A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

ISE Europe – Zivatarral és vírussal dacoló siker

A koronavírus és Ciara viharciklon együttesen sem tudták meg­akadályozni az Integrated Systems Europe kiállítás utolsó amszterdami kiadásának sikerét. Bár az LG és összesen 20 glo­bális cég a vírus kockázata miatt teljesen törölte jelenlétét, ötven kínai gyártó pedig az utazási korlátozások miatt nem jutott el a kiállításra – az ISE mindezen körülmények ellenére megállíthatatlanul dübörgött tovább sikerének útján. Úgy gon­dolom, egy ilyen különleges helyzetben kiemeltebb jelentőség­gel bír a helyszínről tudósító újságírók szerepe. Éppen ezért megpróbáltunk az olvasók helyett látni, tapasztalni, és minél több élményt közvetíteni azok számára, akik végül úgy döntöt­tek, nem kockáztatják meg az utazást Amszterdamba.

Az Integrated Systems Europe 2020 kiállítás látogatói rengeteg olyan új megoldással, és integ­rált élménnyel ismerkedhettek meg, amelyek napjaink gyorsan változó, technológia orientált életstílusát te­szik teljessé. A 15 kiállítási csarnokban mintegy 1.250 kiállító olyan megoldá­sokat és szakmai tapasztalatot muta­tott be, amelyek meghatározzák az iparág aktuális trendjeit.

Amint azt Mike Blackman a rendez­vény megnyitóján elmondta: „Az ISE 2004-es indulása óta arra törekszik, hogy a ma és a holnap technológiai megoldásait mutassa be az audió-vi­zuális iparág résztvevői számára. Bár a rendezvény mérete drámai ütem­ben növekedett az utóbbi években, mindig is az innováció volt kiállítási és konferenciaprogramunk közép­pontjában.”

Találd meg a benned lakozó gyer­meket és fejleszd alapvető tulaj­donságaidat!

A rendezvény megnyitó beszédét mindig egy komoly véleményvezér tartja az ISE-n. Nem volt ez másként idén sem: a Disney innovációs és kre­atív vezetője, Duncan Wardle beszélt arról, hogy szerinte a következő év­tized folyamán a kreativitás, képze­lőerő, kíváncsiság és intuíció lesznek azon tulajdonságok, amelyekre legin­kább szükségünk lesz munkahelyün­kön. „Ezen tulajdonságaink, amelye­ket gyerekkorunk óta folyamatosan elfojtottunk és háttérbe szorítottunk, kerülnek leginkább előtérbe a követ­kező években, hiszen ezeket nem le­het programozni. Egy gyerek számára ugyanis semmi sem lehetetlen. Az idő előre haladtával, ahogy egyre tapasz­taltabbak leszünk, egyre szűkebb gon­dolkodásúvá is válunk, és ha egy új öt­let kerül szóba, arra egyszerűen nemet mondunk, mert már megpróbáltuk korábban, vagy mert úgy gondoljuk, nem illik bele a márkánk stratégiájá­ba!” – mondta Duncan Wardle.

Digital Signage konferencia – virágzó üzletág, a piacot átformá­ló új szereplőkkel

A „Digital Signage technológia jövő­je” volt az idei Digital Signage konfe­rencia központi témája, melynek ke­retében a Digital Signage 3.0-t, azaz az iparág harmadik korszakát elemez­ték. Ha a nyomtatott plakátok digitá­lis kijelzőkké alakítása volt a Digital Signage 1.0, míg a kijelzőkön megje­lenítendő tartalomra való koncentrá­lás a Digital Signage 2.0, akkor most vagyunk a Digital Signage 3.0 szaka­szában, amely igazából a kontextus­ról szól: ki nézi a felületeket, mikor, hol és miért nézik. A félnapos konfe­rencián elemezték, mit jelent ez pon­tosan a vásárlói utazás során, illetve az omnichannel marketing esetében – milyen személyes és egyéni élmé­nyek alkothatók meg ezekkel a felüle­tekkel, és mindezek milyen kihívások­kal és lehetőségekkel járnak.

„Jönnek a nagyfiúk” – kezdte nyitó­beszédét a február 12-én rendezett Digital Signage konferencián Stefan Schieker, az invidis consulting elem­zője, majd hozzátette: „Hamarosan olyan nagy cégek lépnek be a digital signage területére, mint a Microsoft, a Google, az Adobe, SAP, és a Salesfor­ce. Az iparág ugyanis a szimpla vizuá­lis megoldások helyett már olyan plat­formokat fejleszt, amelyek alkalmasak olyan adatgyűjtésre, amely adatok által a vásárlók képesek a digitális él­ményplatformokkal (digital experien­ce platforms, DXP) való interakcióra.”

