A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Kirobbanó lehetőségek!

Azoknak, akik a rövid változatot szeretnék: a Fespa ismét nagy sikerrel zárult. Akik bővebb részletek iránt is érdeklődnek: csu­pán a kiállítás első két napján több mint 13.000 egyéni látogató lépte át a müncheni vásárközpont kapuit – akik bizony nem néze­lődni érkeztek, hanem kifejezett vásárlási szándékkal. Helyszíni beszámolónk a szélesformátumú digitális nyomtatás hazájából!

Kedves olvasóink, kezdjük egy kis asszociációs játékkal!

Mi jut eszükbe elsőként, ha azt mon­dom: München?

Bevallom őszintén, nekem elsőként a sör, másodjára a Bayern München, bizony, a 29 szeres rekordbajnok, és persze a BMW, és az 1972. évi nyári olimpiai játékok, hivatalos nevén a XX. nyári olimpiai játékok, amelyek­nek Bajorország fővárosa szolgált helyszínéül. De legyen egy kis kul­túra is: a Nymphenburgi kastély, az Angol kert, vagy épp a királyi palota. Épületekben ne is menjünk tovább, mert ott inkább már a sörfőzdék vál­takoznak. És most már nyugodtan fel­sorakozhat München nevezetességei közé az idei Fespa kiállítás is!

Fespa – sokszínű kínálat a leg­újabb fejlesztésekkel

Az idei Fespa a müncheni vásárköz­pont hat csarnokát töltötte meg telje­sen, mindezt az alábbi öt, egymástól markánsan eltérő tematika kapcsán: 1. Európai Sign Expo – az eladáshe­lyi, illetve fényreklámgyártók megje­lenésével, 2. Digitális nyomtatási te­rület – gépekkel és alapanyagokkal, 3. Ipari nyomtatás, 4. Textilnyomta­tás, 5. Print Make Wear – a Fespa élő bemutatója a textilnyomtatás teljes workflow-jával.

Minden látogatónak érdemes volt több napra érkezni, és jól megtervezni látogatását – amelyben nagy segítsé­gére lehetett az ingyenesen letölthető Fespa mobil alkalmazás. A fent felso­rolt főbb tematikán belül ugyanis szá­mos Fespa szakmai rendezvényhely­szín is várta az érdeklődőket az alábbi témákban: 1. Fespa L*A*B* – minden, amit a színmenedzsmentről tudni ér­demes. 2. Trend Theatre – 38 egyedi előadással, olyan témákban mint az automatizáció, fenntartható termelés, digitális nyomtatás, signage és tex­til. 3. World Wrap Masters – a fóliázás mestereinek szakmai világbajnoksá­ga. 4. A Fespa Awards díjért versenybe szálló alkotások kiállítása. 5. Printeriors – azaz minden olyan beltéri dekoráci­ós termék, amely nyomtatással gyárt­ható és egyedivé tehető. 6. Print Make Wear – a textilnyomtatás teljes mun­kafolyamata! Ezek a tematikus kiállítási elemek több ezer látogatót vonzottak kreatív bemutatóik, szakmailag hiteles előadóik, vezetett túráik és gyakorlati bemutatóik által.

Értékálló tapasztalatok

Az idei globális Fespa kiállítás 137 or­szágból érkező 20.780 egyéni láto­gatója ismét megerősítette a szak­mai rendezvény pozícióját a digitális nyomtatás és signage iparág vezető szakmai rendezvényeként. Amint azt megszokhattuk, most is a rendező országból érkeztek a legtöbben – a teljes látogatói szám 25%-a, ezt kö­vette Olaszország 7 és Ausztria 5%- al. A látogatói összetétel természe­tesen idén is sokrétű volt, rengeteg európai ország mellett érkeztek ér­deklődők Törökországból, Kínából, Japánból, az Egyesült-Államokból és Ausztráliából. Az ismétlődő látoga­tásokat is figyelembe vevő, teljes lá­togatói szám idén 34.104 főt mutat – amelyből kiderül: a látogatók több mint kétharmada legalább két vagy annál több napra érkezett a kiállí­tásra. Háromból egy látogató végső döntéshozó a cégében, amely meg­erősíti a Fespa kulcsfontosságú érté­kesítési szerepét a nyomdaipari ese­mények naptárában.

