A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Új szélesformátumú UV nyomtató márka hazánkban

Szeptember 26-án a Real Csoport telephelyén tartotta őszi első szakmai rendezvényét az Eurojet Hungária Kft. A rendezvényen egy teljesen új UV nyomtató márkát mutattak be a magyar piac számára. A Signracer kifejezetten ipari felhasználásra megalko­tott UV nyomtatócsalád, saját festékgyártással. A piacon nagy igény van erre a gyártási szegmensre, amit a legjobban mutat, hogy az első két Signracer nyomtató már el is kelt hazánkban.

Az Eurojet Hungária ezidáig a HP Latex, illetve Mutoh szélesformátumú digitális nyomtatóit forgal­mazta, azonban bizonyos nyomtatási méretekben, illetve technológiákban nem volt elérhető termelő eszköze partnerei számára. Ezért egy év gon­dos kutatómunka és keresés eredmé­nyeként megállapodást kötöttek a Signracer UV nyomtatók hazai forgal­mazásáról – mondta el prezentációjá­ban Kovács István az Eurojet termékmenedzsere.

The Race is on! Signracer – új ver­senyző a piacon!

Mivel a márka ezidáig nem volt jelen a magyar piacon, ezért érdemes részle­tesen bemutatni.

A Signracer nyomtatóit kifejezetten ipari nyomtatásra tervezték – a cég büszke arra, hogy eladott nyomtató­ik több mint 40%-át ipari felhasználók részére értékesítik. Mára olyan neves olasz és francia divatmárkák terméke­it dekorálják Signracer nyomtatókkal, mint a Louis Vuitton, vagy a Gucci.

A nyomtatókban prémium minőségű nyomtatófejeket és festék technológi­át kombinálnak a cégben felhalmozott több mint két évtizedes know-how-val.

Manapság a nagy márkák nyomtatói­nak túlnyomó része Kínában készül, a Signracer-nél azonban a kínai hardvert Németországban módosítják és újraé­pítik. A svájci gyártó kifejezetten nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a minőségi gyártás szempontjából elengedhetet­len fontos alkatrészeket maga válassza ki, és a lehető legjobb anyagokat hasz­nálja. További fontos kérdés, hogy mi­lyen nyomtatófejet használnak? Nos, a Signracer ezt sem bízza a véletlenre, gépeibe ugyanis Ricoh Gen. 5, illetve Kyocera ipari termelékenységű nyom­tatófejeket épít, amelyek a termelé­kenység mellett 4 picoliteres csepp­méretet is garantálnak.

Fontos elmondani, hogy a Signracer nyomtatók végső összeszerelését Né­metországban végzik. Ennek oka egy­részt, a minőség, másrészt, hogy Né­metországban olcsóbb a munkaerő, mint Svájcban. Illetve nagyon fontos kiemelni: mivel a gép szállítása Euró­pai Uniós területről indul, így a vám­kezelés kifejezetten egyszerű, és EU-s pályázatokban CE minősítéssel szere­pelhet, tehát a termék a rá vonatkozó előírásoknak megfelel és szabadon forgalmazható az EU területén.

A Signracer kifejezetten széles nyom­tatóválasztékot kínál, amelyben el­érhető síkágyas, tekercses, hibrid, és kifejezetten nagyméretű, ipari nyom­tatója is, utóbbi 3,20 m szélességben.

Nagyon fontos egy nyomtató haszná­lata során az elérhető szerviz támoga­tás. A Signracer együttműködés kere­tében az Eurojet megkapta a szerviz támogatáshoz szükséges képzést, és képesítést. Kovács István elmondta to­vábbá, hogy a Signracer megalkotott egy európai csoportot, melynek tag­ja minden forgalmazó szerviz csapata. Ezen a fórumon pedig nyíltan megoszt­ják egymással a felmerülő problémákat és segítenek egymásnak megtalálni a megoldást, illetve jelezhetik a gyártó felé, mely pontokon szükséges a gépek fejlesztése. A németországi gyártás ré­vén az alkatrész ellátás szintén biztosí­tott a Signracer nyomtatóihoz.

Saját gyártású festékek

Vincze Zsolt, az Eurojet értékesítési tanácsadója előadásában kiemelte: a nyomtatófejek mellett óriási jelentő­séggel bír egy nyomtató márka eseté­ben, hogy milyen festékeket kínál. Nos a Signracer résztulajdonos egy fes­tékgyártóban, így megvan az az óriá­si előnye, miszerint saját fejlesztésű és gyártású festékeket tud kínálni nyom­tatóihoz, amelyeket a nyomtatókkal összhangban tudnak fejleszteni.

Lássuk hát a Signracer gyári festékvá­lasztékát:

PREMIUMFLEX HD

Alacsony viszkozitású, rugalmas fes­ték – kifejezetten LED nyomtatá­si technológiához fejlesztve, amely kiválóan tapad rugalmas és merev anyagokra egyaránt. Rugalmassága által nyomtathatunk vele műbőr vagy textil anyagokat.

