A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Két megoldás – egy gépben

A kombinált megoldást kínáló nyomtató-vágógépek egyre nép­szerűbbek és elterjedtebbek a világ minden nyomdai vállalko­zásánál. Mi most megnézzük közelebbről, milyen előnyöket kínál ez a technológia a felhasználók számára.

A nyomtatás, és a vágás hagyo­mányosan két külön gyártási munkafolyamatból áll: a nyom­tatást egy adott nyomtatón elvégez­ve a kész nyomatot aztán át kellett helyezni egy másik gépbe a vágási utómunkához. A nyomtatási és vágá­si technológia utóbbi években törté­nő fejlődése azt is magával hozta a nyomdai szolgáltatók számára, hogy most már időt megtakarítva, ezt a két folyamatot egyetlen gépen végezhe­tik el. A technológiai megoldás annyira sikeresnek bizonyult, hogy mára jónéhány top nyomtató gyártó márka megjelentette saját gépét.

Mindezek ismeretében vesszük gór­cső alá a nyomtató-vágó piac legújabb fejlesztéseit, kiemelve a legfontosabb előnyeit, és azt is, milyen módon tudják kihasználni ezt az eszközt szolgáltatá­suk bővítésére.

Nagyon ésszerű üzleti befektetés

A nyomtató-vágógépek piaci szeg­mensének egyik vezetője a Roland DG, hiszen a márka kínálatában több ilyen gép is található. A gyártó állítása szerint a nyomtató-vágógépek sokol­dalúsága már erős pozícióba helyezi ezt a technológiát.

„Egyetlen géppel nyomtathatunk és végezhetünk el több különféle vágást rengeteg féle alapanyagon, így olyan termékekkel bővíthetjük termék port­fóliónkat, mint matricák, egyedi pólók, vagy éppen csomagolási prototípusok” – mondta Rob Goleniowski a Roland DG Nagy-Britanniai értékesítési igazga­tója, majd így folytatta: „Vannak még további előnyök is, amelyek abból az egyszerű tényből fakadnak, hogy csu­pán egyetlen eszközre van szükségünk kettő helyett – hiszen ez alacsonyabb kezdeti befektetést igényel, kisebb a helyigénye, és a megmunkálandó alap­anyagot nem kell egyik géptől a mási­kig hordozni. Kevésbé munkaigényes és könnyebben használható. Ebből a pontból kiindulva pedig, mivel az alap­anyag egyhelyben maradhat a nyom­tatás és vágás folyamata alatt, ez a technológia felügyelet nélküli gyártást garantál, akár éjszaka is. Vegyük tehát mindezen előnyöket egy csokorba és máris látjuk, hogy ez egy nagyon éssze­rű üzleti döntés.”

A Roland DG nyomtató-vágó gépei­nek portfóliójából érdemes kiemel­nünk a nemrég megújított TrueVIS VG2-t, amely megfontolásra érdemes megoldás a nyomdai szolgáltatók­nak. Ez a gép ipari minőséget garan­tál, bármilyen méretű vállalkozások számára, függetlenül a büdzséjük mértékétől. A Roland DG e gép kiala­kításakor fontos szempontnak tartot­ta a sebességet, a gép remek kialakí­tását, és megbízhatóságát, a nyomat színminőségét, az új TR2 festékek színválasztékát, illetve a VersaWorks 6 RIP szoftver használhatóságát.

Azon cégek számára, amelyek az UV nyomtatás útján akarnak elindulni, a Roland DG új VersaUV LEC2-300-at ér­demes választani, amely mindenkép­pen előrelépést jelent a LEC szériában megjelent elődjéhez képest – mindezt ráadásul alacsonyabb áron. Ez a meg­oldás azonnali festékszáradást, kivá­ló nyomatminőséget, és olyan nyom­tatási sebességet kínál, amely még a legnehezebb gyártási igényeknek is megfelel. A lakk használata által a fel­használók különleges effektusokkal, textúrákkal és olyan egyedi megoldá­sokkal tehetik különlegessé nyomata­ikat, mint a dombornyomás, kiemelés, vagy éppen a Braille írás.

Megtalálni a vállalkozásunk szá­mára megfelelő megoldást

A HP szintén kínál ezen a területen megoldásokat a nyomdák számára. A cég kommunikációja szerint a ki­emelkedő minőségű szélesformátu­mú nyomtatás kombinálása a szuper akkurátus digitális vágással izgalmas új üzleti utakat nyit meg számos vál­lalkozás részére.

Michael Lewis, a HP Latex üzletágá­nak account menedzsere elmondta: „Mint bármely gépvásárlás esetében, a nyomdáknak is meg kell találniuk az egyedi igényeiknek leginkább meg­felelő nyomtató-vágó megoldást. Vannak a piacon elérhető kombinált nyomtató-vágó megoldások, de sok felhasználó gondolja úgy, hogy egy kü­lön nyomtató és egy külön vágógép összeállítás megfelelőbb a számukra. Azok a vállalkozások például, amelyek tipikusan egyfajta terméket gyártanak nagy mennyiségben, amely kevés vá­gást igényel, inkább akarhatnak egy nagy termelékenységű nyomtatót vá­sárolni, és hozzá egy belépő szintű vá­gógépet. Vagy azok a vállalkozások, amelyek kettő, vagy annál több külön­böző nyomtatási technológiát hasz­nálnak – szublimációt a textilekhez és latexet a signage anyagokhoz például – ezen vállalkozások számára alkalmas lehet egyetlen vágóeszköz mindkét nyomtatási munkafolyamathoz. Emel­lett fontos kiemelni, hogy egy különál­ló nyomtató és vágógép képes egyidő­ben két különböző feladatot végezni, amelyre egy nyomtatást és vágást in­tegráló gép nem képes. Ez pedig ideális gyorsan dolgozó gyártók számára, ahol az operátorok egyszerre, egyidőben több különféle projekten dolgoznak.”