Roz Guarnori, a Fespa kiállítási igaz­gatója lapunknak elmondta: „A tel­jes látogatói szám azt jelzi, hogy fo­lyamatos érdeklődés van egy olyan szakmai kiállítás iránt, mint a Fespa Global Print Expo. A szervezők szá­mára pedig a legnagyobb jutalmat az jelentette, hogy a résztvevők nagyon pozitív visszajelzéseket adtak a kiál­lítás által számukra kínált élményről – amely azt jelzi, hogy látogatók és kiállítók egyaránt a kiállításon meg­szerzett értékes tapasztalatokra kon­centráltak, és nem pedig az ott be­gyűjtött sales leadek számára, vagy a közvetlen befektetés-megtérülés számítására. A visszajelzések bátorí­tóak, különösen egy olyan esemény tekintetében, amelynek célja mindig is a résztvevők inspirálása, illetve az ebben a nyomtatási iparágban rejlő lehetőségek kiemelése volt.”

Erősődő textilnyomtatás – és új kiállítási elem

A digitális nyomdagépeket jelölte meg a látogatók 41%-a látogatásuk legfontosabb érdeklődési köréül, ezt követték a nyomtatási alapanyagok 31%-al. Mindez összhangban van azon látogatók arányával, akik kife­jezetten a textil és szövet alapanya­gok iránt érdeklődnek, ezáltal is je­lezve a Fespa folyamatosan növekvő fontosságát a textil és szövet nyom­tatás terén. A Fespa pedig azonnal reagált erre a trendre és idén május­ban bejelentették: jövőre újabb szak­mai kiállítással bővítik textilnyomta­tási portfóliójukat. A Sportswear Pro kifejezetten a sportruházati termé­kek gyártására koncentrál, első alka­lommal pedig a jövő évi Fespa Glo­bal Print Expo-val egyidőben, és egy helyen – Madridban kerül megren­dezésre. A Sportswear Pro kiállítás keretében az igény szerinti és testre szabott sportruházati termékgyár­tás legújabb technológiai megol­dásait mutatják be az alábbi három, kulcsfontosságú területről: tervezés (CAD/CAM és 3D test-szkennelés), gyártás (CMT – kivágás, előkészítés és trimmelés, varrás), és dekorálás (nyomtatás, gravírozás, hímzés és lé­zeres applikálás) – mindezek mellett pedig bemutatják a kiegészítő ter­mékek, okos textilek és nyomtatott elektronikai anyagok legújabb fej­lesztéseit is.

A Sportswear Pro kiállítás látogatói olyan üzleti döntéshozók lesznek, akik azokat a legújabb technológi­ai innovációkat keresik, amelyek által korszerűsíthetik gyártási folyamatai­kat, csökkenthetik raktárkészleteiket és az általuk termelt hulladékot, illet­ve használatuk által képessé válnak igény szerinti és rövid időn belüli ter­mékgyártásra, így reagálva az egyre rövidülő divatirányzati ciklusokra.

Az új kiállításhoz egy a témához de­dikált konferenciaprogram is kap­csolódik majd, amely bemutatja a sportruházati termékgyártók és ter­vezők üzleti prioritásait – mint pél­dául a fenntartható gyártást és az automatizációt.

Michael Ryan, a Fespa Sportswear Pro kiállítási menedzsere lapunknak így mutatta be, milyen logika alapján illeszkedik ez az új esemény a Fespa globális rendezvényportfóliójába: „A Fespa közösség túlnyomó több­sége komolyan elkötelezte magát a sportruházati termékek gyártása irá­nyába. A 2018-as Fespa felmérésünk szerint a textilnyomtatással foglal­kozó cégek 80%-a aktív ebben a di­namikus szegmensben. Ami azon­ban egyértelműen látszik, hogy bár 2018-ban 7%-os növekedést muta­tott ez a piac, a sportruházati gyár­tók számára jelenleg nincs olyan elérhető szakmai esemény, amely bemutatja nekik, miként tudják op­timalizálni gyártási folyamataikat, és miként képesek megfelelni a piacon elvárt sebességnek, illetve személy­re szabható termékeknek.”

A 2020. március 24-27. között a madridi IFEMA kiállítási központban megren­dezésre kerülő Sportswear Pro kiállí­tásról bővebb információ található an­nak honlapján a www.sportswearpro. com címen.

