A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Mindenki számára elérhető kiváló minőség

A partners Kft. két évtizede van jelen a Sign iparágban a vitat­hatatlanul kiváló minőségű Kongsberg kivágóasztalokkal, az Esko Sign&Display piacra optimalizált szoftvermegoldásaival és az AXYZ professzionális CNC maróberendezéseivel. Ezeket a beruházásokat mindeddig elsősorban a nagyobb gyártók engedhették meg maguknak, de információink szerint a cég erőteljesen nyitott a kisebb és közepes vállalkozások irányába is. Erről kérdeztük Ratkovics Pétert, a partners Kft. ügyvezetőjét és Szépkuthy Esztert, a cég kereskedelmi képviselőjét.

Sign: Milyen változások vannak az Esko és az AXYZ üzletpolitikájában, hogyan vált lehetővé a nyitás a „ki­csik” felé?

SzE: A Kongsberg termékpalettáját jelentősen átstrukturálta az Esko az utóbbi években. Erre elsősorban a növekvő európai és kínai konkurencia és az ugyancsak növekvő piaci igény miatt volt szükség. Nem csak nálunk, de a többi országban is a minőség és teljesítmény mellett a versenyképes ár a leginkább meghatározó. Sokan a beruházási keret szűkössége mi­att kompromisszumot kötnek az első ilyen jellegű beruházásnál, olcsóbb, kevésbé professzionális berendezést szereznek be. Az Esko olyan módon alakította át a Kongsberg termékpa­lettát, hogy a minőség megőrzése mellett mind teljesítményben, mind kiépítettségben skálázható berende­zéseket jelentetett meg – természe­tesen ennek megfelelően az alacsony árkategóriákból kiindulva. A beren­dezések 2 családra, az X és C típusra oszthatók, de ezeken belül megjelen­tek a kisebb sebességű, kevésbé au­tomatizált működést biztosító, belé­pő szintű és -árú termékek is. Emellett típuson belül a legkisebb berendezés is upgrade-elhető akár a legnagyobb­ra is a későbbiek folyamán, így a gé­pek kiépítettsége együtt tud nőni a céggel és a piaci igényekkel. A belépő szintű konfigurációk ára viszont ver­senyképes bármelyik (akár kínai) ha­sonló gép árával is!

RP: Feltétlenül említést érdemel, hogy az Esko nagyon komoly szoft­verfejlesztéseket végzett mind a Kongsberg-ek vezérlése, mind az anyagok előkészítése, ellenőrzése és hatékony feldolgozása tekinteté­ben. Az i-cut Suite szoftver például kifejezetten ennek az iparágnak ad olyan megoldást, amivel alapanyag specifikusan nagyon gyorsan elő le­het készíteni a különböző (vagy akár különböző ügyfelektől érkező) grafi­kai elemeket tartalmazó kilövéseket, be lehet állítani a kifutókat, feltenni a regisztrációs jeleket stb. Ebből a programból ezek után már csak egy gombnyomás lementeni a nyom­tatási file-t, és külön a vágógépre szánt vágási file-t, biztosítva ezzel a pontos kivitelezést. Ügyfeleink visszajelzése alapján a szoftver haszná­latával jelentősen csökkent az elő­készítésre szánt idő, és a különböző csatornáktól érkező grafikákból ere­dő nehézkes feldolgozása, ugyanak­kor maximalizálni tudják az anyag­kihasználást, ami ezen a területen, a drága alapanyagok miatt szintén na­gyon fontos szempont. Mivel ezek a fejlesztések a gépekkel „egy kézből” származnak, tökéletes, biztonságos és hatékony feldolgozást biztosíta­nak már a legkisebb kivágógéppel is! Kevesebb grafikai előkészítő kell, és sokkal könnyebb pl. operátort ta­lálni a géphez, mivel valóban csak a gép mechanikai működtetésére kell őket kiképezni! Ezek a szoftverek már havi pár 10.000,- Ft-os költség­gel előfizethetők, a gépeket vezérlő iPC szoftver pedig áttekinthetővé, tervezhetővé teszi a gyártás folya­matát is.

