A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Ratkovics Péter: „A barna zacskó korából már továbbléptünk”

A csomagolóipar szépsége

A csomagolóipar dinamikusan változik, az utóbbi évtizedekhez képest gyökeres átalakuláson ment ke­resztül. A terület múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélgettünk Ratkovics Péterrel, a Partners Kft. ügyvezető igazgatójával.

A Partners Kft. hogy jutott el a ma is látható színvonalára, milyen trendek mentén hoztátok meg a cég változására vonatkozó döntéseiteket?

A kezdetekkor alapvetően nyomdai előkészítés­sel foglalkozott a Partners Kft., majd a kétezres évek elején fordultunk a csomagolás irányába. Részben azért, mert akkor alakult meg az Esko, és e cég jogelődjének a képviselői voltunk, vala­mint ekkor kirajzolódott az is, hogy a csomago­lástechnika egyre nagyobb teret hódít el. Ez rész­ben a flexonyomtatásban, a nyomdai előkészítő (prepress) és más szoftvereken túlmenő digitális utófeldolgozásban is termékportfólió-bővítést jelentett. A cégünk filozófiája a megalapítástól kezdve, hogy profi termékeket képviselünk, for­galmazunk, amelyhez biztosítjuk a teljes szerviz­hátteret.

Miért döntöttetek úgy, hogy a csomagolástechnika irányába indultok?

Az üzleti piac egyes szegmensei amortizálódtak, nem azt az irányt képviselték, ami illeszkedett a mi elvárásainkhoz. Az általunk képviselt cégek­nél láthattuk a változást, s ez inicializálta, hogy el­induljunk a csomagolástechnika felé. Tulajdon­képpen egy új szakmát kellett megtanulnunk, mert az addigi ismereteinkhez képest merőben mások a folyamatok, technológiák.

Már hosszabb ideje dolgoztok a csomagolóiparban. Milyen változásokat figyeltetek meg, illetve jelenleg mi jellemzi ezt az ágazatot?

Ezt a kérdést összehasonlításban érdemes vizs­gálni. Az első pozitív élményünk az volt, hogy a 2008-2009-es válságban a nyomdaipar erős lejt­menetnek indult, a csomagolóipar pedig inkább mérsékelten pozitív irányban maradt, összessé­gében évi egy-két százalékos növekedést mu­tatott. Ez megerősített abban, hogy jó döntést hoztunk, amikor nyitottunk ezen üzletág felé. Gazdaságilag azóta is abszolút töretlen, egyértel­műen nő a csomagolóipar iránti igény, viszont egyre több nehézséggel találkozik az ágazat.

A világ felismerte, hogy a környezettudatos­ságra hangsúlyt kell fektetni. A felhasználható anyagok körét folyamatosan korlátozzák, ren­geteg olyan előírás született, ami a különböző csomagolásokon megjelenítendő adattartalmat befolyásolja. Mindemellett viszont a csomagolás az első számú marketingeszköz, közvetlenül be­folyásolja a fogyasztókat, hogy az adott terméket megveszik-e vagy sem. Ilyen szempontból is hi­hetetlenül érdekes piaccá vált a csomagolóipar.

Amellett, hogy volumenében is növekszik a cso­magolt tárgyak száma – hiszen a barna zacskó korából már régen tovább léptünk – az iparág értéke is emelkedik. A marketingeszköz jelleg miatt a legkülönbözőbb ötletek, trükkök, kreatív dizájnok, sőt megszemélyesítések, speciális ak­ciók és még sorolhatnánk, mi minden jellemzi a csomagolásokat. Ezzel egyidejűleg a digitalizáció megteremtette a személyre szabott, perszonali­zált csomagolás lehetőségét. Ez abszolút új kihí­vást jelentett ahhoz képest, hogy a ’90-es években mélynyomással, óriási példányszámban készültek a címkék, amiket éveken keresztül ragasztottak egy bizonyos termékre. Ma már egy-egy árucikk­nek rengetegféle verziója jelenik meg attól füg­gően, hogy éppen milyen kampány zajlik.

A csomagolóipar egy dinamikusan fejlődő piac…

Így igaz. Vegyünk példának egy olyan ágazatot a csomagolóiparon belül, amire kevésbé vetül fény. Többek közt a szerszámgépeken található infor­mációk – amelyeknek a környezeti hatásokkal szemben ellenállónak kell lenniük – nyomtatása is ehhez az iparághoz tartozik. Döbbenetesen sokrétű, változó piacról van szó, technológiai­lag minden egyes részlete különböző kihívásokat tartalmaz. Éppen ezért úgy tekintek a csomagoló­iparra, hogy azt nehéz egységként kezelni, van­nak ágai, amelyekben egészen más igények lép­nek fel, s ezekkel kell foglalkoznunk.

Korábbi válaszodban említetted a környezettudatosságot mint trendet. Pontosan miben merül ki ez a kérdéskör?

Egyrészt a berendezések esetében láthatjuk, hogy az általunk képviselt cégek vagy gyártók figye­lembe veszik az összes környezetvédelmi szem­pontot. Ahogy egyre kevesebb selejttel dolgoz­nak a modern gépek, úgy csökken a vállalatok ökológiai lábnyoma. Például vannak olyan esz­közök, amelyek 3-5 méter anyagot használnak fel, ami régen 30-50 méter volt, a kettő közötti különbség pedig hulladékként jelent meg. Emel­lett az előállítás során az energiafelhasználás is a töredékére csökkent, valamint a vegyszermen­tesség is megjelenik a folyamatokban.

Némethi Botond, Print&Packtech

- Hirdetés -

Sign&Display