A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Szálljon fel Ön is a MultiPress buszjáratára!

Önnek is van néha olyan érzése, hogy vállalkozása nem fejlődik a kellő mértékben – viszont nem tudja, pontosan mi a fejlődés gát­ja? Sok problémát jelent Önnek a megfelelő munkaerő hiánya – és úgy érzi, emiatt rengeteg időt veszteget el? Szeretné átlátni a cégben zajló folyamatokat az alapanyag beszerzéstől, a gyártá­son és az értékesítésen át egészen a könyvelésig? Ha a fenti kér­dések bármelyike – netán mindegyike – érvényes Önre és sign and display vállalkozására, akkor érdemes megismerkednie a Dataline MultiPress vállalatirányítási szoftverével, amelyet teljes egészében erre az iparágra szabtak!

Folyamatokon alapuló működés

Miért érdemes a MultiPress szoftvert megismerni? Mert a Dataline vállalat­irányítási megoldását kifejezetten a szélesformátumú nyomtatással fog­lalkozó cégek számára alkották meg, és általa javíthatja vállalkozása haté­konyságát – annak minden területén, hatékonyabbá teheti adminisztrációs feladatait, automatizálhatja gyártá­sát, teljes minőségellenőrzést valósít­hat meg a rendeléstől egészen a kész termék kihelyezéséig.

Jól hangzik? – Szerintünk is! Indul a MultiPress busz – pattanjon fel és foglalja el az Ön kényelmes helyét!

A siker egyik kulcsa manapság, hogy cégünk mennyire képes rugalma­san reagálni a piac, illetve a törvény­kezés és szabályozások gyors üte­mű változásaira. A MultiPress ebben tud megbízható partnere lenni a szélesformátumú digitális nyomdák­nak. A MultiPress egy olyan vállalatirá­nyítási rendszer, melynek segítségével teljes rálátása van cége működésé­re, tehát mobil, rugalmas, és elérhető – bárhonnan, és bármikor! E szoftver segítségével Ön mindig egy lépéssel előbb járhat mindenkinél…

MultiPress – békét és nyugalmat hoz vállalkozása számára

A szélesformátumú digitális nyom­dák nagy része már fokozatosan ki­növi a kaotikus start up periódust. A MultiPress pedig segít abban, hogy rendszerezzék, strukturálják a gyártás ellenőrzés folyamatát, amely több­nyire jobb reakcióidőt és gyorsabb szállítást eredményez felhasználói számára. A munkafolyamat automa­tizálása kiemelt fontossággal bír a naponta beérkező rengeteg meg­rendelés megfelelő feldolgozása ér­dekében. A MultiPress lehetővé teszi, hogy kontrolláljuk számlázási folya­matainkat is. Ez a szoftvermegoldás nyugalmat hoz vállalkozása számára, így Ön arra koncentrálhat, amire iga­zán szeretne: kiemelkedő minőségű digitális nyomdai termékek készítésé­re, nap mint nap.

MultiPress – Egyedi megoldás szi­tanyomók és utómunka vállalko­zások számára!

Egy szitanyomó, vagy utómunka vál­lalkozás gyártási kalkulációja egyálta­lán nem hasonlít az ofszet nyomdák kalkulációjára. A MultiPress egyedi megoldásokat kínál a szitakeret ke­zelésére, a festékfelhasználás számí­tására, vagy az utómunka feladatok választékára.

Mindezek mellett a szoftver na­gyon hasznos a megrendelések nyo­mon követésében, a számlázásban, a szállításban, tervezésben, készlet kezelésben és még sok egyéb fel­adat során.

Moduláris felépítés – a felhasználó igényeihez alkalmazkodva!

A MultiPress szoftver moduláris fel­építése annyit jelent, hogy akár egyetlen munkafolyamatunk sza­bályozására is alkalmazhatjuk, majd ha úgy látjuk, kibővíthetjük további munkafolyamatokra, vagy akár cé­günk teljes működésére is.

A MultiPress szoftverben az alábbi mo­dulok érhetők el külön-külön, vagy akár egy teljes csomagban is:

  1. Előkalkuláció

A MultiPress szoftver több mint tíz kalkulációs technikát tartalmaz, ame­lyekkel kiszámolhatjuk, mennyibe ke­rül adott megrendelésünk. A számí­tási formulákat a Dataline Solutions, grafikai szektorban tevékenykedő ügyfelei, illetve szakértők közre­működésével dolgozták ki. Minden egyes kalkulációs technika különle­ges szempontok alapján került ki­alakításra, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy az adott projektre vonatkozó legpontosabb bekerülési költség mellett a legjobb értékesítési árat határozzák meg, mindezt minimális időráfordítással, maximális rugalmasság mellett.

