A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Megerősítette vezető szerepét az ipari nyomtatás területén

A müncheni vásárközpont területén november 14-16 között ren­dezték meg a harmadik InPrint kiállítást, amely 3.000 kiemelke­dő ipari szakembert vonzott, beleértve feltalálókat és integráto­rokat és számos különféle területről érkező nyomtatási és gyártási specialistákat. A meggyőző konferencia program bete­kintést nyújtott e roppant gyors mértékben fejlődő ipari szektor legújabb innovációiba és piaci potenciáljába. A hivatalos díját­adó keretében a legújabb termékfejlesztéseket és kiemelkedő partnerségeket részesítettek elismerésben négy kiállító cég sze­mélyében. A szervezők és a 153 kiállító cég többsége nagyon elé­gedett volt a kiállítás eredményeivel.

Hozzáadott érték – egyedi termé­kekkel

A gyártási folyamatok optimalizálása mellett az ipari szereplők egyik leg­fontosabb célkitűzése termékeik ha­tékony formában történő egyedivé tétele, hiszen ezáltal képesek hoz­záadott értéket biztosítani vásárlóik számára. Azok a gyártók, akik példá­ul italos üvegeket, kozmetikai termé­keket, vagy épp ruházati termékeket, illetve olyan beltéri dekorációs ter­mékeket készítenek, mint padlóbur­kolatok, vagy épp bútorlapok, egy­re kiemeltebb figyelmet fordítanak arra, hogy a nyomtatást beintegrálják meglévő gyártási folyamataikba.

 

„Azzal a speciális érdeklődésű kö­zösséggel, amely ismét összegyűlt az InPrint kiállításon annak érdeké­ben, hogy előre mozdítsa az innova­tív nyomtatási technológiákat, ez a kiállítás végleg megerősítette magát az ipari területen végzett nyomtatás legfontosabb szakmai rendezvénye­ként. Míg a kiállítás fontos platform­jául szolgál az új ötletek és innovatív elképzelések eszmecseréjének, addig a kiállítók az idei eseményen számos konkrét megoldást is bemutattak le­nyűgözően felépített standjaikon. Amit tanulság gyanánt mindenkép­pen levonhatunk az idei eseményt kö­vetően, hogy az InPrint egyértelmű­en előrelépett a fejlődő hálózatépítő esemény szerepköréből egy olyan networking és kereskedelmi kiállítás­sá, melynek területén egyre növekvő közvetlen értékesítési tevékenység is folyik” – mondta lapunknak Nicola Hamann, az InPrint kiállítást szervező Mack Brooks Exhibitions ügyvezető igazgatója.

A 2017-es müncheni InPrint kiállítá­son 19 országból érkező összesen 153 kiállító mutatta be a legújabb speciális, szita, digitális és inkjet nyomtatási megoldásait fémre, mű­anyagokra, textilekre, üvegre, ke­rámiára, fára és egyéb további fe­lületekre. A kiállításon bemutatott megoldásokat úgy tervezték meg, hogy azok integrálhatók legyenek a gyártósorokba, de egyúttal az álta­luk gyártott ipari termékek személy­re szabhatók is legyenek.

„Míg a termékek egyedivé tétele ko­rábban kizárólag egyedi, kisszériás, vagy külön megrendelésre készülő gyártások esetében volt elérhető, ad­dig a mára elérhető innovatív nyom­tatási eljárásoknak köszönhetően képesek vagyunk nagyobb mennyi­ségű tömegtermelés során is egyedi termékeket gyártani az ipari gyártási folyamatban. Számos ipari gyártási szektor láthat óriási potenciált ezek­ben a nyomtatási megoldásokban, hiszen általuk számos vállalkozás nö­velheti termékeinek hozzáadott ér­tékét, ezáltal nyerve piaci verseny­előnyt.” – mondta Frazer Chesterman, az InPrint kiállítás társ alapítója.

Ezt támasztja alá a 2017-es InPrint kiál­lításra érkező látogatók sokszínűsége, akik érkeztek az autógyártási szektor­tól kezdve a lakberendezési dekorációs szektorból, a divat iparból, az elektro­nikai termékek gyártóitól – fehér áruk, játékok, sport termékek, gyógyszerek, étel és italgyártók, kerámia készítők részéről egyaránt. Az InPrint látogatói listáján olyan cégek nevei szerepel­tek, mint az adidas, Audi, Boehringer Ingelheim, Continental, Daimler, EVONIK, Fischersports, LEGO System, Marc Cain, Mercedes-Benz, Nest­lé, Procter & Gamble Manufacturing, Ravensburger Spieleverlag, Rodenstock, Swarovski, Swatch Group illetve az uvex sports group.

