A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Támogatni a partnereket a nehéz időszakban

Teljes körű gép, alapanyag és szerviz szolgáltatást kínál egy kézből az Igepa 2R a szélesfomátumú digitális nyomtatással foglalkozó vállalkozások számára. Szolgáltatásaik színvonalát a válság időszakában sem csökkentették, és lehetőséget kínál­nak új irányok felé történő nyitásra is. Mindezekről beszélget­tünk Rusin Mihállyal, az Igepa 2R ügyvezető igazgatójával.

1. Hogyan látja a vizuális kommuni­káció helyzetét Magyarországon

Az elmúlt években nagyon sokat fejlő­dött mind a technológia, mind az alap­anyagipar. A magyar piac alapjában véve is kicsi a Nyugat-Európaihoz ké­pest, ezért a legújabb technológiák le­követése is némileg több időbe kerül.

2. Ebben a korona vírusos időszak­ban van-e értelme nagyformátumú nyomtatókba fektetni?

Mi itt az IGEPA-nál továbbra is hiszünk mind a papír alapú, mind az egyéb alapanyagok tekintetében a nyomta­tott kommunikációban. Az eddig el­telt, válsággal terhelt időszakok min­den esetben azt mutatták, hogy aki ebben az időszakban egy fejlődő tech­nológiába fektet, vagy beruház, az az újrainduláskor jelentős előnyre tesz szert. Vannak technológiák, amiknek a fejlesztése megszűnt, de rengeteg új irány alakult ki. Többek között ilyen a még mindig alacsony részaránnyal bíró textilnyomtatás. Mi is rohamtem­póban fejlesztjük a beltéri textilnyom­tatással kapcsolatos alapanyagaink választékát. Ma rengeteg a lehetőség utolérni a legújabb technológiákat a befektetni kívánóknak. Az IGEPA.hu és a VISCOM.hu weboldalakon keresztül folyamatosan tájékoztatjuk az érdek­lődőket a legújabb technológiákról, fejlesztésekről és a legfrissebb alap­anyagokról.

3. Milyen kihívásokkal kellett szem­benéznie pozíciójából adódóan a szerviz és területén?

Március végétől szeptemberig semmi mással nem találkoztunk, csak kihívá­sokkal. Gyakorlatilag megállt a reklám­grafikai ipar, lépésről lépésre kellett új­raindítani mindent. Mi ez alatt az idő alatt is töretlenül tartottuk a kapcso­latot a piac szereplőivel. Igyekeztünk nem féket vágni, és mindenben támo­gatni őket. Az országban egyedülál­ló szervizünk a leállás alatt is folyama­tosan elérhető volt a Partnereinknek a nagy javításokra és a felújításokra, vala­mint tanácsadásra egyaránt.

4. Jelenleg is működik a szerviz?

Természetesen, a gépeknek működ­nie kell, illetve meglódultak a hasz­náltgép eladások és üzembe helyezé­sek, valamint megjelentek az első új gépvásárlók is.

5. Mire számíthatok a gépem meg­hibásodása esetén, mikor ér ki a szervizes?

Cégünk, csakúgy mint a többi IGE­PA vállalat, a Partnerek kapcsolattar­tásához Vevőszolgálattal rendelkezik. A meghibásodásokat akár ide, akár a weboldalon működő adatlapon is be­jelenthetik. Szervizcsoportunk néhány órán belül reagál, és 12-48 órán belül megkezdi a javítást.

6. A szervizelésen túl alkatrészeket és festékeket is rendelhetek Önöktől?

Igyekszünk a reklámgrafikai ipar, és a szélesformátumú nyomdák legtelje­sebb ellátását biztosítani. A gyári festé­keken túl, az IGEPA csoport több ezer Partnerénél is kiválóan működő alterna­tív festéket is kínálunk Partnereinknek.

Abban a szerencsés helyzetben va­gyunk, hogy a gépek, festékek és a profi szervizszolgáltatás mellett a mé­diák legszélesebb választékát kínáljuk, így egyben van lehetőségünk figyelni a nyomtatók működését.

