A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Társadalmi küldetés és szenvedély

A tavaly megjelent, belépő kategóriás AXYZ Innovator berendezés rendkívüli népszerűségnek örvend, ami első sorban kompakt kialakításának és számos felhasználási területének köszönhető.

Ügyfelünk, a Tatami-Sport Kft. egy igen speciális terüle­ten találta kiváló megoldásnak a berendezést, és vette használatba a Magyarországon elsők között telepített Innovator gépek egyikét. Ennek nyomán készítettünk interjút Ádám Imre ügyvezetővel a beruházás körül­ményeiről és az általuk végzett tevékenységekről.

Meséljen kérem, mivel foglalkozik a cég és miért ezt a területet választották?

Sport talajok értékesítésével és fejlesztésével foglal­kozunk több mint 20 éve. A világ egyik vezető tatami gyártójának, az olasz Trocellen gyár ProGame termé­keinek képviseletét látjuk el.

Ezen kívül saját fejlesztésű speciális tatami rendsze­reink értékesítésével, bérbeadásával, telepítésével és karbantartásával is foglalkozunk. Sportszőnyegeink nagyon sok területen használhatók. Partnereink összetétele ezért rendkívül széles kőrű. A küzdősportok, fitnesz, iskolai testnevelés, különféle fejlesztő tevé­kenységek, speciális kiképzési feladatok, filmes, televí­zió és színházi produkciók, rekreáció, idősgondozás és még számos további területen is dolgozunk.

Munkánk rendkívül érdekes és változatos, aminek so­rán személyes motivációk is vezettek. Amikor kisebbik lányom kedvenc sportágának a karatét választotta le­hetőségem volt több mint tíz éven keresztül mellette lenni és együtt örülni vele, amikor számos hazai és nemzetközi versenyen is a dobogó legfelső fokára áll­hatott. Ez idő alatt mindketten számos olyan szakmai tapasztalatra is szert tettünk, amit most együtt hasz­nosíthatunk, mivel továbbra is együtt dolgozunk. Jelen­leg cégünk egyik vezető pozícióját tölti be.

De motivációt jelentett az is, hogy az üzleti tevékenysé­gen túl valami olyat is tehessünk, ami valóban hasznos segítség lehet. Ezért fordultunk kiemelt figyelemmel olyan speciális tatamik fejlesztésnek irányába, ame­lyek a segítségre szorulók, vagy fogyatékkal élők szá­mára is lehetővé teszik a mozgás örömét, a sportok gyakorlását és ezen keresztül fizikai és mentális képes­ségeik fejlesztését.

Ha jól tudom régebb óta terveznek hasonló beruházást. Miként nyílt most lehetőség rá?

A beruházást a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és In­novációs Hivatal pályázatának köszönhetően tudtuk megvalósítani. A pályáztunkban vállalt feladatunk egy olyan látássérültek karate oktatását segítő információs rendszer kialakítása, amivel biztonságosabban mozog­hatnak és ezen keresztül akár még formagyakorlatok is végezhetők. Mivel a pályázatban nem csak azt vál­laltuk, hogy kitalálunk valamit, hanem azt is, hogy egy hasznosítható terméket fejlesztünk, így már a kezde­tektől fontos volt egy minden szempontból megbízha­tó, komoly referenciákkal rendelkező precíz berende­zés kiválasztása.

Milyen termékeket terveznek gyártani a most vásárolt asztalon? Hogyan segíti ez a parasportolókat?

Az egyik fejlesztésünk alapján speciális felületi kiala­kításokkal olyan rendszert készítettünk, amin a látás­sérültek biztonságosabban tudnak tájékozódni. Ezek az általános foglalkozások, a rendszeres edzések és averseny körülmények között is egyaránt jól használha­tók lesznek. Speciális elemeik segítséget nyújthatnak a parasport események lebonyolításához biztosítva a gyorsabb és hatékonyabb lebonyolítást. Másik fej­lesztési irányunk az a tatami rendszer, ami egy olyan nemzetközi programhoz kapcsolódik, ami egy speciá­lis gyakorlási rendszerrel együtt rendkívül hatékonyan segíti a motorikus és kognitív képességek fejlesztését.

