A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Új síkágyas vágóplotter és lamináló készülék

Úgy látszik, a Mimaki-nál az idei október az utómunka megol­dások jegyében telik, ugyanis az októberi Viscom Italia kiállí­táson mutatták be új síkágyas vágóplotterüket CF22-1225 néven, illetve LA sorozatnévvel két új, széles formátumú, fűt­hető hengerrel ellátott lamináló készüléküket. A Mimaki egy­értelmű célja, hogy komplett megoldást kínáljon vásárlói szá­mára a nyomtatástól egészen az utómunka megoldásokig. Komplett megoldásaik vásárlói komoly versenyelőnyhöz jut­hatnak a sign and display piacon.

CF22-1225 síkágyas vágóplotter + JFX200-2513 + ArtiosCAD = össze­állt a Szupercsapat!

A Mimaki az idei Viscom Italia expón mutatta be síkágyas vágóplotterét CF22-1225 néven. A vágóberende­zés maximálisan 1220×2440 mm mé­retű anyagok megmunkálására ké­pes, és ideális kiegészítése a Mimaki JFX200-2513-as síkágyas UV nyom­tatójának POP displayek és kiállítási dekorációs elemek gyártásához. Az ArtiosCAD tervező szoftver haszná­latával ez a két készülék tökéletes nyomtatási-vágási munkafolyamatot alkot, amely kiválóan alkalmas sze­mélyre szabott csomagolóanyagok, vagy minta termékek készítésére. E három elem együttes használata garantálja a sign and display gyártók számára, hogy kis szériás nyomtatá­si-vágási projektjeiket költséghaté­konyan valósíthassák meg.

 

„Cégünknek komoly ismeretei és ta­pasztalatai vannak a vágási folya­matok terén. Ezen tudásunk legjavát sűrítettük bele a CF22-1225 síkágyas vágóasztalunkba.” – mondta Ronald Van den Broek, a Mimaki Europe ér­tékesítési igazgatója, majd így foly­tatta: „A JFX200-2513-as síkágyas UV tintasugaras nyomtatóval és az Artios CAD szoftverrel kombinálva olyan ideális megoldást kínálunk, amely felöleli a nyomtatás, és az utó­munka feladatok teljes folyamatát, legyen szó akár hullámkarton anya­gok, vagy habosított táblás anya­gok megmunkálásáról. A Mimaki UV LED festékeivel vibrálóan színes nyo­matokat készíthetünk az alapanya­gok széles választékára, beleértve a bevonat nélküli felületeket is. Le­gyen szó akár kifinomult, kis gyártá­si mennyiségű singokról és display grafikákról, vagy csomagolóanyag mintákról, egyedi igények szerint ké­szülő bútordarabokról, vagy igény szerinti designok nyomtatásáról – erre a megoldásra mindig bizton számíthatunk. Ez a kombináció le­hetővé teszi felhasználói számára, hogy kiemelkedő értékű, nagy ha­szonkulccsal bíró prémium szolgál­tatásokat nyújtsanak megrendelőik­nek. Mindezt tehetik úgy, hogy nem kell visszamondaniuk megrendelé­seket, vagy alvállalkozó számára bér­munkában végeztetni azokat.”

ID vágási funkció a RasterLink6 plus szoftverben

A széles körben használt Mimaki RasterLink RIP szoftver már tartalmaz egy ID azonosító alapján történő vá­gási funkciót, amely jelentősen meg­könnyíti és meggyorsítja a nyomta­tás/vágás folyamatát. A regisztrációs jeleken kívül a RasterLink6 plus szoft­verrel már egy vonalkódot is nyom­tathatunk aktuális nyomatunkra. Ez a vonalkód a vágásra vonatkozó pon­tos információkat tartalmaz, amelye­ket a CF22-1225 készülék vágójel ér­zékelő szenzora beolvas, és a vágási munkafolyamatot automatikusan el­végzi. Ez a funkció akkor különösen hasznos, amikor egymásba illesztett nyomtatási-vágási munkákat vég­zünk, hiszen a vágó folyamatosan ol­vassa az egyszerű és kombinált mun­kák adatait.

