A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Integrated Systems Europe összehozza a piacokat és az embereket

Már most kijelenthetjük: az ISE 2018 expo felejthetetlen élmény lesz minden látogatója számára! A kiállítás 15. alkalommal kerül megrendezésre jövő február 6-9. között az amszterdami RAI kiállítási központban és eddigi illusztris történetének leg­nagyobb és legizgalmasabb eseményével kecsegtet!

A 2017-es eseményhez képest leg szembe tűnőbb változás, hogy még egy újabb csarnokot is el­foglalnak a kiállítók! A kiállítói köz­pont első részén található 15-ös csar­nokot azért illesztették a kiállításhoz, hogy kiszolgálhassák azon kereske­dők és szerviz szolgáltatók igényét, akik mindenképpen meg akartak je­lenni a világ legnagyobb audiovizu­ális és rendszerintegrációs show-ján.

Az ISE 2018 programját még véglege­sítik, azonban az már bizonyos, hogy február 5-én a világ egyik vezető épí­tésze, mérnöke és feltalálója, Car­lo Ratti, a Massachusetts Institute of Technology professzora tartja a nyi­tóbeszédet.

Új verseny – a Projection Mapping világbajnokság

Az Amsterdam Light Festival, az Integrated Systems Events és a RAI kiállítási központ közös szervezé­sében útjára indul az épületekre ki­vetített, látványos animációk, az úgynevezett projection mapping projektek fénymestereinek világszin­tű megmérettetése. A World Masters os Projection Mapping néven meg­rendezésre kerülő verseny 2018. ja­nuár 14 és február 9. között zajlik majd, melynek keretei között öt egy­mással versenyző művész alkotása­it mutatják be az amszterdami EYE Filmmúzeum homlokzatán. A ver­seny győztesét egy erre az esemény­re összeállított szakmai zsűri választ­ja ki február 8-án, akit aztán február 9-én az ISE kiállítás utolsó napján je­lentenek be ünnepélyes keretek kö­zött a RAI kiállítási központban.

De ezen a versenyen kívül is rengeteg izgalmas esemény várja az ISE2018 lá­togatóit!

Az ISE tapasztalt látogatói tudják, már a kiállítás első napját megelőző napon is érdemes kilátogatni a RAI központba, hiszen február 5-én már három konferenciát rendeznek, ame­lyek nyitva állnak az ISE látogatói és kiállítói számára egyaránt.

Az Audio Forum konferencia már jól bevált programja az ISE kiállításnak, és a hang IP-n történő továbbításá­ban rejlő lehetőségeket és nehézsé­geket elemzi. Az Audio Forum össze­hozza egymással az audiovizuális és professzionális audio világ szakembe­reit, és célja a két szakembergárda kö­zötti párbeszéd és megértés javítása.

A Smart Building Conference, azaz az okos épületek konferenciája a leg­újabb technológiai megoldásokat, és üzleti esettanulmányokat mutatja be az okos irodák, otthonok, egyéb épületek és városok témakörében. A konferencia 2017-es kiadása több mint 400 látogatót vonzott, így nem csoda, hogy a jövő évi rendezvényre már számos nagy nevű szónok jelez­te részvételét. A Smart Building konferenciát követi a kiállítás megnyitó beszéde, amelyet Carlo Ratti tart, melyben a neves épí­tész arra a kérdésre keresi a választ, miként segítik az okos épületek az okos városok megalkotását. A nyitó beszédet követi a kiállítás megnyitó fogadása, amelyre minden látogatót szeretettel várnak egy kellemes va­csorára és italokra. Ez a rendezvény kiváló alkalom új ismeretségek kiépí­tésére, illetve arra, hogy megtervez­zük következő négy napunk prog­ramját az ISE kiállításon!

Szintén új a jövő évi kiállításon a TIDE konferencia, amelyet a RAI központhoz közel található Okura Hotelben tarta­nak. E rendezvény szervezője az AVIXA, a korábban InfoComm International néven működő kereskedelmi egye­sület. A TIDE egy vezetői konferencia, melynek célja, hogy bemutassa a tar­talom, a megjelenítő felület és a tech­nológia metszéspontját, és elemezze, e három elem miként képes egyesülni annak érdekében, hogy elmélyült él­ményt nyújtson a felhasználóinak.

