A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

A jövő tervezése: 80 év innováció a BOBST hajtogató-ragasztó gépek mögött

A BOBST 1942-ben szállította le az első, PCR 382-es jelzésű hajtogató-ragasztó gépeit svájci és francia ügy­felei részére, ma pedig a 80 éves évfordulóját ünnepli a vállalat ezen termékvonal fejlesztésének.

Amíg a 40-es években a PCR 382-nek köszönhe­tően vált lehetővé, hogy ipari termelésben is ké­szüljenek végre magas minőségű dobozok, addig napjainkban a legújabb BOBST AP900-as gép az, amely egy komplett gyártósort kínál a kartondo­bozok gyártásához. Az ügyfeleink között számos olyan partnerünk van, akik annak idején az elsők között ruháztak be a hajtogató-ragasztó gépekre és a mai napig elégedett felhasználói a BOBST eszközöknek.

A TERMELÉKENYSÉG KULCSFONTOSSÁGÚ TÉNYEZŐVÉ VÁLT

A svájci Châtel-St-Denisben található, az Auta­jon csoporthoz tartozó Säuberlin&Pfeiffer az egyik ilyen ügyfelünk, akinek az üzemében bár ott működnek a BOBST legújabb generációjába tartozó gépek is, de a mai napig még részt vesz a termelésben az egyik PCR 382-es is.

Arra a kérdésre, hogy miért maradt a mai napig lojális BOBST ügyfél, a Säuberlin & Pfeiffer ve­zetője így válaszolt: „A BOBST berendezések stabilitását és megbíz­hatóságát mindennél többre értékeljük és az sem elhanyagolható tényező számunkra, hogy az esz­közeik üzemeltetése nagyon egyszerű. A mai na­pig használjuk az egyik első BOBST eszközünket is, a PCR 382-est, annak ellenére, hogy a tudása össze sem hasonlítható a mai korszerű, legújabb BOBST gépekkel.”

„A PCR 382-essel és a modern gépekkel a beállás között ég és föld a különbség, hiszen ez a szem­pont a munkák közötti átállás kritikus elemmé vált a csomagolóanyag gyártás terén az elmúlt évtizedek folyamán. A Säuberlin&Pfeiffer-nél úgy látjuk, hogy a felhasználóink az állandó, jó minőség mellett elvárják tőlünk azt is, hogy biz­tosítani tudjuk számukra a rövidebb határidővel átfutó gyártást, kisebb mennyiségek, de gyako­ribb megrendelésszámok mellett is.”

A Säuberlin&Pfeiffer vezetője számára ezért kulcskérdés, hogy a gyárban csak olyan felhasz­nálóbarát berendezéseik legyenek, amelyek ma­gas szinten automatizáltak és így az átállási idejük két gyártás között kellően gyors.

„A hatékonyság kiemelkedően fontos számunk­ra, hiszen csak így őrizhetjük meg a versenyké­pességünket. Vagyis a verseny kulcsa a minél rövidebb beállási idő.”

A MINŐSÉG NEM ISMER KOMPROMISSZUMOKAT

A kiszámítható, megbízható termelőeszközök fontosságát emeli ki Carlos Labori, a barcelonai Envase Gràfico Industrial SA (EGISA) vezetője is. A vállalat a 60-as években Spanyolországban el­sőként ruházott be BOBST hajtogató-ragasztó gépbe. Az ő PCR 800-asukat azóta egy korsze­rűbb BOBST eszközre cserélték, és az EGISA a mai napig BOBST partner.

„A sok előnyös tulajdonság közül számomra a BOBST gépek megbízhatósága, tartóssága és a gépek modularitása a legfontosabb – nyilatkozta Carlos Labori. A precizitást azért nem vettem be a felsorolásba, hiszen az alapvető elvárás nálunk, ugyanis az EGISA kizárólag felső kategóriás csomagolásokat gyárt presztízs márkák számára.”

„A hajtogatás és ragasztás a dobozgyártás hos­szadalmas folyamatának az utolsó eleme. Ez az a pillanat, amikor a megelőző folyamatok esetle­ges hibái napvilágra kerülnek” – mondja Labori.

A gyártás ezen fázisa így a különleges dobozok gyártási folyamatában kulcsfontosságúnak szá­mít. A gyár korlátozott méretei és az egyre ma­gasabb megrendelői elvárások miatt az EGISA számára nagy értéket képvisel a BOBST hajtoga­tó-ragasztók magas automatizáltsága, nagy haté­konysága és precizitása.

