A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Precizitás és sokoldalúság, olasz szenvedéllyel fűszerevze

Az olasz utómunka gépeket gyártó Elitron már 30 éve van a pia­con. A cég létrejöttekor alapvető célja volt a bőrvágás forradal­masítása az olasz Marche régióban kiemelkedő fontossággal bíró cipőgyártó iparban, és a márka mindezidáig egyedülálló termékpalettát épített ki bőrfeldolgozó gépek és szoftverek terén egyaránt. A cég mai sikere a győztes formula eredménye: innováció és kreativitás, amelyek az elmúlt időszak folyamán automatizált rendszerekké fejlődtek a kiváló szoftvermegoldá­sok és a bőr-, bútoripar, vizuális kommunikáció, illetve csoma­golóanyag gyártás, és általános ipar területén páratlan feldol­gozó gépeknek köszönhetően.

Amikor az Elitronról beszélünk – akkor érdemes megemlíteni, hogy a cég alapvető célja nem csupán vágógépek gyártása volt, de azon túlmenően olyan automatizált rendszereké, amelyek képesek az utó­munka feladatok elvégzésére, és an­nál sokkal többre. Mindezek eredmé­nyeként mára számos olyan rendszert építettek ki, amelyek a cég által szaba­dalmaztatott rendszereken és megol­dásokon alapulnak, amelyek kiváló mi­nőségi megoldásokat kínálnak a bőr-, repülőgépgyártási, hajógyártási, autó­ipari, illetve a számunkra kifejezetten fontos signage és digitális, illetve cso­magolás grafikai szektorok számára.

Amelyben minden Elitron rendszer megegyezik, az az erőteljes acél felé­pítmény, amely biztosítja a gépek hos­szú élettartamát, illetve olyan magas szintű ipari felépítést – amelyet a vizu­ális kommunikációs iparág mindezidá­ig nem tapasztalt. Az erőteljes felépítés mellett az Elitron gépei a pontosságot is kínálják a precíz mechanikai felépí­tésüknek, illetve a páratlan vákuum rendszereiknek köszönhetően, ame­lyek az Elitron gépek sajátságaként több zónára oszthatók, függetlenül at­tól, hogy belépő, vagy a legmagasabb szintű gyártórendszerről beszélünk. Az Elitron teljes vágógép választékát úgy tervezték, hogy megfeleljen a digitális nyomtatás, hullámkarton feldolgozás, sign iparágak legújabb elvárásainak. A több mint 30 évnyi olasz gyártási ta­pasztalat és technológiai innováció eredményeként az Elitron rendszerek több különféle szerszámmal vannak ellátva a vágás, marás, gravírozás fel­adatainak ellátására. A gépek egya­ránt alkalmasak kisebb és komplexebb munkák ellátására, megfelelnek a piac elvárásainak maximális sokoldalúsá­gukkal, míg kiemelkednek a termelé­kenység és automatizáció terén. Kizá­rólag az Elitron rendszerei szerelhetők fel a Seeker rendszerrel, egy olyan ke­resővel, amely automatikusan felismeri a nyomtatott képeket. Ez az egyedi Elit­ron szabadalom jelentős mértékben le­csökkenti a gyártási időket és csökken­ti a teljes gyártási folyamat költségét. A legmodernebb biztonsági eljárások önműködően lépnek életbe, ha a fel­dolgozás során bármilyen probléma adódik, ezzel is garantálva a gépkezelők teljes biztonságát.

