A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Kivételes lehetőségek a lakberendezés területén

A lakberendezési piac globális értéke 664 milliárd Dollár. Ez a piac korábban egy jól megalapozott, analóg szolgáltatási lánc szerint működött, amely a szöveteket számos termékkörben közvetlenül a vásárlók számára juttatta el. Ezt a szolgáltatási láncot most megtörték a digitális nyomtatási technológiák, amelyek mind a szolgáltatók, mind a kereskedők számára eddig példátlan lehetőségeket kínálnak.

A lakberendezési dekorációs piac rengeteg terméket foglal ma­gába – bútorokat, drapériákat, függönyöket, ágyneműket, tapétá­kat, szőnyegeket – és a lista szinte végtelen (éppúgy, mint a kinyom­tatott termékek mennyisége) – de egyúttal minden egyes termékszek­tornak megvan a maga kis mikor-kör­nyezete. Minden szektor megfogal­mazta a maga elvárásait a tervezést és termék specifikációkat illetően, több ezer szabványba és szabályo­zásba foglalva mindezeket.

A piac mindeközben szemtanúja az egyedi design-oknak köszönhető ter­melési mennyiség csökkenésének, és a különféle egyedi design iránt nö­vekvő egyedi igényeknek is. Az egyik első szektor, amely felismerte és megragadta ezen változások által kí­nált lehetőségeket a Poliészter szek­tor volt, kifejezetten a lakberendezési szövetek területén. Azon gyártók kö­zül, akik eredetileg analóg technoló­giát használtak, rengetegen álltak át digitális szublimációs nyomtatásra a gyártási sebesség megnövelése, il­letve a könnyen variálható design ér­dekében. Az aktuális dekorációt így transzfer papírra nyomtatják és nem közvetlenül a szövetre, így lehetővé teszik az igény szerinti nyomtatást.

Fontos lépés ez mind a vásárló, mind pedig a kereskedő számára annak ér­dekében, hogy ellenőrzés alatt tudják tartani a gyártási költségeket. A cégek jelenleg a transzfer papírokat a világ minden pontjáról szerzik be és arra tö­rekszenek, hogy minden gyártóegysé­güknél tartsanak készleten, és a meg­rendelt textíliákat csak a megrendelés alapján nyomtatják meg. Ugyanez ta­pasztalható a divatiparban: a gyártást annak helyén kontrollálják, ezáltal gyors szállítást tudnak garantálni, így elkerülhetik annak hátrányát, hogy ren­geteg előre nyomtatott szövetet tartsa­nak készleten. Ez a módszer hatékony beszállítási útvonalat garantál és óriási forgalmat produkál a transzfer nyomta­tók számára világszerte.

Ahogy a beltéri dekorációs anyagok nyomtatásának piaca minden termék­kategória terén a személyre szabott áruk felé halad (amely egyébként a di­vat ipar hatásának tekinthető) úgy a vállalkozások számára egyre fontosab­bá válik, hogy megtalálják a lehető leg­hatékonyabb nyomtatási módszereket. A lakberendezési dekorációs anyagok iparága sok tekintetben ugyanazon ki­hívásokkal szembesül, mint a divat ipar, és a gyártó cégeknek – legyen szó kis vagy nagy vállalatokról – fenntartható módon kell gyártaniuk termékeiket.

A digitális textilnyomtatási technológi­ák nem csupán fenntartható gyártást kínálnak, de hihetetlenül rugalmasak is. Az igény szerint történő nyomtatás új világában, a digitális technológiákat alkalmazó lakberendezési dekoráci­ós iparág tiszta, hatékony, és innovatív szektorrá válik, amely összhangban van megrendelőinek szokásaival és a növe­kedés lehetőségét kínálja az új techno­lógiák számára.

A nyomtatás számára oly sok alkalma­zási lehetőségével, a lakberendezé­si dekorációs termékek piaca számára hosszú időbe telt, hogy kihasználja a di­gitális nyomtatási technológia előnyeit – pláne a divat iparhoz mérten. Ahogy azonban egyre jobban teret nyernek az egyedi tervezésű dekorációs termékek, a textil gyártóknak is úgy kell megvál­toztatni üzleti modelljüket. A Heimtextil kiállítás volt a lakberen­dezési dekorációs iparág Mekkája sok-sok éven át. Ez a kiállítás ugyan­is fixen szerepel a tervezők, gyártók és viszonteladók naptárában egyaránt és összehozza a dekorációs iparág sze­replőit évente egy alkalommal a frank­furti vásárközpontban. Mivel ez az ipar­ág folyamatos változásban van, ezért kiemelten fontos, hogy minden sze­replője tájékozott legyen az új techno­lógiákat illetően. Az ezredfordulón szü­letett vásárlók fenntartható életstílust keresnek, ami azt is jelenti, hogy el kell látnunk őket minden információval az innovációkat illetően. Pont ezen okból kifolyólag a Heimtextil kiállítás idén egy új csarnokot szentelt annak, hogy egy központi helyre hozza össze a tervező­ket, a digitális nyomtatási technológiák képviselőit, akik bemutatták és elma­gyarázták az érdeklődőknek a legújabb innovációkat és azok pontos lényegét.