Bár az elmúlt nyolc évtized alatt a hajtogatás és a ragasztás alapvető műveletei nem nagyon változ­tak, de a gépeket nézve óriási fejlődést tapasztal­hattunk a termelékenység és a pontosság terén. Labori meg is jegyzi, hogy a BOBST berendezései bizonyítják, hogy a hatékonyság és a precizi­tás nem zárják ki egymást. Meggyőződése, hogy cége és a BOBST között a kapcsolat hosszú távon biztosított, ugyanis, ahogy ő fogalmaz: „A gépek megvásárlását követően is mindig számíthatunk a helyi szerviz támogatására, amikor csak szük­ségünk van rá, még akkor is, ha egy alkatrészt éppen taxival kell eljuttatni hozzánk.”

TELJES HAJTOGATÓ-RAGASZTÓ TERMÉKVONAL

A BOBST 1963-ban a DYNAMIC 130-as be­mutatásával a hullámlemezből készülő dobozok feldolgozására alkalmas gépekkel bővítette ki a hajtogató-ragasztó kínálatát. Az olaszországi Fag Artigrafiche Spa, 1999-ben vásárolt egy DO­MINO 145-ös gépet, amelyet a mai napig hasz­nálnak, számos más, azóta beszerzésre került új BOBST géppel egyetemben.

A hajtogató-ragasztók fejlődését Mario Gambera, termelési vezető így látja:

„Mindig számíthattunk a BOBST eszközök preci­zitására, de az új generációs gépek automatizáltsá­ga még az eddigieknél is sokkal egyszerűbbé tette a gépkezelők dolgát. A gyárban két MASTERFOLD 230-as üzemel, amelyek közül az egyik az új SPE­EDPACK automatikus rakatolóval van felszerelve, így ennek köszönhetően a gép 230 m/perc sebes­séggel, a hajtogató-ragasztó teljes kapacitását ki­használva képes termelni.”

A hatékonyság és a gyártási minőség további növelése érdekében a gép előtti és utáni folya­matok mechanizációja – ahogy korábban, úgy a jövőben is – kulcsfontosságú lesz Mario Gam­berra szerint. Ezért teljesen egyet ért a BOBST víziójával az eszközök digitális csatlakoztatha­tósága terén, hiszen ez egy nagyon fontos fej­lesztés a dobozgyártás jövője szempontjából. „A hatékonyság, a minőség és a sokoldalúság a részlegünk hitvallása, és az évek során a BOBST az innovációjával és a szolgáltatásaival sokat se­gített ennek a megvalósításában”.

A JÖVŐ VÍZIÓJA

„Nagyon büszkék vagyunk arra, amit elértünk az elmúlt 80 évben” – mondja Pierre Binggeli, a BOBST hajtogató-ragasztó üzletágának a vezető­je. Pierre 20 éve dolgozik a cégnél és ez alatt közel­ről látta e legfontosabb fejlesztéseket.

„Az emberi tényező minidig is fontos eleme lesz a hajtogatás-ragasztás fázisának, de a mai gépeink sokkal hatékonyabbak, precízebbek és rugalma­sabbak az egyre nagyobb automatizáltságnak és egyszerű használatnak köszönhetően, miközben kiemelten védik a kezelők munkabiztonságát. Az évtizedek során számtalan opcióval és kiegé­szítővel bővültek az eszközeink, így szinte min­den egyes gép különböző, egyedi módon szolgál­va az eltérő felhasználók különféle igényeit. Ma a legújabb berendezéseink mindegyike rendelkezik az Ipar 4.0 által megkövetelt digitalizáció és csat­lakoztathatóság képességével.”

Ahogy Pierre fogalmaz: „bár a BOBST ma a haj­togató-ragasztó gépek 80. születésnapját ünnepli, mi az előttünk álló feladatokra összpontosítunk. Elkötelezettek vagyunk a BOBST víziója által kitűzött 4 célhoz; a csatlakoztathatóság, a digitalizáció, az automatizálhatóság és a stabilitás oszlopaihoz. A mai világ gazdasági és fenntart­hatósági kihívásai egyre jelentősebbek és mi nem engedünk az innovációból. Célunk a trendek előtt járni, megtervezni és megépíteni a csoma­golóipar jövőjét.”

bobst.com

- Hirdetés -

Sign&Display