A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Hagyományos értékek és dinamika

Egy remek vízió, elkötelezettség, kitartás, és korrektség övezi a nyíregyházi Szűcs Network cégcsoport eddigi történetét, amely izgalmasan íródik tovább, köszönhetően annak, hogy a cég, Kelet-Európában elsőként vásárolta meg a Konica Minolta Accurio Wide 160 nyomtatóját. A beszerzés körülményeiről, és a géppel szerzett eddigi tapasztalatokról beszélgettünk Szűcs Jánossal, a cég tulajdonos ügyvezető igazgatójával.

Egy kis vízióból mára cégcsoport

Engem mindig lenyűgöz, és nagy tisztelettel, illetve csodálattal be­szélgetek olyan emberekkel, akik már fiatal korukban megáldattak egy olyan céltudatossággal, aminek köszönhetően tisztában voltak vele, pontosan mivel is akarnak foglalkoz­ni életük során és eltökéltségüknek köszönhetően képesek is megvaló­sítani ezeket a céljaikat. A nyíregy­házi Szűcs János személyében ilyen emberhez volt szerencsém, így él­mény volt a vele való beszélgetés, amire legújabb nyomdagép beszer­zésük adott alapot, de ne rohanjunk előre, kezdjük történetünk elbeszé­lését az elején!

„Amikor 10-11 évesen kaptam egy modemet, amiből felcsatlakoztam az internetre – már akkor tudtam, hogy ezen a csatornán keresztül akarok értékesíteni! Majd rengeteget tanul­tam, dolgoztam és ez a vízióm való­sággá vált, hiszen ma egy online ér­tékesítésen alapuló céget vezetek!” – kezdi Szűcs János, aki ezen víziójá­ra alapozva indította el vállalkozását tizenöt évvel ezelőtt újfehértói csa­ládi házuk garázsában. Kezdetben CD és DVD gyártással foglalkoztak és ehhez vásároltak egy Konica Minol­ta bizhub C253-as irodai nyomtatót, amellyel a lemezek borítóit nyom­tatták, majd ahogy a cég egyre több megrendelővel rendelkezett, úgy nőtte ki telephelyeit, és a folyamatos fejlődés eredményeként mára egy 1.000 m2 méretű telephelyen műkö­dik és több mint száz embert foglal­koztat Nyíregyházán, illetve értéke­sítési képviselettel Budapesten.

Üzleti vállalkozás tradicionális értékrenddel

„Soha nem munkának tekintettem, amit csinálok – annyira a szenvedé­lyem, hogy sokszor este leülök és egészen reggelig dolgozom anél­kül, hogy észre venném az idő múlását, annyira flow érzésben dol­gozom.” – meséli Szűcs János. Az eltökéltség mellett azonban fontos kiemelni, hogy cége építését nem másokon átlépve valósítja meg, ha­nem nagyon komoly értékrend be­tartásával!

„Vannak olyan általam meghatáro­zott szabályok, amelyeket mindig kö­vetni próbálok, bármekkora is lesz a cég. Ezek sorrendben:

  1. Mindig olyan terméket és hozzáál­lást adunk ügyfeleink számára, ami elvárható, illetve amit mi is elvá­runk magunkkal szemben.
  2. Számunkra nagyon fontos, hogy az ügyfeleink elégedettek legyenek és mindig azt kapják, amit szeret­nének.
  3. Szolgáltatásainkat pedig tartósan jó áron kínáljuk partnereinknek” – foglalja össze a cég alapvető filo­zófiáját Szűcs János.

Mára netnyomda.hu, plasztikgyar.hu, ajandekkeszites.hu a szolgál­tatások között

A Szűcs Network cégcsoport égisze alatt mára a netnyomda.hu minőségi nyomdai termékeket, a plasztikgyar.hu kiváló minőségű plasztikkártyá­kat, az ajandekkeszites.hu egyedi rek­lámajándékokat, az adathordozok.hu és a cardcloud.hu szintén egyedi nyomdai megoldásokat kínál megren­delői számára. Szűcs Jánosnak szin­tén fontos üzleti alapelve, miszerint a piac igényeit a lehető leggyorsabban kell lereagálni. Ezen elképzelés alap­ján elindultak az IT irányba, egyik új projektjük a dragcards.com nevet vi­seli, amely egy teljesen új, felhő ala­pú vállalkozás, amely kiváltja a CD és DVD lemezeket – melynek keretében egy bankkártyát használva, QR kó­don keresztül egy okoseszközön lehet streamelni a zenei és videós tartalma­kat, vagy tartalmakat továbbíthatunk.