A kiállítás első napján a várható több mint 75.000 látogatónak rengeteg le­hetősége lesz arra, hogy tartalmasan töltse el idejét. A kiállítás 15 csarnoká­ban elhelyezkedő mintegy 1.200 veze­tő technológiai és szolgáltató kiállító hat különféle Technológiai Zónában lesz megtalálható, amelyek név szerint az alábbiak: Oktatási, Smart Building, Digital Signage, Pro Audio/Live Events, Unified Communication és Residential – ezen zónákon belül pedig több száz új termék kerül bemutatásra. Itt érde­mes megnézni a technológiai zóná­kat bemutató videókat a jobb tájéko­zódás előkészítése érdekében: https:// www.iseurope.org/technology-zones/

A kiállítási standok között megtalálha­tó ISE kiállítási színháztermekben négy napon át, 30 perces prezentációkat te­kinthetünk meg, a kiállítók, partnerek és tanácsadók innovatív üzleti és tech­nológiai esettanulmányaival. A színházi prezentációk bármely látogató számá­ra előregisztráció nélkül látogathatók. A 2018-as eseményen a színháztermek az alábbi neveken lesznek megtalál­hatók: CEDIA Smart Building Solutions színház a KNX támogatásával, az AVIXA Unified Communications Solutions színház a Crestron támogatásával, illet­ve az AVIXA Commercial Solutions szín­ház szintén a Crestron támogatásával. A jövő évben első alkalommal minden színházteremben sor kerül egy egyedi üzleti prezentáció sorozatra az ISE hi­vatalos partnerének, az AV Magazinnak megvalósításában. Ezen kívül lesznek még exkluzív színházi szekciók a Smart Building konferencia, a KNX és a Digital Signage Summit szervezésében.

Az ISE 2018 látogatói számos konfe­rencián fejleszthetik egyéni képessé­geiket. Ilyen események lesznek:

A Digital Signage csúcstalálkozó, az invidis consulting szervezésében megrendezésre kerülő félnapos kon­ferencia keretében mutatja be a digital signage és DooH legújabb technológi­áit és üzleti alkalmazási területeit.

Sportlétesítmény technológiai csúcs­találkozó: ez az egész napos esemény a stadionokba és egyéb sportlétesít­ményekbe beépítésre kerülő legmo­dernebb technológiai megoldásokat mutatja be. E konferencia házigazdá­ja a Sports Video Group szövetség, il­letve a Pan Stadia és az Arena Mana­gement magazin.

XR csúcstalálkozó: ez egy teljesen új konferencia, amely a legújabb virtu­ális és augmented reality terméke­ket, workflow-kat és elérhető meg­oldásokat mutatja be. E rendezvény szervezője a VR Days Europe.

Ahogy azt már az ISE-től megszokhat­tuk, ismét szakmai tréningek teljes ská­láját vonultatja fel az ISE két partner tulajdonosa, a CEDIA és az AVIXA. A tré­ningek között lesznek rövid, 20 per­ces bevezetők az adott cégek stand­jain, illetve egész napos workshopok is, és konferenciák is. Ezek a trénin­gek a kiállítás mínusz egyes napjától a rendezvény mind a négy napján át elérhetők lesznek.

A 2018-as ISE-n lesz egy Immersive Technológiai Zóna, amely rengeteg innovatív virtuális, augmented és ke­vert valóságú terméket és élményt mutat be, hangsúlyozva azok fontos­ságát az audiovizuális piac számára.

A szintén nagyon népszerű Tech Tú­rák azt a lehetőséget biztosítják a láto­gatók számára, hogy a túra folyamán betekintsenek a kulisszák mögé Amsz­terdam leginnovatívabb audiovizuális installációs projektjeiben és épületei­ben. Ezen túrák a legmodernebb tech­nológiai és installációs megoldásokat demonstrálják látogatóik számára.

Az Integrated Systems Events igazga­tója, Mike Blackman elmondta: „Meg vagyunk győződve arról, hogy az ISE 2018 lesz a show eddigi történetének legizgalmasabb eseménye. Ahogy ko­rábban, így most is meghallgattuk ki­állítóink és látogatóink visszajelzéseit, és az utóbbi hat hónap folyamán olyan kiállítás megszervezésén munkálkod­tunk, amely felejthetetlen élményt nyújt minden résztvevő számára.”

A kiállítással kapcsolatos minden szük­séges információ megtalálható hiva­talos weboldalán a www.iseurope.org címen.

A 2018-as ISE kiállításra már lehet re­gisztrálni. Amennyiben a kiállításon vesszük meg belépőnket, úgy annak ára 150 Euró, de Ön most a Sign and Display magazin olvasójaként INGYE­NESEN regisztrálhat a 399888 kód használatával.

Sign

- Hirdetés -

Sign&Display