A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Minden cégnek vannak alapértékei

Nagyon mozgalmas az idei ősz az Eurojet Hungária Kft. életében – ugyanis három nagy bejelentést is tettek, három külön rendez­vény formájában. A bejelentések hátteréről, a cég alapértékeiről, stratégiáról, termelési csúcsokról és a már két éve kinőtt telep­helyről is szó esett Molnár Szabolccsal készített interjúnkban.

Stratégiai megállapodás a Canon-nal, az OCÉ Colorado nyomtatók forgal­mazására, SIGNRACER nyomtatók be­mutatása a magyar piacon, HP Stitch szublimációs textilnyomtatók bemu­tatása a Berger Textiles alapanyagok­kal. Ezek a bejelentések egyenként, önmagukban is nagy hírértékkel bír­nak, és egy-egy külön cég számára is elég nagy falatot jelentenének, pláne, nagyjából egy hónapon belül. Hogy vagytok? Levegőt tudtok venni, vagy abszolút ti diktáljátok a tempót?

Molnár Szabolcs: Mindenki rengete­get dolgozott a rendezvényeinken, de senkin nem a fáradtság jeleit tapasztal­tam, inkább nyüzsgést látok és úgy ér­zem, ezek az új feladatok minden kol­légát inspirálnak. De hogy a háttérről is beszéljünk kicsit – már idén áprilisban láttuk, hogy tárgyalásaink eredménye­ként ezek az új projektek elindulnak. Minden ősszel szoktunk rendezni egy üzleti konferenciát, de most szerencsé­sebbnek ítéltük meg, ha mindezt há­rom külön esemény formájában tes­szük meg, mert nem tudtuk volna egy alkalommal elmondani ezt a rengeteg új információt, ami most történt a há­zunk táján. A tapasztalataink alapján abban biztosak voltunk, hogy mindezt ősz kezdetén, a szabadságok végezté­vel érdemes megtennünk, ezért nem is vártunk ezekkel a rendezvényekkel. Hozzá kell tennem: maradt még a tar­solyunkban jópár fontos dolog, de ezek egész egyszerűen már nem fértek be a naptárba, úgyhogy érdemes lesz to­vábbra is figyelni a felületeinket…!

„A sikernek nincs titka. A siker a meg­felelő felkészültség, kemény munka és a hibáinkból való tanulás ered­ménye.” – Colin Powell, az Egyesült-Államok korábbi külügyminisztere

A SIGNRACER nyomtatókkal kapcso­latban elmondtátok, hogy tudato­san kerestétek ezt a nyomtató típust, mert azt a termelési szegmenst, il­letve nyomtatási méretet tölti be, amelyre nektek az eddigi gép port­fóliótokban nem volt elérhető kínála­totok. Jól érzem, hogy az új márkák­kal való megállapodásotok a kemény munkának és a csillagok szerencsés együtt állásának elegye?

Molnár Szabolcs: Úgy fogalmaznék, hogy 80 százaléknyi tudatos munka és 20 százaléknyi szerencse eredménye­ként jöttek létre ezek a megállapodá­sok. Bár én őszintén szólva nem hiszek a szerencsében, mert az én definíci­óm szerint a szerencse az, amikor a fel­ készültség találkozik a lehetőséggel. A lehetőség ugyanis hiába jön szembe veled, ha nem állsz rá készen – legyen szó bármilyen helyzetről. A mostanihoz hasonló helyzet, tűnhet kívülről szeren­csének, de emögött valójában több év­nyi kemény munka van, melynek része a kapcsolatépítés is.

A Berger Textiles együttműködésről elmondható, hogy már 8-10 éve kap­csolatban vagyunk velük, de ők ko­rábban direkt értékesítési modellben dolgoztak, és az elmúlt hónapokban történt náluk egy olyan stratégia vál­tás, amely szerint hazánkban átállnak a viszonteladókon keresztüli értéke­sítésre, ami számunkra a lehető leg­jobb pillanatban jött a HP szublimáci­ós textilnyomtatója mellé. Egyébként nagyon régóta keresünk egy stabil, jó nevű textil beszállítót – tehát ebben a megállapodásban beszélhetünk a csil­lagok megfelelő együtt állásáról.

Milyen elgondolás alapján szüle­tett meg a döntés, miszerint eddigi nyomtató portfóliótokat jelentősen kibővítitek?

Molnár Szabolcs: Legfőképpen a tuda­tosságot említeném: házon belül immár egy jó éve hosszú diskurzust folytat­tunk a monobrand, illetve a multibrand kérdésköréről, cégünk ezidáig mindös­sze két nyomtatómárkát forgalmazott. A döntésünk alapján végül a multibrand, tehát a több különféle nyom­tatómárka forgalmazása irányába indultunk el. E döntés legfőbb mozga­tórugója egyben legfontosabb célki­tűzésünk is, hogy meg tudjunk felelni a vevőink által támasztott igényeknek. Mivel nincs olyan nyomtató márka, amely minden igénynek meg tudna fe­lelni, ezért ezt csak több márka forgal­mazása által tudjuk megtenni.