A HP által kínált technológiában a HP Latex print and cut megoldás négy komponensből áll, amelyek integrálha­tók egy folyamatos munkamenetté.

A HP Latex 315 Print and cut megoldás 1,37 méter nyomatszélességű nyom­tatót tartalmaz, míg a HP Latex 335 print and cut megoldása már inkább nagyobb méretű projektek felé nyi­tást tesz lehetővé tulajdonosai számára 1,63 méter nyomatszélességével.

Lewis hozzátette: „A HP Latex hírne­vét kiváló nyomatminőségéről szerez­te, amelyet az alapanyagok elképesztő szélességű választékán képes produ­kálni, mindezt környezetbarát, szag­mentes, vízbázisú festékek használa­tával. Az elkészült nyomatoknál nincs szükség a gázok elpárolgására való várakozásra, illetve laminálásra sem – a nyomatok tehát azonnal megmun­kálhatók a HP vágógépével, amelyet a globálisan elismert, kiváló minőségű vágógépeket gyártó Summa-val közö­sen terveztek meg és alakítottak ki.”

A vágógép a HP vonalkód rendsze­rét használja a megfelelő regisztráci­ós pontok megjelöléséhez és a pontos vágáshoz, míg a nyomtató-vágó meg­oldásban a gépek közötti összekötő kapocs a HP FlexiPRINT and CUT RIP nyitott architektúrájú szoftver, amely a nyomtatási és vágási lépéseket felgyor­sítja és leegyszerűsíti.

A rendszer negyedik eleme felhőala­pú applikációk válogatott rendszere, amelyhez hozzáférése van a nyom­dai felhasználónak és megrendelői­nek egyaránt, így lehetővé téve szá­mukra, hogy fájlokat tervezzenek, szerkesszenek és küldjenek a Fle­xiPRINT szoftverre – távoli elérésből.

Lewis elmondta: „Világszerte renge­teg vállalkozás használja ezt a valódi print and cut megoldást hihetetlenül hatékonyan munkájához.”

Kismértékű befektetés + helymeg­takarítás

Egy másik piacvezető márka, amely a nyomtató-vágógépek technológi­ája mellett teszi le a voksát, a Mima­ki, amely számos különféle megol­dást kínál cégek számára világszerte. Bert Benckhuysen, a Mimaki Europe senior termékmenedzsere elmond­ta: a nyomtató-vágógépek egyik leg­nagyobb előnye a megvásárlásuk­hoz szükséges alacsony befektetés, amely e technológia velejárója.

Benckhuysen elmondta: „Egyet­len géppel nyomtathatunk és vág­hatunk, ellentétben azzal, ha külön vásárolunk egy nyomtató és egy vágó plottert. Egy kombinált nyom­tató-vágógép helyet takarít meg és képes nyomtatási-vágási feladatok ellenőrzés nélküli elvégzésére. Csak beállítjuk az adott munkát, majd mi végezhetünk más feladatokat és csak akkor térünk vissza, amikor ez a munka is elkészült.

Hasonlítsuk össze mindezt azzal, ha két különálló gépünk van: miután el­készült a nyomtatásunk, valakinek át kell vinnie a tekercset a vágógépre, ott újra beállítani és elindítani a vágá­si feladatot.”

A Mimaki e kategóriában kínált gé­peit közelebből szemügyre véve fon­tos kiemelnünk a gyártó által nem­rég bemutatott CJV-300-160 Plus-t. Ez a solvent nyomtató-vágógép a magas nyomatminőség érdekében használja a MAPS megoldást (Mima­ki advanced pass system), ami a hul­lámos szélű passokkal sávozottság kialakulását akadályozza meg, még nagyobb nyomtatási sebességek mellett is.

A CJV300-160 Plus szintén alkalmaz­za az új ID vágási funkciót, amely se­gíti egy hatékonyabb nyomtatási-vá­gási folyamat kivitelezését, illetve az újra-hasznosítható eco festéktar­tályokat a megnövelt gyártási haté­konyság és alacsonyabb festékkölt­ségek eléréséhez.

A CJV300 Plus mellett a Mimaki kí­nálatában megtalálható az UCJV300 sorozat, amely UV LED nyomtatási technológiájú, kombinált nyomta­tó-vágógépeket foglal magában. Ez a termékkör szintén alkalmazza a Mi­maki legújabb és legfontosabb tech­nológiai fejlesztéseit, mint a MAPS és az ID vágási funkció, mindezt meg­toldva az UV LED nyomtatási techno­lógia által kínált előnyökkel.

Az UCJV300 sorozat további előnyei közé sorolhatjuk, hogy felhasználói az alapanyagok szélesebb választékára nyomtathatnak, az elkészült nyomat pedig azonnal száraz, és utófeldolgo­zásra alkalmas, amivel időt takarítha­tunk meg, és az áramfelhasználásunk mértéke is csökken, ráadásul nem bocsát ki semmilyen illékony szerves vegyületet (Volatile Organic Com­pounds (VOCs).

Néhány, a digitális nyomdaipari pia­con vezető szerepet betöltő márka képviselőjével beszélgetve tehát egy konklúzió biztosan levonható: a nyom­dai vállalkozások számára több külön­féle meghatározó fontosságú előnyt kínál, ha egy nyomtató-vágógépet vá­sárolnak. Kezdve az egy gép által keve­sebb elfoglalt helytől, egészen addig, hogy kisebb összeget kell beruház­nunk, ha több gép helyett csak egyet vásárolunk – számos további pozitív tényezőt is érdemes figyelembe ven­nünk ezen a területen. Sign

- Hirdetés -

Sign&Display