  1. Ügyfélkapcsolat-kezelés (Customer Relationship Management – CRM)

A MultiPress szoftverben teljes ügy­félkapcsolat-kezelési rendszer áll ren­delkezésünkre, amelyben minden kontaktunk, az ügyféllel folytatott le­velezésünk, látogatásunk vagy fon­tos telefonbeszélgetésünk regisztrál­ható. Az ügyfélpanaszok könnyedén rögzíthetők, az ügyfélhez kapcsolódó feladatok vagy találkozók szervezése közvetlenül az adott ügyfél mappá­jából indíthatók. Kétségtelenül nagy hasznát vehetjük a MultiPress map­pastruktúrájának, amelyben az ügyfél számos különféle dokumentumát, lo­gókat, illetve fotóit tárolhatjuk.

  1. Megrendelések rendszerezése

A MultiPress szoftver a beérkező megrendeléseinket gondosan két csoportra osztja: a gyártási megren­delések, amelyeket a gyártás terve­zés felé továbbítjuk, illetve előrende­lések, amelyek az előrendelési listára kerülnek. A MultiPress készletkezelő modulja még ennél is tovább hala­dott, ugyanis vevőspecifikusan tá­rolja az adott megrendelő által ko­rábban vásárolt termékeket, és vagy közvetlenül, vagy a web2print mo­dulon keresztül regisztrálja azokat. Mindezek segítségével nyomon kö­vethetjük megrendeléseinket a kez­detektől egészen a nyomtatásig.

  1. Projekttervezés

A MultiPress tervezési modulja au­tomatikusan összeköti a tervezést az utókalkulációs modullal. A digitális verzióban egy adott munkához kap­csolódó minden folyamatunkat egy fájlban kezelhetünk, természetesen a különböző referencia dátumok figye­lembe vétele mellett. Egy további le­hetőség tervezésünk optimalizálására a MultiPress Smart Plan Board – amely egy 77” méretű érintőképernyő, amely minden részlegünk tevékenységét jól átláthatóvá teszi.

  1. Projekt regisztráció

Egy grafikai gyártó cég számára szük­séges, hogy képes legyen befolyásol­ni a gyártási időt. Ennek sarokköve az idő regisztrálása. Ez a felhasználóbarát modul lehetővé teszi számunkra, hogy használjuk az „időzítő” funkciót, a „-tól –ig” időket vagy az „időtartamokat”. Az eredmény pedig egy jól átlátható teljes kép a termelékenységünkről, munka­erőnk hatékonyságáról stb. Röviden: a számok mindent elmondanak!

  1. Számlázás és pénzügyi monitoring

A megrendelések adatai automatiku­san felvezetésre kerülnek a számlázási modulba. Minden szükséges számlá­zási funkció elérhető. A pénzügyi ex­portálási modul szinkronizálásra kerül az adott ország könyvelési szabályaival, melynek köszönhetően a MultiPress szoftverben generált számláink egyet­len gombnyomásra bekerülnek köny­velésünkbe.

  1. Menedzsment és riportolás

Ezzel a modullal gyorsan és egyszerű­en regisztrálhatjuk cégünk forgalmá­nak adatait. Segítségével könnyen át­láthatjuk, mely típusú megrendelések a legnépszerűbbek az utóbbi évek során. Emellett láthatjuk forgalmunk alakulá­sát adott megrendelők, vagy megren­delői csoportokra vonatkozóan. E mo­dul használatával áttekinthetővé válik árbevételünk alakulása, illetve bizonyos időszakokban keletkező hozzáadott ér­tékünk egyaránt.

  1. E-business

Ha Ön rendelkezik webshop-pal, vagy web modullal, akkor az ide érkező megrendelések a weboldaláról közvet­lenül a MultiPress szoftverbe érkeznek, és azonnal bekerülnek a cég adminiszt­rációjába. Még a megrendelés kifize­tése is véglegesíthető a létező fizetési rendszerekhez kapcsolódva.

  1. Összekapcsolhatóság

A teljes felhő alapú licensznek köszön­hetően a MultiPress web böngészőn keresztül is használható. Ez az okos, és nyelvtől független felhasználói felület igény szerint testre szabható. Mindez pedig új korszakot nyit a rugalmasság és mobilitás tekintetében.

  1. Workflow

A MultiPress szoftver használatá­val teljes munkafolyamatunk auto­matizálható. Ez a „Workflow basic”, a „Check and repair”, „Impose”, Workflow JDF” és a „Workflow JMF” modulok által valósítható meg, ame­lyek közül minden egyes modul a munkafolyamat egy részét kezeli, tel­jesen automatizált formában.

Rövid ízelítő gyanánt talán ennyit elég elmondani a MultiPress szoftverről. Megtetszett Önnek a megoldás? Cé­gére ismert néhány fent felsorolt mű­ködési folyamat mindennapi nehéz­ségei alapján? Akkor érdemes jobban megismerkednie a MultiPress szoftver megoldásaival!

Kérje személyre szabott szoftver be­mutatónkat a MultiPress kizárólagos hazai forgalmazó Sericol Kft-től!

Sericol Hungary
Ecseri út 14-16
1097 Budapest, Hungary
Tel: +36 1 3230281
E-mail: office@sericol.hu

- Hirdetés -

Sign&Display