A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

EuroShop 2020 A kiskereskedelmi iparág vezető vására

Február 20-án, öt sikeres nap végén zárta kapuit az EuroShop 2020 Düsseldorfban. A kiállítás mérlege: 94.000 látogató uta­zott a Rajna-parti városba, hogy megtekintse a 2.300 kiállító által kifejezetten kereskedők számára kifejlesztett és bemuta­tott termékeket, trendeket és koncepciókat összesen 16 kiállítá­si csarnokban. Az EuroShop 2020 kiemelt témája volt: összeköt­ni az online-t az offline vásárlással, emellett kiemelt figyelmet kapott a fenntarthatóság. A kísérő előadások és egyéb progra­mok remek fogadtatásban részesültek.

Örömmel tölt el minket, hogy az EuroShop ismét sikeresen bizo­nyult a globális kiskereskedelmi szektor legrelevánsabb szakmai plat­formjának az iparág trendjeinek, inspi­rációinak bemutatásában és szakmai hálózatépítésben. Kiállítóinkat a leg­nagyobb dicséret illeti lojalitásukért. Innovációs erejük által ez az esemény ismét a teljes iparág kiemelkedő ren­dezvénye lett. – mondta el lapunknak Erhard Wienkamp, a Düsseldorfi vásár­központ igazgatója az EuroShop 2020 nagy sikerének hangot adva.

A kiállítók leginkább az EuroShop ki­emelkedő, 70%-os arányú nemzetkö­zi látogatói összetételét emelték ki. Nagy delegációk érkeztek Brazíliából, Ausztráliából és Új-Zélandról, és ös­szességében a világ 142 országából.

„Ez a nagymértékű nemzetközi ér­deklődés egyértelműen igazolja a kis­kereskedelmi iparág dinamizmusát, illetve az EuroShopnak az iparágat hajtó, mozgató motorként betöltött szerepét.” – mondta Michael Gerling, az EuroShop felügyelőbizottságának elnöke, és a kölni EHI Kiskereskedelmi Kutatóintézet ügyvezetője.

„Az e-kereskedelem sikere valós bá­torító erő a kereskedő cégek számá­ra: megértették ugyanis, hogy igazán jó indokot kell szolgáltatniuk vásárló­ik számára, hogy azok ellátogassanak üzleteikbe. Ez a versengés a kiskeres­kedelmi szektor egészét magasabb szintre emelte. A kereskedők sokat in­vesztálnak üzleteik megfelelő kiala­kításába annak érdekében, hogy vá­sárlói élményt és utazást alkossanak.” – tette hozzá Gerling, majd így foly­tatta: „Mindemellett a kereskedelem digitalizációja robbanásszerűen fejlő­dik, amely megadja a kereskedőknek a lehetőséget, hogy még több szol­gáltatást nyújtsanak vásárlóiknak, és egyfelől összekapcsolják az online és offline csatornákat, másfelől pedig egyszerűsítsék folyamataikat, logiszti­kájukat és rengeteg egyéb tényezőt.” Pontosan ezen indokok miatt volt az idei EuroShop kiemelt témája a digi­tális átalakulás abban a tekintetben is, hogy miként vagyunk képesek a lehe­tő legnagyobb energiahatékonyság és fenntartható működés elérésére.

A kiállítók különösen nagyra értékelték a látogatók kiemelkedő szakmaiságát, illetve a döntéshozók nagy arányát – a látogatók 70%-a ugyanis a cégvezetői szintet képviselte. Számos látogató arra is használta az EuroShop kiállítást, hogy megismerje a kiskereskedelem legjobb gyakorlati megoldásait, és előremutató trendjeit, amire a kiállítás nyolc külön­féle tematikai részén adódott lehető­sége. A különböző színpadokon meg­ tartott, változatos előadásprogram keretében szó esett a kiskereskedelmi technológiákról, építészeti megoldá­sokról, illetve az áruházak, kiállítások és rendezvények számára használható design megoldásokról. A program ré­szét képezték a Start-up Hub, a Desig­ner Village és a Premium City egyedi ki­állítási tematikái is.