World Wrap Masters – a dekoratő­rök világbajnoksága

A Fespa egyik legizgalmasabb kez­deményezése a World Wrap Mas­ters verseny, melynek keretei között országuk legjobb, autófóliázással foglalkozó dekoratőrei mérik össze tudásukat. Az idei verseny több szempontból is különleges volt: egy­részt azért, mert több magyar is in­dult, köztük Kispéter Endre a Pre­mium Car Wrapping-tól, illetve Kiss Péter a Bégé Design Kft-től. Másfe­lől pedig azért is volt különleges ez a verseny, mert idén a zsűri veze­tőbírója az a Kiss ‘Luigi’ Lajos volt, aki korábban 2014-ben és 2015-ben is megnyerte ezt a versenyt. Lajos így nyilatkozott a Wrap Masters-ről: „A mindennapokban szerzett és fo­lyamatosan fejlesztett tudás elen­gedhetetlen ehhez a versenyhez, de a versenyhelyzet teljesen más, mint a mindennapok rutin munkája. Én na­gyon sokat tanultam ezeken a verse­nyeken, mert folyamatosan ott ültem és figyeltem az összes többi verseny­zőt – így rengeteg hasznos trükköt sajátíthattam el. Ezért is bátorítok minden kollégámat arra, hogy mé­ressék meg magukat a versenyen, hiszen tisztán látszik, mennyit fej­lődnek azok, akik az első után egy év múlva ismét visszatérnek. Az idei verseny szakmai színvonala annyira magas volt, hogy volt olyan napunk, amikor nyolc versenyzőből már csak hatan juthattak tovább – és három versenyző között is pontegyenlőség alakult ki. A versenyzők tehát látható­an ösztönzik egymást a jobb és jobb teljesítményre.” A World Wrap Mas­ters bajnok idén a TM Wraps-tól érke­ző Traian Moldovan lett, aki elmond­ta: „Minden induló kiváló szakember, de versenyen, nyomás alatt teljesí­teni, az valami más. Ezért is fontos számomra, hogy ilyen módon is fej­lesszem magam. Viszont én nem in­dulok többet ezen a versenyen, mert úgy gondolom, a csúcson kell abba­hagyni – ezután egy második, vagy harmadik hely már csak kudarc lenne számomra.” A verseny második he­lyét a német Norman Brübachj sze­rezte meg, a harmadik pedig az a Jo­nas Sjöström lett, aki 2017-ben már megnyerte ezt a versenyt.

Az újdonságok kiállítása

Az idei Fespa jelmondata így hang­zott: „Kirobbanó lehetőségek” – amely e nyomtatási terület kiváló és sokrétű üzleti lehetőségeire utalt, ami megmutatkozott a kiállításon bemu­tatásra került rengeteg termékújdon­ságban és fejlesztésben. Az összesen 700 kiállító a müncheni vásárközpont 6 csarnokát töltötte meg – rengeteg új nyomdaipari géppel és színes al­kalmazásokkal.

A Mimaki és az EFI a Fespa 2019-et használták arra, hogy bemutassák leg­újabb síkágyas nyomtatóikat JFX200- 2513 EX, és a Pro 30f típusnévvel, az Epson pedig SureColor SC-S soro­zatát bővítette két új, ipari termelé­kenységű készülékkel, SC-S60600L és SC-S80600L típusnéven. A tekercses nyomtatás szintén az innováció egyik fő területe volt, ahol a Canon bemu­tatta legújabb Océ Colorado 1650-es modelljét, a swissQprint pedig első te­kercses nyomtatóját, amely a Karibu nevet kapta. A Durst viszont saját fej­lesztésű, moduláris felépítésű szoft­ver megoldásait mutatta be – Durst Workflow, Durst Analytics és Durst Smart Shop néven annak érdekében, hogy felhasználóik számára teljesen automatizált termelést biztosítsanak a „pixeltől egészen a kész termékig”.

A textilnyomtatás területén a HP ál­tal bejelentett Stitch S1000, 3,2 méter nyomtatási szélességű festékszublimációs nyomtató bemutatása borzolta a nagyérdemű kedélyeit. A Kornit Digital ezen a kiállításon mutatta be elsőként a Kornit Atlas nevű gépét, amely nagy teherbírású, kifejezetten ipari termelé­kenységű textil dekorációs cégek szá­mára készült, illetve a Kornit Avalanche Poly Pro-t, amely már tartalmazza a márka NeoPolyTM technológiáját – az iparág első, ipari megoldását, poliész­terre történű, kiváló minőségű nyoma­tok készítéséhez.

Pozitív visszacsatolások

A kiállítók nagy része, köztük a Ca­non Europe és a Dataline arról szá­moltak be, milyen nagy számú lead-re tettek szert a kiállításon. „A Fespa egy remek alkalom számunkra, hogy meglévő és lehetséges partnereink­kel találkozzunk, és tapasztalatokat cseréljünk az egész Európai régió te­rületéről, amelyek segítségével to­vább fejleszthetjük értékesítési ered­ményeinket. Az idei évben érkező lead-ek minden termékszegmensben meghaladták előzetes elvárásainkat” – mondta Wouter Derich, a Canon Europe szélesformátumú nyomta­tási szegmensének értékesítési és marketing igazgatója. Dirk Deroo, a Dataline ügyvezető igazgatója így értékelt: „Nem lehettünk volna jobb időben jobb helyen, még túl is telje­sítettük célkitűzéseinket, mindezt re­mek értékesítési lehetőségek által.”