A RasterLink6 plus szoftverben szin­tén elérhető a FineCut plug-in az Adobe Illustrator-hoz, amellyel ké­nyelmesen készíthetünk előnézetet nyomatunkról, amellyel már a pro­jekt indítását megelőzően minima­lizálhatjuk a nyomtatási-vágási fel­adatainkban keletkező hibákat. Ezen kívül a vágóeszközök széles válasz­tékának köszönhetően vághatunk olyan ipari anyagokat, mint az akril, hab és gumi – mindezt akár 55 mm vastagságig.

Speciális projektek – rövid gyár­tási határidővel

A komplett nyomtatási-vágási workflow munkafolyamatukba történő integrálása által, a gyártó cégek ké­pesek lesznek megrendeléseik ter­vezéstől az utómunkával záruló le­gyártására – házon belül. A vásárlóik pedig biztosak lehetnek benne, hogy nyomdai szolgáltatójuk kiváló minő­ségben, rövid gyártási határidővel, és remekül tervezett és kivitelezett for­mában gyártja le csomagoló anyagai­kat, sign és display termékeiket.

Mimaki LA sorozat – szélesformátumú lamináló gép, fűthető hengerrel, és lamináló fólia anyag

Miért hasznos nyomataink laminá­lása?

A különböző digitális nyomatási tech­nológiák közös tulajdonsága, hogy a nyomathordozó felületére kerülő fes­ték -legyen az szilárd por, vagy folya­dék- tartóssága függ a kémiai és fizikai behatásoktól. A folyamatosan fejlő­dő technológia egyre ellenállóbb fes­tékekkel látja el a nyomdai piacot, de nincs olyan tökéletes homogén felü­letvédő megoldás, mint amit a laminá­lással el lehet érni.

Milyen külső, károsító behatások érhetik a nyomatot?

Kémiai: UV sugárzás mely roncsolja a molekuláris kötéseket, vegyi anyagok, gázok, valamint az anyag önmaga is ké­pes előidézni a színek fakulását, ha túl savas a nyomathordozó kémhatása.

Fizikai: Dörzsölés, karcolás.

A laminálás fajtája és szükségessé­ge függ a felhasznált festék fajtájától és a kész nyomat alkalmazásától, fel­használásától is.

– A legtöbb oldószeres festékkel nyomtatott anyag 2-4 évig is ellenáll az UV sugárzásnak kültéren, mielőtt láthatóvá válnának a fakulás nyomai. A karcolásnak csak mérsékelten ellen­álló, ezért bizonyos felhasználásnál érdemes laminálni.

– UV fényre száradó festékkel nyomta­tott anyag a kiváló kültéri élettartam mellett erősen ellenálló a karcolások­kal szemben is. Valamivel kevesebb alkalmazásnál, de ezen nyomatok esetében is javasolt a laminálás.

– Vízbázisú pigment festékkel nyom­tatott anyagokat viszont szinte min­den esetben laminálni szükséges, amennyiben a legkisebb fizikai beha­tás is várható, vagy kültérre kerülnek elhelyezésre.

– Létezik művészeti, múzeumi felhasz­nálás, amikor ISO szabvány szerint szükséges több évtizedes élettarta­mot elérni, amelyre szintén megoldás a laminálás.

Laminálógép és fólia – két külön­féle méretben

A Mimaki másik őszi újdonsága az a két különféle méretben elérhető lamináló gép, illetve lamináló film, amelyek segítségével még komplet­tebb lesz nyomtatási és utómunka feladataikat ellátó gépparkjuk. A la­mináló film olyan egyedi fejlesztésű ragasztót tartalmaz, amely minimá­lisra csökkenti az ezüstös effektust, amely gyakran olyankor keletkezik, amikor UV szárítású festékkel készült nyomatot laminálunk.

A Mimaki LA sorozat részeként két különböző méretű lamináló gép ke­rül piacra. Az LA-160W 158 cm mun­kaszélességű, míg az LA-170W 170 cm munkaszélességű. A Mimaki Vision Laminate 310 lamináló fólia szintén két méretben: 310-137 (137 cm széles) és 310-152 (152 cm széles) méretben kerül piacra.