Az invidis consulting ügyvezető­je, Florian Rotberg elmondta: a fenti nagy cégek mellett új szereplői lesz­nek a digital signage piacnak nagy építőipari cégek is, amelyek a digitális élményeket már egészen korán, a ter­vezés fázisában be akarják integrál­ni az általuk kivitelezett épületekbe. Mindez már zajlik az amerikai piacon, ahol olyan cégek, mint a Gensler, már saját digitális megoldásaikat építik be épületeikbe, míg az NBBJ megvásá­rolta az ESI Design céget annak érde­kében, hogy kiterjessze digital signa­ge kínálatát.

Előadásában Florian Rotberg ele­mezte az iparág kulcsfontosságú te­rületeinek éves várható fejleménye­it – amelyben kitért a világban zajló események geopolitikai hatásaira is. Szerinte a koronavírus minden­képpen hatást gyakorol az iparágra, a kérdés csak az: milyen mértékben és mennyi ideig: „Nem tudjuk, mi­lyen nagy hatással lesz a koronavírus az iparágra, de az üzemek bezárása biztosan kihatással lesz a termelésre. Lehetséges, hogy bizonyos új termé­kek piacra kerülése késedelmet szen­ved majd.

Rotberg rámutatott arra a tényre is, miszerint Kína világszinten az egyik legnagyobb LED kijelző felhaszná­ló – az eladott LED termékek 40%-át kínai projektekben használják fel. „A koronavírus megjelenése óta a LED megrendelések mértéke drasztiku­san csökkent Kínában.” Rotberg ki­tért továbbá a brexit utáni időszak kihívásaira, hiszen a digital signage termékek kereskedelme, és szállítá­sa szintén nehézkesebb lehet a jövő­ben Nagy-Britannia és az EU között. „Fokozottabb lesz a határellenőr­zés, melynek eredményeként meg­növekszik az ehhez kapcsolódó pa­pírmunka is. Mindezek miatt pedig várhatóan nehezebb lesz az orszá­gon kívülről érkező cégek számára új projekteket megnyerni.”

A fenti fejlemények mellett az ipar­ágnak számos oka maradt az ün­neplésre is: a globális digital signa­ge piac 9%-ot növekedett a tavalyi évhez képest 2019-ben, ezen belül az európai és közel-keleti terület 2018-hoz képest 16%-os növekedést produkált. A legjobban teljesítő or­szágok Nagy-Britannia 18%-os, és Lengyelország 33%-os éves növeke­déssel. A növekedéseket számos új piaci résztvevő produkálta, amelyek között sok IT céget találunk.

„Sokan azt mondják, a 2019-es év nem volt sikeres – bár a piac növek­szik, amely nagyban köszönhető azon új IT cégeknek, amelyek most léptek be a piacra és nagyobb mére­tű kijelzőket értékesítenek nagyobb mennyiségben.”- mondta Rotberg.

A konferencia legfontosabb követ­keztetései:

  • A microLED luxustermék marad 2024-ig, de várhatóan nagyon sike­res lesz a piacon.
  • A Beijing Oriental Electronics (BOE) a tavalyi évben átvette a vezető pi­aci szerepet az LG-től, így világszin­ten ők lettek a legnagyobb display gyártók.
  • Az OLED továbbra is nagy kihívás marad az LG számára, mivel a cég továbbra is küzd a gyártással és a magas kiégési aránnyal.
  • Míg a konszolidáció továbbra is trend marad, számos közepes mére­tű cég próbál növekedni 2020-ban.
  • Az iparág a vizuális megoldásoktól olyan AI (mesterséges intelligencia) által vezérelt platformok irányába fejlődik, amelyek élményt kínálnak. Az NEC és a Samsung nagy mértéké­ben fektetnek be ebbe a területbe.

Philips PDS – Teljes választékkal

A Philips Professional Display Solu­tions (PDS) gyorsan installálható LED display termékeinek teljes választékát mutatta be standján.

A cég elmondása szerint Direct View L-Line sorozatú beltéri LED display eszközeit úgy tervezték, hogy a ki­váló képminőséget egyszerű instal­lálással kombinálják. A kis súlyú, alu­mínium vázú L-Line sorozat tagja a 27 inches BDL91XXL és a 44 inches (16×9) BDL81XXL kijelzők. Mindkét so­rozat elérhető 1,2 mm-től 4,8 mm pi­xel képpontméretben.