Alapanyagonként tudunk javaslatot tenni és választ adni a gépek műkö­désével kapcsolatosan felmerülő kér­désekre.

7. Milyen raktárkészlettel rendelkez­nek a fenti tételekből, hogyan és mi­kor kapom meg a rendelésem?

Beszerzésünk, szervizcsoportunk egy integrált rendszeren keresztül naponta figyeli az alkatrész és a festékek fogyá­sát. Egyedi igények és statisztikai ada­tok alapján különböző termékekből 30- 60 napos készletet tartunk.

8. Milyen fórumokon tudok kapcso­latot létesíteni a szervizes kollégákkal?

Ahogy korábban említettem, az IGE­PA.HU weboldalon van egy kapcsolat­tartó adatlap, ahová képek és videók is feltölthetőek a bejelentett hibával kapcsolatban, illetve szükség esetén munkatársaink telefonon is elérhető­ek. Továbbá a Facebook-on is elérhet­nek bennünket, a VISCOM HUNGARY oldalunkon.

9. Mi történik, ha netán a szervizes kolléga beteg vagy szabadságon van?

Talán ez az egyik legérzékenyebb hiá­nyosság a magyar piacon. Az itt műkö­dő cégek nagy része egyénileg, vagy kis létszámmal dolgozik. Gyakorlati­lag megszűnik a szolgáltatásuk, ami­kor 2-3 hét szabadságra mennek, vagy a kollégáik megbetegszenek. Az IGE­PA 2R-nek Magyarországon 3 szerviz technikusa van, de amennyiben szük­ségünk van további humán erőforrás támogatásra, romániai leányvállalatun­kon keresztül további két fő támogat­ja a munkánkat. Ezzel a kapacitással Magyarország legerősebb szervizének tarthatjuk magunkat.

10. Kaphatok-e távsegítséget a prob­lémám megoldására vagy feltétlen szükség van kiszállásra, személyes je­lenlétre?

Természetesen, szerviz technikusaink és munkatársaink magas szintű számí­tástechnikai ismeretekkel rendelkeznek és képesek távsegítséget biztosítani Partnereinknek a napi problémák meg­oldásában.

11. Rendelkeznek-e bemutatóterem­mel és tisztában vannak-e az új gépek típusaival, technológiáival?

Egy jó hírem van ezzel kapcsolatban, mind a raktárunkat, mind az irodán­kat és show-room-unkat egy új loká­cióba költöztettük, ahol a korábbiak­tól nagyobb területen, jóval több mint 100 m2-en tudjuk bemutatni a nyom­tatókat, lézergravírozó gépeket, ipari hímző gépeket és a további feldolgo­záshoz szükséges berendezéseket.

12. Milyen folyamatos képzéseken vesznek részt a szervizes kollégák?

Nemcsak a Partnereink, de vállalatunk elvárása is, hogy a kollégák folyamatos képzésben vegyenek részt, ezért belső tréningeket szervezünk évente több­ször, gyári képzéseken, webináriumo­kon veszünk részt, mind a gépgyártók , mind a festékgyártók esetében. Lehető­ségünk van képzéseken részt venni Eu­rópa vezető reklámgrafikai gépforgal­mazójánál és szerviz cégénél az IGEPA Systems GmbH-nál. Hasonló képzést kapnak a Vevőszolgálaton és a Beszerzé­sen dolgozó kollégáink is.

13. Új gép vásárlása esetén van-e le­hetőség arra, hogy a szervizes kollé­ga betanítsa az ügyfelet a gép hasz­nálatára?

Ez az IGEPA folyamataiban nem lehe­tőségként, hanem kötelező elemként van definiálva. Amennyiben szükség van további képzésre, úgy munkatár­saink mind személyesen, mind online készen állnak erre.

Elérhetőségeink:

IGEPA 2R Kft.

RAKTÁR és BEMUTATÓTEREM:

Budapesti Intermodális Logisztikai Köz­pont (BILK)
1239 Budapest, Európa utca 6.
B1 épület, 1-es raktárszektor, 1-4-es kapuk.

www.igepa.hu
www.facebook.com/viscomhungary

- Hirdetés -

Sign&Display