A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Trend elemzés

Ahogy elérkezünk egy újabb év végéhez, természetes vágyat érzünk arra, hogy visszatekintsünk és átgondoljuk, mit várha­tunk a következő 12 hónaptól. Az idei COVID pandémia azon­ban felrúgott minden tervezést – és az iparág legtöbb vállalko­zásának működését a feje tetejére állította. Ezen tapasztalatok alapján még fontosabb tanulnunk az idei év eseményeiből, hogy a legjobb tudásunk szerint készülhessünk 2021-re. Össze­gyűjtöttünk néhány tanulságot és jóslatot a jövő évre.

COVID-19 signage és a padlógrafi­kák hatása

A koronavírus és a hozzá kapcsoló­dó korlátozó intézkedések, illetve út­mutatások egyidejűleg csökkentet­ték és növelték is a signage és grafikai anyagok iránti igényt és keresletet. Az utazási, kiskereskedelmi, illetve ren­dezvény és kiállítási szektorok szin­te megszűntek profitábilis piacként a nyomdai szolgáltatók számára. Szá­mos vállalkozás zárt be ezekből a szek­torokból tavasszal, és legtöbbjük azóta sem indult újra. Mindezen tendenciák­kal egyidejűleg az információt szolgál­tató és útbaigazító üzenetek – például a vásárlók közötti 1,5-2 méteres távol­ság betartására felhívó jelzések – iránt viszont óriási kereslet mutatkozik. Ezek közül is kiemelkedően magas az igény a padlógrafikák iránt.

2021-ben remélhetőleg csökken majd az igény az útbaigazító padlógrafikák iránt, de most igazolást nyert haté­konyságuk – és a jövőben több krea­tív megoldásra is számíthatunk ezen az alkalmazási területen. A piaci sze­replők egyre inkább ráéreznek, miként tudják befolyásolni ezekkel a felüle­tekkel a vásárlói szokásokat, a nyom­dai szolgáltatók és tervezők pedig a lehető legjobb minőségű termékeket akarják gyártani digitális nyomtató és vágógépeikkel. A korábban alábecsült padló, a boltok járófelületei, üzletek és nyilvános helyek felületei várhatóan egyre kiemeltebb figyelmet kapnak.

Alkalmazás-vezérelt változatosság – a technológia által támogatva

Vitatkozhatnánk azon, hogy a nyom­dai, illetve sign and display iparág a babérjain ült volna az elmúlt évtized­ben. Mióta a szélesformátumú nyom­tatók elérhető beruházássá váltak, a legtöbb nyomdai szolgáltató az elég­ségesnél több munkát talált magá­nak, éppen ezért nem nagyon voltak rászorulva arra, hogy új piacokat fe­dezzenek fel. A Covid-19 vírus meg­jelenésével ez a helyzet egy csapásra megváltozott. Minden vállalkozásnak váltania kellett, és át kellett gondol­nia, hogy milyen más termékeket tud eladni másfajta vevőknek.

A diverzifikációt két különböző né­zőpont vezérelte a szükség mellett: a keresett alkalmazások, illetve a mai digitális nyomtatási technológia sokoldalúsága. A szélesformátumú nyomtatók sokrétű felhasználásának köszönhetően a kiállításokra szakosodott cégek például képesek voltak átállni padlógrafikák nyomtatására, míg a normál helyzetben rendezvé­nyekre készülő, személyre szabott pólókat gyártó cégek pedig át tudtak állni többször használatos, szövet anyagból készülő arcmaszkok gyártá­sára. Az előállt különleges helyzetre reagálva a nyomdák tehát a felfede­zés, kísérletezés és a vállalkozói hoz­záállás új korszakába léptek. A gépke­zelő operátorok, illetve tulajdonosok mostantól folyamatosan azt vizsgál­ják, mi mást képes gyártani üzemük, és mindez az átállás milyen irányba viheti vállalkozásukat – nem csupán a válság idején, de hosszútávon is.

Mindez a jelenség pedig túlmutat a nyomdagépeken. A festékek és alap­anyagok már sokkal jobban szako­sodnak a felhasználási céljukra, és egyre nagyobb választékban és fel­használóbarát kivitelben jelennek meg, míg a szoftverek egyre több ter­mék megvalósítását teszik lehetővé mint ahogyan azt korábban el tudtuk volna képzelni. Mivel egyre több vál­lalkozás működik online, a nyomdai szolgáltatók képesek nyomdai műkö­désüket az e-kereskedelmi és marke­ting platformok működésébe integ­rálni, ezzel is nagyobb ellenőrzést és közvetlen hozzáférést biztosítva szá­mukra újabb piacok felé.

Létrehozni új, és megtartani régi kapcsolatokat

A megrendelőkkel való közvetlenebb kapcsolattartás már része az új nor­máknak. Ez az év sokkal érzelmekkel telibb volt, több hangsúlyt helyezve a szeretteinkkel és közösségeinkkel való kapcsolattartásra. A kapcsolat a vállalkozások és megrendelőik, illetve beszállítóik és szolgáltatóik felé manapság sokkal fontosabb, mint valaha bármikor. Várható, hogy azok a cégek, amelyek sikeresek lesznek a következő tizenkét hónap folyamán – azok a vállalkozások lesznek, ame­lyek megbízhatóak és készségesek lesznek mindenki számára az ellátási láncukban.