Véleményed szerint milyen szerepet kell betöltenie ma a piacon egy olyan forgalmazónak, mint az Eurojet?

Molnár Szabolcs: A teljes grafikai ipar­ágban egyre fontosabb a termelési munkafolyamatok egyre pontosabb tervezése, ami a cégek részéről is egyre nagyobb tudatosságot, érettebb gon­dolkodást igényel. Emellett az egyik legfontosabb tény, hogy a nyomdai gyártók nem tudják havi szinten egyen­letesen elosztani termelésüket. Sokkal inkább kell felkészülniük termelési csú­csokra – a megrendelők ugyanis azon­nal akarják megkapni a termékeket, ter­mészetesen a legjobb minőségében. Nekünk forgalmazóknak arra kell felké­szülnünk, hogy mind technológiákkal, mind alapanyagokkal ki tudjuk szol­gálni ezeket az igényeket, amik a gyár­tók részéről felénk jelentkeznek, ehhez szükséges a megfelelő választék, illetve a raktárkészletről, azonnal elérhető ter­mékek. Mi ezen szempontok alapján is elemeztük jelenlegi gép kínálatunkat, amely elemzésből kiderült, mely szeg­menseket nem tudtunk lefedni korábbi gépkínálatunkkal. A termelőeszköz ér­tékesítés ugyanis számunkra mindig is kulcsfontossággal bírt.

Az új nyomtatók és alapanyagok for­galmazásának nem hozadéka, hogy kinövitek a jelenlegi telephelyeteket?

Molnár Szabolcs: Valójában már két éve kinőttük. Jenleg is keressük a legke­vesebb kompromisszumot jelentő, ide­ális megoldást. A jövő év folyamán biz­tosan el fogunk költözni.

„Az Apple legfontosabb értéke, hogy hiszünk abban, hogy a szenve­délyes emberek jobbá tudják tenni a világot!” – Steve jobs

Egyre többet kommunikáltok on­line közösségi felületeken. Ennek ré­szei a legújabb videóüzenetek, ame­lyek egyikében arról beszéltél, mik az Eurojet alapértékei. Ezek közül is a pezsgést emelted ki. Kérlek beszélj legfontosabb alapértékeitekről és ar­ról, miként határoztátok meg ezeket?

Molnár Szabolcs: Bár kimondott rang­sor nincs az alapértékeink között, szá­munkra a legfontosabban megélt ér­ték mégis az ADOTT SZÓ. A továbbiak pedig a TUDÁS, az ERŐ, a PEZSGÉS, és a HARMÓNIA, amelyeknek mind-mind van egy jelentése.

Azért vagyok nagyon büszke ezekre az értékekre, mert egyrészt nem egye­dül én találtam ki, és nem az inter­netről összeollózott megszokott do­log, hanem van egy története, amit a fent említett videóban is elmondok – nyolc éve olvastam egy nagyon jó me­nedzsment könyvet, ami megjelent magyarul is, ennek címe Rockefeller Üzleti Gondolkodása (szerzője Verne Harnish). E könyv egyik fejezete írta le, hogy céges küldetésre szükség van, és minden cégnek vannak alapértékei, csak lehetséges, hogy ez nincs meg­határozva és kifejezve, ennek ellené­re benne van a céges kultúrában, amit az emberek és közös értékeik alkotják. Majd ajánlott egy remek gyakorlatot, amelyet használva meg lehet határoz­ni ezeket az értékeket. A javasolt gya­korlat szerint a csapatunkból ki kell vá­logatnunk egy 4-5 fős különítményt, akiknek az lesz a feladata, hogy a cé­get képviseljék a Marson egy expe­díció keretében. Mivel közös nyelvet nem beszélünk a marslakókkal, ezért pusztán az emberek fellépése, meg­jelenése és testbeszéde alapján kom­munikálhatnak. Ezért olyan embere­ket kell választani, akik a leginkább képviselik azokat az értékeket, amit a cég a mindennapokban jelent a vevői számára. A kollégák javaslatai alapján választottunk ki öt embert, akikről úgy gondoltuk, leginkább megfelelnek e követelményeknek, majd összeírtuk az összes pozitív tulajdonságukat, ami miatt kedveljük őket, és a cégben is jelen vannak. E tulajdonságokat cso­portosítottuk, és alkottunk 4 kategó­riát, amelyek ezeket összefoglalták. A négy kategóriát szemlélve jöttünk rá, hogy mindezek mit sem érnek a harmónia nélkül, ami az egyénekből fakad – azt nekik kell nap mint nap be­hozni a cégbe!

Mindezt nem mutogatjuk, de mégis benne él a cégünkben!