A 63 országból érkező összesen 2.951 látogató azért érkezett Münchenbe, hogy megismerkedjenek a legújabb eszközökkel, tapasztalatokat cserél­jenek, vagy üzleti partnereket találja­nak piacra kész megoldásaik számára. Az ipari nyomtatás területéről érkező, erőteljesen specializált érdeklődésű szakmai látogatók mellett az InPrint-re 1.834 olyan látogató is érkezett, akik eredetileg a productronica kiál­lításon vettek részt, amely a világ ve­zető szakmai kiállítása az elektronikai termékek fejlesztése és gyártása te­rén – ugyanis a két kiállítást ismét egy helyen rendezték meg a szervezők.

A kiállításon végzett felmérést kiele­mezve látható, hogy az InPrint látoga­tóinak több mint a fele Németországon kívülről érkezett. Németország mel­lett a legtöbb látogató Olaszországból, Nagy-Britanniából, Ausztriából, Svájc­ból, Spanyolországból, Hollandiából, Franciaországból, Lengyelországból és Oroszországból érkezett. Míg a láto­gatók 60%-a nyomdaipari szakember volt, addig a látogatók harmadrésze a gyártóipar különböző szektoraiból ér­kezett, és nagyjából 7%-uk képviselte a csomagolóipart. A kutatás eredményei alapján a látogatók túlnyomó többsége vezető beosztású, akik a kutatás-fejlesz­tési, marketing, vagy termékspecialista részlegről érkezett. A látogatók nagy része képviselte a digitális nyomtatási szektort (38%), az inkjet szektort (26%), a szitanyomtatást (20%), illetve a speci­ális nyomtatási szektort (9%). A látoga­tók legfontosabb érdeklődési köre egy­értelműen a gyártó és nyomtató gépek, a festékek, folyadékok és kemikáliák, nyomtatófejek, sziták és egyéb speciá­lis alkatrészek, alapanyagok és felületek, illetve a hardveres és szoftveres megol­dások voltak az integrált és személyre szabott alkatrészekkel egyetemben.

A kiállítási standokon zajló aktivitások mellett két konferenciateremben zaj­ló komoly szakmai program is lehe­tőséget kínált a résztvevőknek arra, hogy betekintést nyerjenek a kibon­takozó trendekbe és a funkcionális, dekorációs és csomagolás nyomtatás legújabb fejlesztéseibe. A különféle előadások között szerepeltek beszé­dek, prezentációk, szakmai vitafóru­mok és szakértői beszélgetések.

A Ricoh által szponzorált InPrint 2017 Innovációs díj olyan újszerű terméke­ket és partnerségeket ismert el, ame­lyek előre viszik az ipari nyomtatás és a gyártó ipar fejlesztését. Az InPrint első kiállítási napján a kiállítás társ alapítója Marcus Timson és Graham Kennedy, a Ricoh kereskedelmi inkjet nyomtatási üzletágának igazgatója négy győztes cég részére nyújtotta át ezt a rangos díjat.

Az ’Innovatív partnerség’ díját az olasz CEFLA és a brit Tonejet Ltd. nyerték. A ’Különleges termék’ díját a belga Sioen Cehmicals és az olasz Thallosjet cége kapták. Egy különle­ges díjat is átadtak, amellyel az InPrint nagykövetének, Sophie Matthews- Paul-nak életművét és a nyomtatá­si technológia fejlesztése érdekében tett erőfeszítéseit méltatták.

InPrint kiállításra Münchenben 2019. november 12-14. között kerül sor, de addig sem maradunk a kiállítás nél­kül, hiszen 2018. november 20-22. kö­zött Milánóban tartják a következő európai InPrintet. Az InPrint egyesült-államokbeli kiállítására pedig 2019. április 9-11. Lousiville-ben kerül sor.

Az InPrint kiállításokról bővebb infor­máció érhető el a www.inprintshow hivatalos weboldalon.

Sign

- Hirdetés -

Sign&Display