SR-200 HD

Nagyon erős tapadással rendelke­ző festék, amit kifejezetten a táblás nyomtatáshoz fejlesztettek ki. Üveg­nyomtatásra is kiválóan alkalmas, bármilyen primer nélkül.

SR-100 HD

Költséghatékony megoldás nagy vo­lumenek sokoldalú nyomtatásához. Ez a festéktípus kifejezetten a teker­cses nyomtatóban való használatra alkalmas.

Signracer nyomtató portfólió

Síkágyas nyomtatóból három külön­féle méret érhető el 1600, 2500, 3200 mm szélességben. A Signracer kifej­lesztett egy magasított hidas nyom­tatót, amely akár 25 cm vastagságú anyagok nyomtatására képes, tehát akár kész cipőket is nyomtathatunk vele egyedi grafikákkal!

Tekercses nyomtató – ipari felhasz­nálása miatt kizárólag 3,20 méte­res szélességben érhető el, kizárólag Kyocera nyomtatófejjel, remek nyom­tatási minőséggel és gyors sebes­séggel. Ez a nyomtató alkalmas bár­mely tekercses alapanyag, így tapéta, ponyva, épületháló vagy akár vinilek nyomtatására.

Hibrid (Síkágyas és tekercses) nyom­tatókból szintén három különböző méret érhető el 1600, 2500, 3200 mm szélességben.

A nyomtatók igényhez mérten elér­hetők Ricoh, illetve Kyocera nyomta­tófejekkel.

Fontos elmondani, hogy a Signracerek rendelhetők 2 / 3 illetve 3 / 6 nyomta­tófejes konfigurációkban – tehát kez­detekben rendelhetjük CMYK konfigu­rációban, de később bővíthetjük fehér, vagy lakk opcióval. A nagy gépeknél a nyomtatófejek számát megdupláz­hatjuk. A Signracer nyomtatók tehát növekedhetnek vállalkozásunkkal azo­nos ütemben.

A különbség jó és kiváló között

Ez a különbség szinte mindig a fon­tos részletekben rejlik, mondta Vinc­ze Zsolt, és hozzátette – e részle­tekre a Signracer gyártója nagyon odafigyel, ezért szerelik fel nyomta­tóikat európai fejlesztésű, szabályoz­ható teljesítményű, léghűtéses LED szárító rendszerrel. Mára elenged­hetetlen egy UV nyomtatónál, így a Signracerekből sem hiányozhat a be­épített antisztatizáló egység.

A nyomtató hídján futó energia lánc­hoz szintén a legkiválóbb anyagokat használják.

Remek fogadtatás

Az Eurojet már két nyomtatót is érté­kesített a magyar piacra.

Az első Signracer tekercses nyomta­tót a Real Print vásárolta meg, amely­nek nyitottságáról tanúbizonyságot adott, hogy a nyílt napot a telephe­lyükön rendezték meg. A bemutat­kozó prezentáció részeként a cég tu­lajdonosa, Veréczi Tibor így beszélt beruházásuk hátteréről:

„- Több mint húsz éve dolgozunk ebben az iparágban, amely időszak alatt nagyon sok nyomtatónk volt és nagyon sokat tanultunk arról, hogy valójában milyen a jó nyom­tató. Nagyjából három hete dolgo­zunk az új nyomtatóval, így teljesen részletes tapasztalataim még nin­csenek. Annyit azonban biztosan ál­líthatok, hogy mindezidáig beváltja azokat az elvárásokat, amelyeket vele szemben támasztottunk. Leginkább olyan gépet kerestünk a piacon, ami működését tekintve nagyon egysze­rű, nagyon megbízható, és a felbon­tása megfelel a mai normáknak – ez a nyomtató 4 picoliteres cseppmé­retével abszolút teljesíti ezt az elvá­rást. Szintén fontos, hogy a gép napi indítása nem több néhány percnél, hiszen egyszerűsége folytán nincs semmilyen felesleges várakozási idő.

Leginkább PVC frontlitok, Heyluxok, Decoflexek, vinylek nyomtatására hasz­náljuk, de alkalmas bármely tekercses alapanyag megmunkálására. A gép tar­tozéka egy mesh kit, amely lehetővé te­szi a festéket áteresztő anyagok (példá­ul épülethálók) nyomtatását bármilyen védőfólia vagy papír nélkül.

A géppel kapcsolatos eddigi legfon­tosabb tapasztalatunk, hogy kezelése nagyon egyszerű és gyors – ezzel segít rengeteg időt megtakarítani. A gyári festékeinek ára pedig kifejezetten ver­senyképes.”

Hibrid gép – ipari felhasználásra

A másik Magyarországon értékesí­tett Signracer egy 1600 hibrid nyom­tató, melynek ipari használhatóságára a legjobb példa, miszerint az első ké­szüléket nem egy reklám dekorációs vállalkozás, hanem egy kutyahámokat gyártó cég, a JULIUS-K9 vásárolt meg azért, mert ezzel a nyomtatóval az ál­taluk használt rugalmas alapanyagokat is képesek megnyomtatni, így házon belül lesznek képesek, perszonalizált, egyedi kutyahámok gyártására.

Sign

 

- Hirdetés -

Sign&Display