Ezekre az alapértékekre, illetve az ezen értékek mentén összeállt csapa­tunkra nagyon büszke vagyok!

Az OCÉ Colorado forgalmazási jo­gát is sikerült megszereznetek. La­kos László, a Canon értékesítési ve­zetője elmondta, mennyire nehéz feladat volt megtalálni a megfelelő partnert. Melyik volt az Eurojet ér­tékei közül a legfontosabb, amely a megállapodáshoz vezetett?

Molnár Szabolcs: A tudást mindenkép­pen kiemelném. A Canon-nak olyan partnerre volt szüksége, aki ismeri és érti ezt az iparágat, és rendelkezik a megfelelő technológiai és szakértői is­meretekkel, amelyekkel a mi cégünk rendelkezik. Az adott szónak szintén komoly szerepe volt ebben. A Canon menedzsmentje részéről komoly elvá­rások vannak, de mi soha nem tettünk üres ígéreteket, és megpróbáltuk re­álisan nézni ezt a termékkört, illetve a benne rejlő piaci potenciált, és ebben sem álltunk egymástól távol.

Egy picit olyan ez, mint egy kártyajá­ték – ha kiteríted az alapértékeidet, és azok egyeznek, akkor könnyedén to­vább tudtok lépni. De persze ennek nincs ilyen egyszerű receptje…

A SIGNRACER egy teljesen új márka a hazai piacon. Milyen szempontok alapján választottátok és milyen fel­használókat céloztok meg ezekkel a nyomtatókkal?

Molnár Szabolcs: Ismét kiemelném a termelési csúcsokat, amelyeket telje­síteni kell a komolyabb gyártóknak, ha versenyképesek akarnak maradni. Az ilyen nagy mennyiségek legyártá­sára nem képesek megfelelő terme­lőeszköz nélkül.

Egy másik fontos tény, hogy az utób­bi években egyre több kínai nyom­tatómárka jelent meg Európában, amelyek egyre komolyabb minősé­get képviselnek. Ez természetesen a nyomtatók áraiban is jelentkezik.

Az Eurojet portfóliójából hiányoz­tak az UV hibrid nyomtatók, illetve a 3,20 méteres nyomtatási szélesség­ben nekünk csupán egy ipari nyom­tatónk volt, a piacon viszont van igény az alacsonyabb árú, és kicsit alacsonyabb termelékenységű 3,20- as nyomtatókra is.

Abban az árkategóriában, amit a SIGNRACER képvisel, nekünk nem volt kínálatunk. A SIGNRACER gyár­tójánál nagyon komoly szakmai tu­dás van, amely köszönhető részben annak, hogy résztulajdonosai egy festékgyártó cégnek – ez minden­képpen előny. Nem titkoljuk, hogy a SIGNRACER egy Kínában gyártott nyomtató, amelynek kulcsfontossá­gú alkatrészeit a svájci gyártó módo­sította annak érdekében, hogy egy megfelelő minőségő gépet hozzon létre. Mindezek összessége szólt a SIGNRACER mellett.

A HP minden egyes új terméke ko­moly súllyal bír a piacon. A HP Stitch szublimációs textilnyomtatói is forra­dalmasítják piaci szegmensüket?

Molnár Szabolcs: A HP-t ismerve tényleg komoly kutatómunka alapján kizárólag olyan területre lépnek, és olyan termékekkel, amelyekkel forra­dalmasítani tudják az adott területet.

A HP Stitch sorozat esetében a legiz­galmasabb újdonság, hogy nem volt még olyan gyártó a piacon, aki ter­málfejes nyomtatóval meg tudta vol­na oldani a szublimációs festék hasz­nálatát – a HP-nek ez sikerült. Ezidáig egyetlen gyártónak sem sikerült jól megoldania azt sem, hogy egy gép­pel tudjon nyomtatni közvetlenül textil anyagokra és szublimációs pa­pírra is – a HP ígérete szerint a Stitch sorozatban ez megvalósult!

Amikor nemrég üzembe helyez­tük az első magyarországi HP Stitch nyomtatót a HP rendezvényen krea­tív partnerünk Mucius Scaevola Kft.- nél, akkor láttuk, valóban milyen el­képesztően élénk, erőteljes színeket képes nyomtatni. Mindezek alapján nagyon kíváncsiak vagyunk a piaci fo­gadtatásra. Mivel úgy gondoljuk, na­gyon sok lehetőség rejlik ezekben az eszközökben, ezért ki is akarunk lépni a hagyományos reklámiparból a tex­tilipar felé, ahol komoly érdeklődést tapasztalunk a sportruházati és lakás­textil gyártók részéről.

Bízom benne, hogy a partnereink is átveszik majd a mi pezsgő hangula­tunkat és energiánkat, amelyre a jö­vőben is számíthatnak tőlünk! Sign

- Hirdetés -

Sign&Display