A tervezés, gyártás és innováció közöt­ti távolságokat áthidaló fórumon a kü­lönböző résztvevők beszélgethettek egymással és hozzáférhettek minden olyan technológiához, amelyek átfor­málják ezt az iparágat. Mark Sollman, a Mimaki applikációs menedzsere így nyilatkozott tapasztalatairól:

„Az idei Heimtextil kiállításon az app­likációkra koncentráltunk, illetve arra, hogy mit is lehet alkotni nyomtatóink­kal. A Mimaki az innovatív nyomtatási technológiák széles körét kínálja, ter­mékeink pedig számos különféle pia­cot kiszolgálnak, beleértve a textil, sign grafikai, ipari, és a tavalyi év óta a 3D iparágakat is.

Az idei Heimtextil megjelenésünket há­rom különféle iparágban tevékenykedő tervezővel valósítottuk meg: az egyikük a divat, a másik a lakberendezési deko­ráció, a harmadik pedig a művészeti ág képviselője. Mindhármuk nagy lendü­lettel vetette bele magát a projektbe, és mindegyikük valami egyedi megoldást hozott az applikációs standfelületünkre. Mivel a Heimtextil kiállítás leginkább a lakberendezési design-ról és dekoráci­óról szól, én leginkább standunk beltéri design részével voltam elégedett, ame­lyet Claire Vos tervezett. Az általa ter­vezett öltöző szobában megtalálhatók voltak digitálisan nyomtatott szövetek – több különféle alkalmazási formában, illetve más tervezők egyéb munkái – de a terület mégis nagyon egységes ma­radt. Csapatunk szintén nagyon elé­gedett volt azzal a nyomtatott fóliával, amelyet a művészeti sarkunkban he­lyeztek el. Ezt a fóliát a Mimaki díjnyer­tes UCJV300 UV nyomtatjával, fehér festék használatával készítettük, majd a falakra és a mennyezetre egyaránt felragasztottuk. E munkák a holland Sigrid Clon terveit dicsérik.”

Mark Sollman így folytatta: „Mivel gépe­ink és technológiáink választéka igen­csak széles, számunkra az igazán nagy kihívást az jelentette, miként tudjuk az összes nyomtatási lehetőségünket be­mutatni standunkon úgy, hogy az érde­kes legyen a látogatók számára. Végül úgy döntöttünk, három különféle, de egymással szorosan kooperáló terület­re osztjuk standunkat, így a lakberen­dezési design területet Claire Vos, a mű­vészi oldalt Sigrid Calon, a divatot pedig Tessa Koops képviselte. Ezek a tervezők saját területükön elismertek, de nagyon nagy kedvvel dolgoztak velünk, és nagy hatással volt rájuk széleskörű termékvá­lasztékunk, és azok a szinte végtelen le­hetőségek, amelyek Mimaki nyomtatók használatával megvalósíthatók.

Claire Vos számára például szublimá­ciós technológiával nyomtattunk fáty­lakat és függönyöket standunk lakbe­rendezési tematikájához. A művészeti „sarkunkban” tapétákat és festménye­ket helyeztünk el, amelyeket UV nyom­tatási technológiával gyártottunk, egy nagy, 2×2 méteres textil anyagot digi­tálisan nyomtattunk, fluoreszkáló fes­tékünk használatával, illetve készítet­tünk 3D-s művészeti alkotásokat is. A tervezők mindhárman nagyon so­kat tettek e projekt megvalósításáért, és kifejezetten kellemes volt velük dol­gozni. Kreatív terveik remekül mutat­ják be sokoldalú nyomtatási lehetősé­geink lényegi pontjait.”

Az idei Heimtextil kiállítás 3.0 csarnoká­ban a digitális technológiák képviselői és a tervezők egymás mellett állítottak ki, amely a látogatók teljesen új demo­gráfiáját hozta el a standokhoz. De va­jon hogy élték meg ezt kiállítóként?

Mark Sollman, Mimaki: „A lakástextíliák legnagyobb nemzetközi kiállításaként a Heimtextil minden év szezonnyitó eseménye, ahol megismerhetők az új trendek és innovációk. Számunkra min­dig nagy öröm, ha találkozhatunk a ter­vezőkkel és innovátorokkal, akik nagy mértékben befolyásolják az előttünk álló év trendjeit.

Mindezek mellett azt figyeltük meg, hogy egyre több olyan végfelhasználó nyit a digitális nyomtatási technológia felé, akik ezidáig egyértelműen alvál­lalkozókkal végeztették textil nyom­tatási feladataikat. Ezek a cégek egyre inkább azt tervezik, hogy házon belül­re hozzák a nyomtatási feladataikat. A textilipar területén egyre növek­szik az igény a kisebb gyártási men­nyiségekre, rövidebb szállítási időkre, és a személyre szabott, perszonalizált textíliák gyártására. A digitális tex­tilnyomtatás pedig az a kulcs, amely megoldást kínál mindezen igényekre.”

Fulvio Alvisi az Epson képviseletében elmondta: „A digitális textilnyomtatás minden alkalmazási és piaci területén növekedni fog, köszönhetően mind­ezt annak a kreativitásnak, amelyet az a technológia kínál. A különféle textíli­ákra, anyagokra és méretekben készü­lő személyre szabott nyomatok átfor­málhatják a szőnyeg, bútor és tapéta nyomtatási területeket. A kezdetek­ben a felhasználás könnyebben történ­het a nyilvános helységekben, de úgy gondolom ez a trend hamarabb meg­érkezik az otthonokba, mint azt gon­dolnánk. Ezzel a technológiával a krea­tivitás nem ismer határokat!”

Sign

- Hirdetés -

Sign&Display