A grafikai iparág számára gyártott Elitron gépek olyan szempontok alap­ján kerültek kialakításra, hogy meg­feleljenek a magas gyártási men­nyiségeknek, de egyúttal képesek legyenek ellátni megerőltető felada­tokat, a portfólió pedig folyamatosan bővül rugalmasabb, és költséghaté­konyabb rendszerekkel. Alább a grafi­kai iparág számára elérhető Elitron rendszerek rövid áttekintése:

Elitron Kombo sorozat: a legismer­tebb és általánosabb Elitron termék a piacon, amelyet több zónára osztott vákuum rendszerrel (akár 40 zónára osztható), több különféle szerszámot befogadó szerszámtartóval láttak el. A gép akár 102 m/perc feldolgozási sebességre képes (1,4 G gyorsulással). Elérhető több különféle változatban:

– Kombo SD+: síkágyas vágórend­szer, több különféle asztalmérettel.

– Kombo SDC+: síkágyas vágórend­szer, futószalaggal

– Kombo SDC+ 3.2: síkágyas vágó­rendszer, futószalaggal, 3,2 méter szélességben

– Kombo TH: a grafikai szektor szá­mára készült első, 2 vágófejjel ellá­tott kivágógép, amelyet felszerel­tek a cég által szabadalmaztatott ikervágó szoftverrel, amely lehető­vé teszi különböző anyagok egy­mástól eltérő vágási feladatainak elvégzését egyidőben

Elitron Spark: képes a grafikai iparág­ban manapság felmerülő sok kisebb gyártási feladat elvégzésére, emellett termelékeny és megbízható. A futószalag­gal több különféle szerszá­mot befogadó szerszám­tartóval ellátott gép képes az Elitron választékában elérhető, gyártási kapaci­tást bővítő eszköz befoga­dására, mint a videókivetí­tő, illetve kereső rendszer (Seeker System PRO). Ez a gép egyaránt alkalmas hullámkarton mintatermé­kek gyártására és a legrobosztusabb és termelékenységet igénylő feladatok ellátására. Mindezek mellett, a Kombo sorozattal ellentétben – a Spark gépei felszerelhetők olyan speciális videó rendszerrel, amely a nyomtatott anya­gokat alulról (a nyomtatott oldaluk­kal lefelé) is felismeri, ezáltal képes az anyagokat a hátoldalukról megvágni, anélkül, hogy meg kellene fordítanunk az olyan anyagokat, mint a vászon, vagy hullámkarton stb.

Kombo TAV / Kombo TAV-R: végül, de nem utolsó sorban, a világ legfejlet­tebb, teljesen automatizált vágórend­szere a csomagolóipar számára – két – több különféle szerszámot befogadó szerszámtartóval, egyszerre több alap­anyag betöltési lehetőségével, raklap kezeléssel és a legmagasabb termelé­kenységgel a digitális kivágás terén.

A vágógépei mellett az Elitron szin­tén ismert automatizálási és személy­re szabott megoldásairól. A vágási és bármely egyéb nyomdaipari feladat automatizálásához az Elitron az aláb­bi rendszereit kínálja:

– HELEVA: automatizált alapanyag betöltő/adagoló rendszer bármi­lyen típusú nyomtatóhoz és/vagy vágógéphez

– REVERSA: automatizált hullámkar­ton forgató eszköz, amely a Kombo TAV-R automatizált rendszere elé ál­lítható be

– KUMULA: automatizált késztermék leemelő rendszer nyomtatók számá­ra – különböző nyomtató márkák­hoz és típuskohoz testre szabva

– REMOVA: automatizált hulladék el­távolító rendszer, amely a már mű­ködő vágórendszerbe illeszthető be

Számos különböző megoldás, és mindössze egyetlen név: Elitron! Több mint 2500 üzemelő gép világszerte, és egy kiemelkedően motivált és tapasz­talt csapat a disztribúciós partnerekkel együtt képes választ adni minden jö­vőbeli partnerünk kérdésére!

További információért keresse kol­légánkat:

Sericol Hungary Kft
Jantay Zoltán
sales manager Digital Graphics & DTG
Telefon: +36-1-323-0281
Mobil: +36-30-844-8880
E-mail: zoltan.jantay@sericol.hu
Weboldal: www.sericol.hu

Sign

- Hirdetés -

Sign&Display