A felhasználók több LED kijelzőt il­leszthetnek egymáshoz annak érde­kében, hogy az általuk kívánt felbon­tást elérjék – legyen az akár 4K, 8K vagy épp nagyobb felbontás – mind­ezt keret nélküli kijelzőkkel. A displayek elérhetők teljes, előre konfigu­rált csomagban – amely tartalmazza a LED kijelzőt, kábeleket, kontrollert és minden szükséges eszközt – vagy különálló, egyedi kijelzőkként is.

Minden egyes kijelző elölről szerelhe­tő, amelynek köszönhetően akár LED modulokat, kábeleket is cserélhetünk bennük, anélkül, hogy le kéne ven­nünk a kijelzőt a falról.

Látványos Samsung kijelző inno­vációk

A legújabb QLED 8K SMART Signage kijelző, a The Wall for Business készü­lékek és a továbbfejlesztett Flip 2 di­gitális prezentációs tábla hatékony megoldást jelentenek különböző szektorok szakembereinek, az okta­tástól a kreatív munkáig és a vállalati felhasználásig. A továbbfejlesztett ki­jelző megoldások a teljes iparág fejlő­dését előmozdíthatják.

QLED 8K SMART Signage egész napos működéssel

A Samsung az amszterdami ISE kiál­lításon mutatta be 2020-as QLED 8K SMART signage készülékeit, amelyek a vállalat történetében először folya­matos működésre képesek a hét min­den napján, 24 órában. A legújabb QLED 8K kijelző modell, a QPT-8K, kiemelkedő képminőséget biztosít. A Samsung QLED készülékei a lenyű­göző, éles képekről, a HDR10+ tech­nológiáról, a 100 százalékos színhű­ségről és az akár 2 000 nit maximális fényerőről ismertek. Az új, falra sze­relhető kijelző elérhető 65”, 75”, 82” és 98” képátmérővel is, így széleskörű üzleti felhasználásra alkalmas.

Az új kijelző AI Quantum Processzor 8K egységgel rendelkezik, így beépí­tett mesterséges intelligencia alapú felskálázással gépi tanulás segítsé­gével automatikusan tűéles és élet­hű 8K felbontásúra alakítja át az ala­csonyabb felbontású tartalmakat. A kijelző továbbfejlesztett funkciói új felhasználási lehetőségeket hoz­nak el olyan iparágak számára, mint az egészségügy, ahol a 8K részletes­sége és tiszta, élethű megjelenítése valódi előnyt jelenthet. A DICOM szi­mulációs móddal az egészségügyben dolgozók sosem látott minőségben jeleníthetnek meg szürkeárnyalatos képeket, mint például a röntgen és MRI felvételek.

A kijelző Samsung Tizen 5.5 operáci­ós rendszerrel érkezik, és akár 4 kü­lönböző forrásból érkező tartalmat is képes egyidejűleg 4K felbontásban megjeleníteni, így az üzleti felhasz­nálók több-képernyős igényeinek is megfelel. Az új QLED 8K kijelző a Samsung legújabb átfogó szoftveres megoldásával, a MagicInfo 8 prog­rammal is kompatibilis.

Akár 583 colos méretig bővíthető a kereskedelmi célú The Wall sorozat

A Samsung innovatív microLED tech­nológiája új lehetőségeket teremt a digitális kijelző iparágban. A díjnyer­tes moduláris microLED kijelző so­rozat, a The Wall a Samsung egyik legnépszerűbb fejlesztése, amelyet 2020-ban is tovább bővít a vállalat.

A 2019-ben bemutatott The Wall Lu­xury egy sor beépített lifestyle funk­cióval egyedülálló vizuális élményt nyújt és akár 292 colos, 8K kialakítás­ban is elérhető. A Samsung The Wall sorozata szinte határtalan lehetősé­geket kínál méret, felbontás és képa­rány tekintetében.

A Samsung The Wall sorozata idén a The Wall for Business családdal bővül. Az iparágban is kiemelkedő minőségű vizuális élményt nyújtó eszközök al­kalmazási területe széles, így többek között irányító és közvetítő közpon­tokban, hotelekben és rendezvény­helyszíneken vagy alkotó- és kiállító­terekben is használhatók. A The Wall for Business különböző konfigurációk­ban, valamint méretek és képarányok széles választékában érhető el, így 219- és 249 colos 4K verziókban, vagy akár az eddigi legnagyobb, 437- és 583 colos 8K verziókban is.

