A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Történésekben gazdag négy év a HSF életében

A Magyar Fényreklámgyártók Szövetsége (HSF) számos kihíváson ment keresztül az elmúlt időszakban, de emellett olyan projektek megvalósításán is dolgozik, amelyek ezen iparág szereplői számára kiszámíthatóbb jövőt eredmé­nyezhetnek. Bacskai János, a HSF elnöke nyilatkozott lapunknak a trendekről, kihívásokról és az iparág jövőjéről.

2019-ben lettél a HSF elnöke. Egy meglehetősen mozgalmas időszakban vezetted a szövetséget. Milyen kihívások adódtak az elnökséged alatt?

A legnagyobb kihívást a pandémia alatt érzékelhettük. A 2020-21-es években nem tarthattunk programokat, illetve nem volt lehetőség a személyes kapcsolatok ápolására és építésére. Az igazi nehézséget az okoz­ta, hogy viszonylag fiatal, kis létszámú szervezetként nem rendelkeztünk számottevő rutinnal a hatékony működéshez megváltozott helyzetben. De ebből is ta­nultunk, tapasztalatot szereztünk.

Megválasztásom óta kiemelt célkitűzésünk a fényrek­lámgyártó szakképzés beindítása Magyarországon, il­letve a szakma megismertetése a dekoratőrképzésben résztvevő diákokkal. Itt komoly hátráltató tényező volt, hogy az iskolák bezártak a pandémia alatt. Időközben megváltozott a felnőttképzés jogszabályi keretrend­szere, új programkövetelményt kell jóváhagyatni a minisztériummal. Azonban az ehhez szükséges online felület csak március végén készül el. Az elnökség újra­választásának legfőbb indoka az volt, hogy lehetősé­get biztosítsunk végigvinni az eltervezett programokat. A szakképzés kérdése, úgy tűnik, egy elnökségi cikluso­kon átívelő, hosszabb távú projekt.

A szövetség tagjai hogyan álltak helyt a koronavírus-járvány okozta helyzetben?

Ha a kettő-négy évet együtt nézzük, akkor összességé­ben a HSF tagoknál komoly visszaesést nem lehetett tapasztalni, de a kieső és fluktuáló munkaerő miatt fe­szítettebb tempóban lehetett csak a megrendeléseket határidőre teljesíteni.

Minden válsághelyzetben első lépésként azokat a költ­ségkereteket fogják vissza, amelyekből a reklámfelira­tokat, esztétikai beruházásokat finanszírozzák. A lezá­rások kihirdetése éppen ezért aggodalomra adott okot. Valóban komoly megrendelésállomány esett ki például a kiállítás- és konferenciaszervezési tevékenység bezu­hanásával, az utazási lehetőségek megszűnésével. Ugyanakkor az élelmiszer- és vegyi áru kereskedelmi bolthálózatok nem szűntek meg működni, így abból az irányból folyamatos megrendelés érkezett. A kiskeres­kedelmi egységekben a járvány terjedését akadályozó plexifalak gyártása például kifejezettel jól jött a hirte­len kieső megrendelések pótlására az első időkben. Az irodaházak, sportlétesítmények építése sem áll meg teljesen. Ha csökkentek is némileg a megrendelések, az iparág bezuhanásáról eddig nem beszélhetünk. Vi­szont még magához sem tért a gazdaság a covid okozta sokkból, egy újabb kritikus helyzetbe kerültünk, amely kihívások elé állítja az iparágat. A minket is érintő gaz­dasági megtorpanás szerintem még csak most fog je­lentkezni. Az alapanyag-ellátásban volt néhány kemény hónap, de a kereskedelmi ágazat viszonylag hamar ma­gára talált. A hazai fizetőeszköz árfolyamgyengülése fo­lyamatos áremelkedést vetít előre.

Hogy tekintesz vissza a HSF elmúlt négyéves tevékenységére?

- Hirdetés -

A szövetség alapvető célját betöltötte, az iparágban te­vékenykedő cégek képviselőinek közösségi fórumává formálódott. A szövetségen belüli találkozók mellett a nyílt szakmai nap is ezt a célt szolgálja. A Fényreklám­gyártók Kézikönyvének lefordítása és megjelentetése a tagság közös sikere. Figyelemmel kísérjük és támo­gatjuk a neonmentők munkáját, akik Budapest ikoni­kussá vált neonreklámjait próbálják megmenteni.