A számok önmagukért beszélnek: a ki­állítás látogatóinak 96%-a volt elége­dett a kiállításon tett látogatásával és ugyanennyien igazolták az EuroShop trend barométerként, hálózatépíté­si felületként, illetve a kiskereskedelmi szektor legnagyobb eseményeként be­töltött kiemelkedő szerepét, amelyet az alábbi nyilatkozatok is igazolnak:

Dr. Oliver Blank, ügyvezető igazgató
AICHINGER GmbH

„Elvárásainkat nagymértékben fe­lülmúlta, amit a vásártól kaptunk. Örömünkre szolgál, hogy bemuta­tott termékeink, mint a rugalmas hű­tőszekrényeink, kényelmi, illetve ön­kiszolgáló megoldásaink, továbbá a gasztronómiai és digitális megoldá­sokat tartalmazó koncepciónk nagy sikert arattak. Számos érdeklődőnk érkezett Franciaországból, Spanyol­országból, illetve a Közel-Keletről.”

Tiziana Raiteri, Marketing & Kommunikációs igazgató
ARNEG S.p.A:

„Az ’Olvasztótégely’ nevet viselő vásári koncepciónk teljes siker volt. Számunk­ra az EuroShop-ot a robbanásszerű lá­togatói érdeklődés és óriási lelkesedés jellemzik leginkább: cégcsoportunk új termékeket és megoldásokat mutatott be, amelyek összhangban vannak cég­filozófiánkkal, amely egyre inkább fóku­szál az olasz design és nemzetköziség, az innováció és fenntarthatóság, illetve a globális gyártás folyamatára, amely tiszteletben tartja a személyre szabott gyártást és a kézműves szaktudást.”

Dr. René Schiller, kommunikációs és befektetői kapcsolatokért felelős igazgató
GK Software SE:

„Az EuroShop idén ismét méltó volt magas elvárásainkhoz. Nagyon örülünk annak, hogy a vírus járvány ellenére az eseményt mégis megrendezték, és hogy ennyire látogatott volt. A kiállí­tás kiváló szervezése mellett számunk­ra fontos, hogy idén ismét emelkedett nemzetközi látogatóink köre, amely alátámasztja ennek a rendezvénynek a fontosságát, amely számunkra a new york-i NRF mellett a világ legfontosabb kiskereskedelmi IT megoldásokat be­mutató szakmai rendezvénye.”

Thomas Rausch, értékesítési igazgató
GLORY Global Solutions GmbH:

„Az EuroShop standunk hangulata re­mekül mutatja, mennyire fontos és erő­södő szerepet tölt be a digitalizáció a kiskereskedelemben, amelyet egyre több döntéshozó tart az innováció mo­torjának. Ezzel egyidejűleg a digitalizá­ció egyre összetettebbé válik, amely új kihívást jelent a kereskedők számára, akik egyfelől azért látogatnak el az ese­ményre, hogy előre mutató, és minde­nek felett rugalmas megoldásokat ta­láljanak egyedi bolti koncepciókhoz, másfelől hogy megoldásokat találjanak új szolgáltatásokon keresztül.”

Christoph von Lingen, területi értékesítési vezető,
Toshiba:

„Különösen az árucikkek szkennelése nélküli teljes vásárlási folyamat-megol­dásunk bemutatása által tudtunk iga­zán inspiráló momentumokat alkot­ni látogatóink számára. Az EuroShop keretében intenzív beszélgetéseket folytattunk számos kiskereskedelmi döntéshozóval arról, miként képesek használni egyedi technológiai meg­oldásainkat, például miként tudják összehasonlítani készleteiket, vagy megelőzni a lopásokat. Látogatóink kifejezetten érdeklődtek azon meg­oldásunk iránt, melynek keretében konkrét applikációk által vagyunk ké­pesek ’súrlódásmentesen’ fejleszteni szolgáltatásaikat, mindezt a költségek folyamatos kontrollálásával.”

Dr. Klaus Meier-Kortwig, ügyvezető,
Wanzl GmbH & Co. KGaA:

„A standunkra érkezett rengeteg lá­togatónak köszönhetően a vásári részvételünk nagyon inspiráló volt. Egyfelől megtapasztalhatták techno­lógiai megoldásaink együttműködé­sét új bolti formátumainkban, mint például a városi boltban. Másfelől megismerhették olyan termékinno­vációink funkcionális erősségeit, mint a YourTable Switch.”

A következő EuroShop kiállítást 2023. február 26. – március 2. között rende­zik Düsseldorfban.

További információk az eseményről: www.euroshop.de

EuroShop Magazin: mag.euroshop.de

Sign

- Hirdetés -

Sign&Display