztosítja, hogy a beltérre gyártott nyomdai termékek megfelelnek a legszigo­rúbb vegyianyag kibocsátási korlá­tozásoknak – ezáltal eredményezve egészségesebb élettereket. A Gold minősítés kiterjesztett kritériumo­kat tartalmaz gyermekek, idősek és betegek által használt belterekben történő alkalmazásokra.

Festéklaboratórium – házon belül

A swissQprint cég legfontosabb te­vékenysége a szélesformátumú nyomtatók fejlesztése és gyártása: mechanikai összetételüket, irányí­tó rendszerüket és szoftverüket egy­aránt házon belül alkotják meg. Idén június óta ugyanez érvényes festé­keikre is: a cég ugyanis főhadiszállá­sán elindította festék laboratóriumát a szükséges szakértők alkalmazásá­val. A laboratórium kiemelt felada­ta, hogy gondoskodjon az általuk használt festékek minőségéről, il­letve alkalmazásaikhoz való megfe­lelőségükről. A szakértői csapat fo­lyamatosan személyesen egyeztet festék-beszállítóikkal, így felhaszná­lóiktól érkező visszajelzéseikből rövid időn belül képesek megtenni a szük­séges fejlesztéseket és módosításo­kat. A swissQprint nyomtatófejlesztő mérnökei és festékszakértői egymás közvetlen szomszédságában dolgoz­nak, megosztják egymással tapaszta­lataikat, amelyekből a szükséges ta­nulságokat levonva azonnal képesek fejleszteni termékeiket, amely nagy erőssége a svájci gyártónak.

Néhány mondatban a swissQprint gyári UV festékeiről:

SQS festék: kiválóan alkalmas táblás és tekercses sign termékek magasabb hőmérsékleten törté­nő nyomtatására.

SX1 Hibrid: az akril bá­zisú SX1 festék ideá­lis táblás és tekercses anyagok nyomtatásá­ra, matt nyomatok ké­szítéséhez.

FR1 festék tekercses nyomtatókhoz: Az FR1 festék alkalmas fényes nyomatok készítéséhez, széles színspektrummal.

KX1 hibrid-flexibilis festék: A KX1 fes­ték remekül használható tekercses és táblás anyagok nyomtatásához, fé­nyes nyomatok készítésére.

T –ink V3 festék – üveg, fém anyagok nyomtatására. Kiválóan alkalmas na­gyon nyúlós alapanyagok nyomtatá­sára. A festék akár 500%-al is nyújtha­tó és nyomtatható az anyagbelső vagy külső felületére is. A T festék eléggé rugalmas, hogy kiállja az időjárás által okozott hőmérséklet ingadozásokat.

G-ink: Alkalmas merev vagy félig ru­galmas alapanyagok, vagy éppen bel­téri felhasználásra kerülő üveg felüle­tek nyomtatására.

- Hirdetés -

Sign&Display