Más cégek a látogatói közönség nemzetköziségét méltatták. Danna Drion, a Mimaki Europe marketing igazgatója így nyilatkozott: „Nekünk kifejezetten tetszett, ahogy a Fespa láthatóan egyre nemzetközibb kiál­lítássá válik. Az idei kiállításon iga­zából nem csak az európai régióból érkeztek látogatók standunkhoz, ha­nem az amerikai kontinensről, Ázsi­ából, és Ausztráliából is, ezáltal idén volt minden idők legnemzetközibb látogatóságunk.”

Számos elégedett kiállító pedig már a 2020-as Fespa Global Print Expo felé is tekint. Stephan Keimer, a Bickers értékesítési managere elmondta: „Az idei volt az egyik legjobb Fespa kiál­lításunk. A látogatók minőségi összetétele kiváló volt – értékes be­szélgetéseket folytattunk számos döntéshozóval, és jónéhány beszél­getés konkrét helyszíni üzletkötéssel zárult. A Fespa szervezők remek mun­kát végeznek, mi pedig alig várjuk, hogy jövőre visszatérjünk Madridba.” Louis Patruno, a DS Smith marke­ting és új üzletekért felelős igazgató­ja szintén kifejezetten lelkes volt: „Ez a kiállítás nagyon tartalmas szakmai élmény volt számunkra. A látogatók­kal folytatott beszélgetések alapján három kulcsfontosságú trendet fi­gyeltünk meg: elsőként, hogy a Fespa ténylegesen nemzetközi látogatói bázist épített ki – és már nem aposzt­rofálható kizárólag európai kiállítás­ként, amely rengeteg lehetőséget nyit meg kiállítói számára. Másodsor­ban, bennünket nagyon lenyűgözött a kiállítói oldalról felmerülő elvárá­sok minőségi volta – a látogatók ki­fejezetten biztosak abban, hogy mit akarnak, és már kifejezett igényekkel érkeznek, amelyekre nekünk meg­felelő választ kell adnunk. Végül pe­dig látható, hogy a fenntarthatóság kulcsfontosságú elvárássá lépett elő, és egyre több partnerünk akar zöld eljárással gyártani – nekünk pedig mindehhez környezetbarát terméke­ket kell kínálnunk számukra. Ebben a tekintetben ez a Fespa nyitotta fel a szemünket igazán.”

A Liverpoolnak a futballban bevált – jövőre a Fespa is Madridban ren­dezi fő eseményét!

Nem véletlenül vontam párhuzamot az UEFA Bajnokok Ligája idei madridi döntője – amely a Tottenham – Liver­pool csatából utóbbi győzelmét hoz­ta – között, ugyanis számos kiállítása közül a Fespa közösségnek mégiscsak a Global Print Expo jelenti az éves döntőjét, amelyet jövőre a BL dön­tőhöz hasonlóan szintén Madridban rendeznek majd.

Roz Guarnori, a Fespa kiállítási igaz­gatója elmondta: „A látogatóinktól és kiállítóinktól érkező pozitív visszajel­zések hullámai lenyűgözők voltak. Ne­künk szervezőknek nagyon lelkesítő látni azt, hogy a Fespa kiállítást egyre inkább a digitális, szita és textilnyom­tatási terület technológiai innovációi­nak vezető bemutató platformjaként kezelik, amely kulcsfontosságú szere­pet tölt be a cégek éves befektetési döntéshozatalában. Alig várjuk, hogy jövő évi, 2020-as madridi Fespa Glo­bal Print Expo eseményünkkel tovább építhessük e remek hírnevünket.”

Mivel jövő évben drupa kiállítást is rendeznek majd június 16-26. között a düsseldorfi vásárközpontban, így a Fespa-nak praktikus volt éves esemé­nyét ettől térben és időben is jól elkü­löníthetően tervezni: a 2020-as Fespa Global Print Expo-nak a madridi IFEMA vásárközpont szolgál majd otthonául, 2020. március 24–27 között. A nyom­tatási kiállítással ismét együtt rendezik a 2020-as Európai Sign Expo-t – a nem nyomtatott signage termékek szakmai kiállítását, illetve a Fespa egy teljesen új kezdeményezését is, Sportswear Pro 2020 néven. Sign

- Hirdetés -

Sign&Display