A nyomdai szolgáltatók számára az idén megalapozott kapcsolataik hihe­tetlenül hasznosnak bizonyulhatnak abban, hogy megmutathassák vásár­lóiknak, mire lesz alkalmas a nyomta­tás 2021-ben. A közösségi média és az e-marketing egyre több új lehetősé­get ad a bekapcsolódásra és interak­cióra, a nyomdák pedig direkt marke­ting, vagy tag-ek útján juthatnak el a potenciális megrendelőik látókörébe, vagy meglévő ügyfélkörüket email kampányok útján tájékoztathatják leg­újabb innovációikról. A kereskedelmi kiállítások és tréningek áthelyeződtek online platformokra – és várhatóan ott is maradnak egy jó időre – ezáltal biz­tosítva hozzáférést egyre több, a szé­lesformátumú nyomtatás világán kí­vülről érkező ember számára.

Személyre szabás – otthon és azon kívül

A felhasználói piacon várhatóan egy­re nagyobb teret nyernek a személyre szabott termékek. Az egyedi tapéták már részei voltak a nyomdák kínála­tának, de ezidáig tipikusan az isko­lák, irodák, szállodák területére kor­látozódtak, sok esetben közvetítve motivációs üzeneteket, illetve kórhá­zakban, ahol a színek és érdekes de­signok kellemesebb, kevésbé ijesztő környezetet alakítanak ki a betegek számára. Most azonban, hogy renge­tegen otthonról dolgoznak és egyre nagyobb a barkácsolás iránti kedv, új lehetőség nyílt meg a nyomdai szol­gáltatók számára a háztartási felhasz­nálók személyében, akik egyre job­ban keresik az egyedi tapétákat és további lakberendezési dekorációs termékeket.

Mindezt ismételten az iparágunk lan­kadatlan kutatás-fejlesztési folyama­tai teszik lehetővé: a szélesformátu­mú nyomtatási technológia sokoldalú alapanyag kínálata, az alacsony károsanyag kibocsátású – otthoni haszná­latra is alkalmas festékek fejlesztése, új öntapadó alapanyagok, és ragasz­tók, amelyek megkönnyítik a dekorá­ciós termékek barkácsolók által tör­ténő applikálását. Lehetséges, hogy mindez hosszabb tanulási folyamatot igényel, és ezeket a termékeket is más­képp kell majd pozícionálni, de a meg­felelő szaktudással bíró grafikai cégek képesek megbirkózni az otthon-deko­rációs termékek felhasználói piacával.

Visszatérve a kereskedelmi szektor­ba, egyre inkább lokalizált marketing üzeneteket láthatunk az online felü­leteken, a kültéri reklámfelületeken és más nyomtatott eszközökön. Számos szolgáltató próbálta kapcsolatát érzel­mi szintre helyezni a megrendelőivel a pandémia idején, és most a lokali­zált marketing üzenetek által kívánják visszanyerni ezt az érzelmi kötődést. A digitális nyomtatás természetéből fakadóan korlátlan egyediségre és személyre szabásra alkalmas, bármi­lyen méretű márka számára.

Fenntarthatóság és költségcsökkentés

A fenntarthatóság a környezetvédel­mi értelmében most picit hátrébb to­lódott mind a gyártók, mind a meg­rendelők listáján. A fenntarthatóság azonban egyúttal pénzügyi bizton­ságot is jelent, hosszú élettartammal – és ez a két definíció gyakran jár kéz a kézben. A hulladékanyag, a szállí­tással megtett távolság, illetve a fel­használt energia csökkentése pedig egyértelműen fontos szerepet tölte­nek be a környezet megkímélésében.

Számos jelenlegi és jövőbeni ten­dencia játszik szerepet, ha fenntart­hatóságról és költségcsökkentésről beszélünk. A technológia evolúció­jának eredményeként mára közvet­lenül nyomtathatunk alapanyagokra latex és UV technológiával, amelyek kevesebb anyagot használnak és gyor­sabbak a hagyományos, többlépcsős gyártási módszereknél. A személy­re szabott gyártás eredményeként a megrendelők pontosan azt kapják, amit akarnak – hozzáadott értékkel, és kevesebb hulladékkal. A helyi pia­cok elérése javíthat a gyártás gyorsa­ságán és a haszonkulcsokon, egyúttal csökkentve a szállítmányozás által ke­letkezett szennyezést és üzemanyag­költségeket. A megrendelőkkel való közvetlenebb kapcsolattal a nyomdai szolgáltatók taníthatják őket az általuk használt alapanyagok fenntartható­ságáról, amely messze nem egy feke­te-fehér egyértelműségű témakör az iparágunkban. A fenntarthatóság per­sze egyértelműen a túlélésről és növe­kedésről szól. Mindnyájan profitálha­tunk abból, ha egy időre megállunk, sóhajtunk egy nagyot, és átgondoljuk, mit tanított nekünk 2020. Ez a tudás ugyanis a segítségünkre lehet 2021- ben és még később is!

Sign

- Hirdetés -

Sign&Display