Munkánk eredményessége nem kizárólag saját érde­münk. Nagyon sok köszönettel tartozunk a mozgás­fejlesztés és a parasportok területén tevékenykedő partnereinknek, akik együttműködése nélkülözhetet­len ahhoz, hogy fejlesztéseink a gyakorlatban is jól működhessenek.

Akár egy apró részletnek is komoly jelentősége lehet. Az egyik közös teszt alakalmával derült ki például, hogy a küzdősportot rendszeresen űzők megvasta­godott talpbőre a látássérült sportolók esetében egy fontos tényező lehet, mert talpukkal nehezebben tud­ják megkülönböztetni az eltérő mintázatú felületeket. Ezért változtattunk és a részükre készült jelzésekhez egy megfelelőbb kialakítású anyagot választottunk, amivel tovább tudtuk finomítani a rendszert.

Egy másik alkalmazáshoz különféle speciális jeleket, könnyen értelmezhető alakzatokat illesztünk a tata­mikba. Ez a speciális oktatásoknál leegyszerűsíti a fel­adatok értelmezhetőségét, javítja a kommunikációt, ami hatékonyabbá és eredményesebbé teszi a tala­jon végzett foglalkozásokat. Ezen keresztül is további lehetőség nyílhat arra, hogy az eddig mozgásában, vagy tevékenységében korlátozottak önállóbb és bol­dogabb életet élhessenek. Az eddigi tesztek és vis­szajelzések alapján elmondhatjuk, hogy az általunk fejlesztett egyedi tatamik és sportszőnyegek iránt hazai és külföldi szervezetek, sportegyesületek is ér­deklődnek. Bízunk benne, hogy valóban hasznos és egyedi fejlesztést sikerült kidolgoznunk.

Korábban hogyan tudták megoldani a gyártást?

Kezdetben vizes vágásos technológiát alkalmaztunk, ami egy sokkal kedvezőtlenebb és technológiai szem­pontból is alkalmatlanabb megoldás volt. A kivágott elemek illeszkedése nem volt megfelelő, ami több problémát is okozott. Ráadásul ez még egy olyan ragasztási megoldást is tett szükségessé, ami mun­kaegészségügyi szempontból sem volt optimálisnak mondható. A vizes vágásos munka sokkal költsége­sebb is volt. Az új AXYZ géppel végzett munka meg­rendelőink szempontjából is sokkal előnyösebb, mivel így jobb minőséget alacsonyabb áron tudunk részük­re szállítani.

Hogyan segíti a gyártást az új berendezés, milyenek az első tapasztalatok a kezelhetőséggel kapcsolatban?

A speciális szőnyegek gyártását részfeladatokra bont­va, csapatmunkában csináljuk. Az Innovator berende­zésen elsősorban középső lányom dolgozik, én pedigfőként a szoftveres, tervező részét csinálom. Kisebbik lányom főleg a beszerzéssel az értékesítéssel és a mar­ketinggel kapcsolatos feladatokat látja el. A projektben résztvevő negyedik kollégánk pedig a teljes számítás­technikai háttér biztosításával, valamint számos továb­bi operatív tevékenység ellátásában jelent nélkülözhe­tetlen segítséget.

A magam részéről kimondottan élvezem a szoftveres előkészítő munkát, mert ez az a „műhely” ahol az öt­let valós formát ölt. Külön öröm, amikor vázlatrajzból született termék életre kel és kézbe vehetően megjele­nik a gyártásban.

A gép működésével kapcsolatban még nem tudok több száz órás tapasztalatról beszámolni, viszont azt már eddig is látjuk, hogy az Innovator egy viszonylag egyszerűen és jól kezelhető gép. Öröm vele dolgozni.