Sign: Egyszóval ez azt jelenti, hogy egy néhány fős családi vállalkozás számára sem elérhetetlen a csúcs­technológia?

RP: Pontosan. Akár 15-20 millió forin­tos beruházási keretből megvalósítha­tó egy komplett (és komplex) munka­folyamathoz szükséges technológia, mely a későbbiek során, igény ese­tén továbbfejleszthető. Mindemellett ezekhez a gépekhez és szoftverekhez Magyarországon a partners Kft. egye­dülállóan jó szerviz és támogatási hát­teret biztosít.

Sign: A partners által forgalmazott AXYZ berendezések nem jelente­nek belső konkurenciát az Esko ter­mékeknek?

SzE: Természetesen nem, erről mind­két gyártóval egyeztettünk, mielőtt a cég termékpalettáját az AXYZ gé­pekkel bővítettük volna. Nagyon fon­tos különbség a két gép között, hogy míg a Kongsberg egy marási lehető­ségekkel rendelkező vágógép, addig az AXYZ egy vágási lehetőségeket is biztosító professzionális, 3 tengelyes CNC marógép. Ebben a tekintetben a Sign-os piac is két részre bontható, az ügyfelek termékeikkel szintén egyik vagy másik irányba fókuszálnak. Az AXYZ tökéletes választás, ha valaki túlnyomórészt plexi, fém, fa, kompo­zit- és habanyagok feldolgozását vég­zi, míg a Kongsberg az optimális vá­lasztás akkor, ha papír, hullámkarton, reboard, vinyl, habosított PVC és kom­pozit anyag alkotja a termékek túlnyo­mó részét. Az AXYZ „iparibb” gép, a Kongsberg akár irodai jellegű környe­zetben is elhelyezhető.

RP: Szerencsére mind a Kongsberg-et vezérlő iPC szoftver, mind az AXYZ-hoz ajánlott V-Carve Pro szoftver kom­patibilis a munkafolyamatokat haté­konyabbá tevő Esko szoftverekkel, így ezek lehetőségei bármelyik gép vá­lasztása esetén teljeskörűen kihasznál­hatók. Az optimális megoldást persze az jelenti, ha egy, a Sign piac minden szegmensére dolgozó cég mindkét gépet beintegrálja a rendszerébe, de ehhez már valóban nagy volumenű megrendelésre van szükség mindkét vonalon – szerencsére van már ilyen cég is az ügyfeleink között…

Sign: Az előzőek alapján tehát az ügyfélnek kell döntenie arról, mire szeretne beruházni?

RP: Dönteni mindig és mindenben az ügyfélnek kell… Mi azonban mindig meglátogatjuk személyesen leendő ügyfeleinket, végig nézzük termékei­ket, a felhasznált anyagokat és a jelen­legi munkafolyamatot, majd ezután te­szünk javaslatot a számukra optimális megoldásra. Az is előfordul, hogy alter­natív ajánlatot teszünk, hiszen vannak olyan határterületek, ahol nem is olyan egyszerű elsőre megmondani a „tutit”, érdemes a jelenen túlmenően alapo­san megvizsgálni a jövőbeni terveket, a fókuszban levő ügyfél- és termékkört, és ezekhez igazítani a beruházást.

Sign: Akkor ez lényegében egy tech­nológiai és üzletfejlesztési konzul­tációs tevékenység. Mi ennek a díja?

RP: Valóban az, de természetesen kü­lön díjazás nélkül csináljuk. A partners 30 éves fennállása alatt a mi szemléle­tünk és üzletpolitikánk alapján szeret­nénk mindenkinek olyan megoldást ajánlani, szállítani, hogy (még ha nem is nálunk beruház a végén) jó emléke­zetükben tartsanak meg, hosszútávú partner(s)ként!

Sign: Köszönjük a beszélgetést!

- Hirdetés -

Sign&Display