Más szakmai szervezetekkel is felvettük a kapcsola­tot, így például a MEE Világítástechnikai Társasággal együttműködési megállapodást kötöttünk. Részt vet­tünk a MEE VT által szervezett 14. LED konferencián, amelynek eredményeként két előadót hívtunk meg a nyílt szakmai nap programjába. Reméljük, hogy köl­csönösen előnyös szakmai együttműködés indulhat el. Mindkét szervezetnek kiemelkedő célkitűzése a minő­ségbiztosítás, a szabványok széleskörű megismerteté­se és alkalmazásuk kiterjesztése. A sign szakma sok­színűségét hivatott bemutatni a Gál Imre-díjjal elismert Az év reklámterméke pályázat. Hihetetlenül izgalmas és érdekes pályaművek szoktak beérkezni. A klas­szikus világító reklámfeliraton kívül a legkülönfélébb alapanyagokból kivitelezett belsőépítészeti megoldá­sok, üzletberendezések, installációk jelennek meg. Jó érzés látni a tervezésre, kivitelezésre fordított energiát és kreativitást.

Egy másik sikeres rendezvényünk volt a „generációs találkozó”, amikor a már visszavonult cégalapítókkal találkoztunk és elevenítettük fel a hőskort, a kilenc­venes éveket, amikor elindult a sign gyártás Magyar­országon. Egyre több cégben válik aktuális kérdéssé a generációváltás. A HSF új elnökségének megválasz­tásakor a fiatalok előtérbe helyezését is megcélozzuk.

Az elmúlt négy évben a tagság növekedett?

Két céggel bővült a taglétszám, és egy cég – aki meg­szüntette reklámgyártói tevékenységét – kilépett a szövetségből. Felmerülnek érvek pro és kontra a tag­létszám bővítése kérdésében, de egyelőre az a tag­ság álláspontja, hogy nem szeretnénk mindenáron növekedni. Egy bizonyos cégméret és foglalkoztatot­ti létszám van meghatározva felvételi kritériumként, amelynek megváltoztatása nincs napirenden. A pár­tolói tagság lehetősége konkrét esemény – szakmai nyílt nap – támogatása formájában valósul meg. Több program nagyobb aktivitást eredményezhetne, de az elmúlt időszak sajnos nem a közösségi élet, partner­találkozók szervezéséről szólt.

Milyen trendek figyelhetők meg a fényreklámgyártók körében Magyarországon az elmúlt időszakban?

Folyamatos, kiszámítható fejlődés figyelhető meg ezen iparágban. A műanyaggyártók egyre inkább zöld meg­oldásokat alkalmaznak. Emellett örvendetes, hogy a gyártási hulladék visszagyűjtésére és újrahasznosí­tására látunk már hazai kezdeményezést. A megvilá­gításban már egy évtizede jelen van a led technológia. Ezért az, hogy az Európai Unióban februártól kivezet­ték a hagyományos fénycső gyártását, jelen pillanat­ban nem indukál hatalmas megrendelésnövekedést a fénycsövek led-re cserélése miatt, hiszen az elmúlt években már megtörtént az átállás. A ledes fényfor­rások gyártói természetesen nem tétlenkednek, már a sokadik generációs modulok és betápok szerezhetők be. Ezek a fejlesztések a megrendelői oldal számára és design szempontjából nem jelentenek átütő újítást, de nagyobb, egyenletesebb fényerőt, kisebb energia­felhasználást, valamint megbízhatóbb működést és a garanciális idők növekedését igen. Ami felé elmoz­dulni látszik a világítóreklám-gyártás, az a ledes kijel­zők és videófalak szélesebb körű használata.

Némethi Botond, Sign&Display magazin

Kövess minket a közösségi oldalainkon is:
Sign&Display Facebook,  Sign&Display Instagram,  Print&Packtech Facebook,  Print&Packtech LinkedIn

- Hirdetés -

Sign&Display