AGORA – Sportközpontok techno­lógiai megoldásainak nemzetközi konferenciája

Az idei AGORA konferencia még szé­lesebb körű iparági körültekintést kí­nált résztvevői számára: bemutatták a világ legnépszerűbb stadionjainak a legjobb szurkolói/látogatói élmény elérését szolgáló technológiai straté­giáit, illetve beszéltek arról, a stadio­nok miként képesek a hagyományos sportesemények mellett koncertek és e-sport események kiszolgálására.

A szurkolói élmény fokozása, a stadio­nok infrastruktúrájának modernizálása, ünnepségek, rendezvények tervezé­se – az AGORA konferencia mindezen területekre betekintést kínál, amelyek segítségével a jövőben növekedhet a stadionok és sportközpontok kivitele­zéséhez kapcsolódó tudás.

Az AGORA egyik előadója volt Ben­jamin Steen a Bayern Münchentől, aki az Allianz Arena digitális érába vezető útját, tehát azt mutatja be, stadionjuk miként készül fel a jövő szurkolói generációjára. A világ ve­zető stadionjaiból további kettő szintén részt vett a rendezvényen: Milyen szerepet játszik a technoló­gia abban, hogy a Johan Cruijff Are­nA a világ egyik leg innovatívabb és fenntarthatóan működő stadionja legyen? További résztvevők mellett Jeroen van Iersel, a Johan Cruijff Are­nA Marketing Managere beszélt ar­ról, hogy az AFC Ajax otthonául szol­gáló stadion miként állít fel magas sztenderdeket a modern stadionok számára. A beszélgetés folyamán bemutatták a 2020-as Európa Baj­nokság helyszínéül is szolgáló sta­dionban alkalmazott legmodernebb technológiai megoldásokat, illetve azon józan eszű, egyszerű megoldá­sokat, amelyek együttesen teszik ezt a helyszínt a világ egyik leg innovatí­vabb stadionjává.

„Miként teszik a legmodernebb au­diovizuális technológiai megoldások a Tottenham Hotspur stadionját töb­bé egyszerű futballpályánál?” Ez volt a címe annak a panelbeszélgetés­nek, melynek során szakértők bemu­tatták, hogy a 2019. áprilisában meg­nyitott Tottenham Hotspur stadion milyen új sztenderdeket állított fel a sportközpontok területén. A Harman és Daktronics cégek képviselői el­mondták, technológiai megoldásaik miként kínálnak máshoz nem fogha­tó, több szintű élményt.

A jövőt elemezve az AGORA előadá­sain betekintést nyerhettünk arra, hogy a jelenlegi stadionok miként alakulnak át többfunkciós helyszínek­ké, ahol koncerteket és egyéb ren­dezvényeket is szervezhetnek, illetve hogy a már működő épületek miként alkalmazkodnak és teremtik meg a lehetőségét, hogy ne kizárólag sport események helyszínei lehessenek.

Az izgalmas, és robbanásszerűen fej­lődő e-sport szintén a program része volt, és elemezték, hogy ez az iparág milyen értéket képvisel a sportklubok és stadionok számára.

Magyar kiállítók

Az idei ISE-n hét magyar kiállító kép­viselte hazánkat. Közülük néhányat kiemelve:

LEDBLADE
A Ledblade LED csíkokat működte­tő rendszere egyszerűbb használatot garantál bármely hasonló termékhez viszonyítva. A cég több mint 20 éves tapasztalattal fejlesztette termékét, ki­fejezetten a rendezvénypiac számára.

RGB LASER SYSTEM
A gyártó saját fejlesztésű lézer pro­jektorait mutatta be standján, ame­lyek a legkifinomultabb és legmo­dernebb technológiai megoldásokat tartalmazzák. A cég fejlesztői folya­matosan dolgoznak azon, hogy a leg­magasabb színvonalat érjék el a lézer kivetítésben.

Q-NET INTERNATIONAL LTD.
A Q-Net felhőalapú ügyfélhívó rend­szere határtalan megoldásokat kí­náló, rugalmas szoftver, elegáns hardverekbe csomagolva, mindezt kimagasló intelligenciával.

DENSION
A Dension Instore digitális rendszerei a megbízhatóságot garantálják dig­ital signage és instore audió rendsze­reink számára. Eszközeik kiváló videó és hangminőség mellett funkcionali­tást is kínálnak.

Integrated Systems Europe kiállí­tás 2021-től Barcelonában!

Az ISE idei kiadása volt az utolsó, ame­lyet Amszterdamban rendeztek, a ki­állítás ugyanis kinőtte a RAI kiállítási központot. A rendezvény új helyszíné­ül a barcelonai vásárközpont szolgál majd 2021. február 2-5. között. Sign

- Hirdetés -

Sign&Display