Az ajándéktárgy gyártás szintén vi­szonylag új lába a cégnek, amely igényt teremtett egy UV technológi­ájú nyomdagép megvásárlására – és itt lépett be a képbe a Konica Minolta Accurio Wide UV hibrid nyomdagépe.

Sign and Display: Pontosan miként fogalmazódott meg az igény erre az új termelőeszközre?

Szűcs János: A piaci igények mutatták meg, hogy a cégnek lépnie kell egy új nyomtatási technológia irányába. A döntés, miszerint ez az irány az UV hibrid nyomtatási technológia, pár hónap alatt fogalmazódott meg. Vol­tak információink más gyártótól, illet­ve elmentünk egy termék bemutató­ra és teszt nyomtatásokat végeztünk. Emellett fontos szempont volt, hogy ez a nyomtató lesz Kelet-Európában az első a cégünknél. Ez előtt a gép előtt több Konica Minolta nyomógépünk volt, tehát több éven keresztül, több technológiai területen is meggyőződ­hettünk a márka kiváló minőségéről.

Sign and Display: Mikor helyezték üzembe az új gépet?

Szűcs János: Idén január végén került üzembe helyezésre, két másik gép­pel egyidőben. Szinte egy napon ér­kezett meg az UV hibrid nyomógép, egy színes íves nyomógép, illetve egy fekete-fehér íves nyomógép – ame­lyek a Konica Minolta adott kategó­riákban elérhető legjobb, legújabb technikai fejlesztéseit és színvonalát képviselik. És azóta is folyamatosan működnek és termelnek – és elége­dettek vagyunk velük.

Sign and Display: Miért pont a Koni­ca Minoltától vásároltak egyszerre három nyomdagépet?

Szűcs János: A legfontosabb kiemel­ni a cég történetében az emberek­hez való korrekt viszonyunkat, amely számos időszakban bennünket iga­zolt és segített átvészelni azokat. E jó viszony nem csak megrendelőink felé működik, de beszállítóink felé is. Ahogy említettem, cégünk egy Koni­ca Minolta irodai nyomtatóval indult. Ha valakivel jól tudunk együttmű­ködni, és az árak is megfelelőek, ak­kor arra törekszem, hogy hűek ma­radjunk az adott márkához. Ráadásul a Konica Minolta mindig a megfele­lő pillanatban adta a számomra leg­megfelelőbb ajánlatot – így történt ez most is.

Sign and Display: Egy nyomdagép esetében kiemelkedően fontos a szervizháttér. Ezzel kapcsolatban milyen tapasztalatai vannak a Koni­ca Minolta-nál?

Szűcs János: A gépek, illetve az ál­taluk előállítható termékek minősé­ge is kiváló. A karbantartási és sup­port szolgáltatás a legkiemelkedőbb a többi konkurenshez képest, amely lehetővé teszi számunkra, hogy nyu­godtan tudjunk dolgozni, és tartani tudjuk magunkat a cégünkben mű­ködő minőségbiztosítási rendszer el­várásaihoz. A nyomdagépeink CSRC remote monitoring rendszere kivá­lóan működik, mert folyamatosan fi­gyeli és a gsm modemeken keresztül automatikusan rendeli a kellékanya­gokat, így a raktárosunknak sem kell azon törnie a fejét, hogy mikor fog ki­fogyni a festékünk. Az automatikusan megrendelt festéktartályokat, illetve alkatrészeket másnap futárszolgálat kézbesíti, így egy percre sem áll le a termelésünk.

Sign and Display: Az Accurio Wide 160 egy UV technológiájú hibrid nyomtató, amellyel táblás és teker­cses anyagokat is képesek nyom­tatni. Arra a célra vásárolták, hogy a jelenlegi CD és DVD nyomtatási tevé­kenységüket áthelyezzék a gépre?

Szűcs János: Ez abszolút így van, de közben azt is meg kell jegyezni, hogy a CD mint termék, üzemeideje leáldo­zóban van. Továbbá megtapasztaltuk, hogy ennek a gépnek a termelési ka­pacitása, sokoldalúsága és nyomtatási minősége lehetővé teszi számunkra, hogy nagyon sokoldalúan használjuk. Így a csökkenő CD nyomtatási meg­rendeléseink helyett az új nyomógép­pel immár több üveg, illetve egyéb táblás anyagot nyomtatunk – amely a cégünk számára egy teljesen új irányt képvisel. Bizton állíthatom tehát, hogy ez a beruházás abszolút jó döntés volt, hiszen ha nem vásároljuk meg ezt a gépet, akkor ezen a nyomtatási terü­leten a mai napig egyáltalán nem tud­nánk jelen lenni.