A marási feladatok elvégzését jelenleg még nem tud­juk házon belül megoldani, így ezzel a funkcióval ha­marosan bővíteni szeretnénk a berendezést. Ennek technikai akadálya szerencsére nincs, mert már eleve erre a feladatra is előkészítve rendeltük meg a gépet.

A marási munkákat is igénylő megbízásokat egyelőre külső helyszínen, egy másik, ugyancsak AXYZ berende­zésen végezzük. Jelenleg így áll össze a speciális célok­ra fejlesztett szőnyegrendszer.

Miért az AXYZ Innovator asztalra esett a választásuk?

Egy ilyen beruházás megtervezésekor a megfelelő gép kiválasztása nagyon fontos. Tapasztalatból tudom, hogy az ár közel sem a legmeghatározóbb szempont. A látszólag csábító ár alapján történő döntés nagyon sok későbbi gondot okozhat. Ez csak a jéghegy csúcsa, amin túlmenően egy sor fontos kérdést érdemes még figyelembe venni. Az egyik ilyen például a megfelelő szervízháttér és a szakmai támogatás megléte. Egy távol-keleti cégtől vásárolt géppel adódott probléma esetén hogyan lehet segítséget kapni? Tudnának azon­nal szakembereket vagy alkatrészeket küldeni? Távse­gítségnél felmerülhet nyelvi probléma is, ami miatt akár hosszabb ideig leállhat a gyártás.

Mivel beruházásunk részben pályázati pénzből való­sult meg, a berendezés karbantartását és a garancia kérdését is felelősséggel kellett megoldanunk, hiszen ez nem csak a mi pénzünk, amiért felelősséggel tar­tozunk.

Az AXYZ Innovator berendezés mellett szóltak a meg­bízható referenciák és a tapasztalt szakmai háttér is, amit a partners Kft. nyújtani tud. További szempont volt az is, hogy ugyan sok tekintetben multikulturális­nak tartom magam, de ugyanakkor patrióta is vagyok. Ha magyar céget lehet előnyben részesíteni, azt min­dig örömmel teszem.

Különösen jó lehetőség volt, a partners Kft. által biz­tosított próbagyártás is, ahol saját anyagainkkal pró­bálhattuk ki élesben egy gépet, ami biztosított minket arról, hogy a berendezés valóban jó lesz arra, amire majd használni szeretnénk.

Az Innovator egyértelműen kiváló minőségű megbíz­ható készülék, aminek gyártója világszerte komoly re­ferenciákkal rendelkezik.

Tervezik később a berendezés bővítését?

Utólag már jobb döntésnek tartottam volna, ha a gé­pet kompletten a marófejjel együtt (nem csak erre előkészítve) rendeljük meg. Az akkori lehetőségeink alapján viszont ezt biztonsággal nem vállalhattuk. Ha az anyagi lehetőségeink nem szabnának határt álmainknak, akkor szívesen választanánk a több esz­közhelyes Tridentet, ahol egyszerre több fej is fent lehet, ami a folyamatos munkavégzés szempontjából sokkal optimálisabb. Azért az Innovator-ral is nagyon boldogok vagyunk. Az alapárban ez mindenkép ked­vezőbb volt és dolgozunk azon, hogy a marófejünk is az automata szerszámcserélővel együtt mielőbb meglehessen hozzá.

Hosszabb távú tervekről talán még korai lenne beszél­ni, de elképzelhetőnek tartom akár azt is, hogy gyártási kapacitásunk későbbi bővítéséhez egy második gépre is szükség lehet. Ebben az esetben valószínűleg újra AXYZ – t választanánk.

A partners Kft. segítségével elindulhattunk egy nagy­szerű úton, és bízunk benne, hogy együttműködé­sünk a továbbiakban is hasonlóan sikeres és gyümöl­csöző lesz!

partners.hu

- Hirdetés -

Sign&Display