 

„Cégünk kifejezett célja, hogy olyan innovatív megoldásokkal jelenjünk meg a piacon, amelyek segítségével a sign and display gyártók gyorsabban, könnyebben és költséghatékonyan legyenek képesek kiemelkedő minő­ségű, színes sign és display termékek gyártására.” – mondta Ronald Van den Broek, és hozzátette: „A legújabb laminálási megoldásainkat pontosan e koncepció jegyében fejlesztettük ki. Ezek a laminálók a Mimaki UCJV sorozat nyomtató-vágógépeivel összepárosítva olyan munkafolyamatot képeznek, amelyek nagyobb profitot termelnek felhasználóik számára.”

Legfontosabb tulajdonságok

Fűthető henger – tökéletes laminálás: A Mimaki LA lamináló gépeiben ma­ximálisan 60 C fokig fűthető a hen­ger, amelynek köszönhetően a la­mináló fólia sokkal jobban tapad a laminálandó felületen, különösen olyan felületeken, amelyeket UV fes­ték használatával nyomtattak meg. Az azonnali száradás miatt az UV fes­tékek kissé egyenetlen felületet ké­peznek, amelyen levegő buborékok keletkezhetnek a laminálás folyamán – amelyek néhol ezüstösen csilloghat­nak, ezáltal elütve a nyomat eredeti színeitől. A fűthető laminálóval készü­lő laminálás jelentősen csökkenti a nyomásérzékeny laminátumokon ke­letkező ezüstős színhatás kialakulását.

Gyors munkafolyamat: Az új laminá­lók maximális sebessége 295 lineáris inch percenként – vagy másként fo­galmazva majdnem öt inch másod­percenként – ami annyit jelent, hogy a laminálók tartják a lépést a nyom­tatóink sebességével, így többé nem lassítják a teljes termelési folyamatot.

Egyszerű és megbízható működés: Ez az egyszerűen használható lami­náló készülék minden funkciója egy vezérlő panelen keresztül érhető el, könnyű hozzáférhetőséggel a nyo­mást szabályozó karhoz, illetve lábpe­dálhoz. Továbbá egy tekercselő hen­ger segítségével akár egy ember is vezérelheti a teljes munkafolyamatot.

Mimaki Vision lamináló fólia: A ki­fejezetten az UV nyomtatáshoz és az LA sorozat laminálóihoz kifejlesztett Mimaki Vision Lamináló 310 fényes fólia tökéletes laminátumot bizto­sít, fényes nyomat érzettel – mindezt úgy, hogy a nyomat megőrzi színei­nek élénkségét. Ez a kiváló minőségű, hőre reagáló lamináló anyag szintén költséghatékony alternatívája a hi­deglamináló fóliáknak.

Komplett rendszer a Mimakitól

Az LA sorozat lamináló készülékei és a Mimaki Vision Lamináló fólia ideáli­san működnek együtt a Mimaki UCJV sorozat UV-LED nyomtató-vágó ké­szülékeivel. Mivel az UCJV-vel készü­lő nyomatok azonnal megszáradnak, így azonnal laminálhatók az LA soro­zat lamináló készülékeivel. Ez a teljes, összehangolt megoldás megbízható teljesítményt és minőségi nyomato­kat eredményez olyan projekteknél, amelyekben fontos az aktuális ter­mék védőfóliával történő ellátása.

Mimaki CF22-1225 síkágyas vágóplot­ter és LA laminálók – Már 2017. év vé­gétől elérhetők!

A Mimaki CF22-1225 síkágyas vágó­asztal, és az LA sorozat lamináló gé­pei egyaránt 2017 év végétől lesz­nek elérhetők a vásárlók számára, addig is érdemes minden szüksé­ges információt begyűjteni a Mimaki hivatalos hazai forgalmazójától a Nyomdaker Kft-től!

Lehotkai Bence
üzletágvezető
Mobil: +36 20 414 1921
E-mail: lehotkai@nyomdaker.hu

Sign

 

- Hirdetés -

Sign&Display