Sign and Display: Milyen új területe­ken indultak el, illetve terveznek el­indulni ezzel a géppel?

Szűcs János: Rengeteg fotó és művé­szeti kiállításra gyártunk nyomatokat. A megrendelőink többnyire azzal az igénnyel keresnek meg minket, hogy képeiket nyomtassuk ki és kasírozzuk fel. Amikor megmutatjuk nekik, hogy ezzel a gyártási technológiával szük­ségtelen a kasírozás, már biztosan meg is nyertük őket. További új terü­let a 3D nyomtatás, ahol bizonyos fe­lületek kidomborodnak a nyomatból. Ez lehet akár braille írás, de egyéb in­formációt rejtő tartalom is.

Sign and Display: Mely adottságait emelné ki az Accurio Wide legfonto­sabb jellemzőiként?

Szűcs János: Minőség, sokoldalúság és termelékenység. Adott üzemmód­ban a gép akár 60-65 m2/órás nyom­tatási sebességre is képes.

Sign and Display: Az ajándéktárgy nyomtatás egy nagyon ígéretes üz­letág. Ebben milyen fantáziát lát?

Szűcs János: Az adathordozok.hu brandünk átalakulóban van, és a mai igényeknek megfelelően immár pendrive-okat, hangfalakat, power­bank eszközöket, céges ajándékokat nyomtatunk amely feladatra kiváló­an alkalmas az UV hibrid nyomtatási technológia, pláne úgy hogy a nyom­tatónk színkonfigurációja CMYK+ dupla fehér, amely abszolút alkalmas­sá teszi tárgynyomtatásra.

Sign and Display: A fehér festék ke­zelése, keringetése kritikus kérdés. Ezzel kapcsolatban milyen tapasz­talataik vannak?

Szűcs János: Nagyon jó tapasztalata­ink vannak. A kezelési útmutatóban előírtak betartása mellett tökéletesen működik a fehér festék keringetése, illetve az azzal történő nyomtatás.

Sign and Display: Az AccurioPro WideDirector workflow szoftver mennyire volt hasonló az eddigi Ko­nica Minolta nyomógépeik szoftve­reihez? Mennyire volt nehéz a hasz­nálatának elsajátítása?

Szűcs János: Ez a szoftver teljesen más, mint az eddigi nyomdagépeink szoft­verei, de mivel operátor kollégáim nagy tapasztalattal rendelkeznek, így számukra viszonylag rövid időt vett igénybe az új szoftver használatának elsajátítása. A gépet több mint fél éve használjuk, így már az apró finomítások és módosítások is jól működnek, amely a növekvő tapasztalatokkal egyenesen arányosan lesz egyre egyszerűbb.

Sign and Display: Lévén hibrid nyom­dagép, az Accurio Wide képes teker­cses és táblás anyagok nyomtatására egyaránt. Mennyi időt vesz igénybe, hogy tekercses nyomtatási módról táblásra álljanak át és fordítva?

Szűcs János: Ez nagyon egyszerűen végrehajtható, és mindössze pár percet vesz igénybe. Ezen a gépen jelenleg három kollégám dolgozik, közülük egy kezdő kolléga számára is maximum 10 percet vesz igénybe ez a folyamat.

Sign and Display: Az új nyomtató adottságai jó alapot szolgáltatnak a lakberendezési dekorációs piacra tör­ténő nyitásukhoz?

Szűcs János: Mivel a gép nyomtatási se­bessége már iparinak mondható, így képesek vagyunk például dekorációs anyagok nagy szériában történő nyom­tatására, így ez teljes mértékben igaz, olyannyira, hogy most fejeződik be egy online fejlesztésünk egy nagy céggel, melynek keretében elindítunk egy új weboldalt, ahol az ügyfeleink fali de­korációit fogjuk megvalósítani. Emel­lett olyan irodai termékeket is akarunk gyártani, mint naptárak, mappák, ame­lyeket nagy szériában készíthetünk, és e gyártásban kihasználhatjuk rehabili­tációs részlegünk kapacitása mellett az új nyomógépünk által kínált lehetőségeket is.

A projektről készült videó megtekinthető itt:

- Hirdetés -

Sign&Display