A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Innováció és piaci lehetőségek a nem nyomtatott signage területen

A nem nyomtatott signage iparág által kínált kreatív és keres­kedelmi lehetőségek ezidáig soha nem voltak ilyen gazdagok, sokrétűek és izgalmasak. Az European Sign Expo (ESE) hét évvel ezelőtti indulása óta a sign gyártók és vizuális kommunikációs szakemberek komoly technológiai fejlődés szemtanúi voltak és olyan nemzetközi trendekbe nyertek betekintést a kiállítás által, amelyek segítenek átformálni vállalkozásukat. Az European Sign Expo látogatói az innovációk széles tárházával ismerkedhetnek meg a gravírozástól a marásig, illetve a világí­tó dobozbetűk gyártásától a 3 dimenziós signage anyagokig, és a kültéri médiaeszközökig.

A globális digital signage piac mérete 2024-re várhatóan 29,8 milliárd dollárosra növekszik a KBV kutatás prognózisa alapján, amely szerint az európai piac ebben az időszakban 12%-os növekedést produkál majd. Nem is lehet tehát en­nél alkalmasabb idő arra, hogy meg­ismerkedjünk az aktuális piaci lehe­tőségekkel, illetve e nagymértékű növekedés hajtóerőivel, amelyekből számos bemutatásra kerül az idei European Sign Expo-n Madridban, március 24-27. között.

Kövesd a fényt!

A signage eszközök egyre inkább do­mináns, részeivé válnak az építészeti tereknek úgy, hogy eleve beleterve­zik azokat a terekbe. Érdemes meg­nézni a nemrég megnyitott isztam­buli repülőteret, ahol a belső tereket már a signage eszközök előtérbe he­lyezése mellett tervezték meg.

A reptér területén 1.000 m2 LED disp­lay került elhelyezésre, melynek része az a Boszporusz-öböl által inspirált, 300 méter hosszú, ívelt LED homlok­zati felület, amely a duty free üzlete­ken vezeti keresztül a látogatókat. Az eredmény simulékony és ultramo­dern, és olyan világos atmoszférát eredményez, amely remekül csalogat­ja a vásárlókat a 70 duty free üzletbe.

Ilyen példák ismeretében nem ne­héz megértenünk, hogy a márkák miért hajlandóak olyan promóciós eszközökbe invesztálni, amelyek ezt a hatást érik el, míg más médiumok – mint például az online felületek – már régóta túlzsúfoltak.

Márka esztétika

Az egyre erősödő piaci versenyben a márkáknak minden eddiginél kemé­nyebben kell dolgozniuk azon, hogy a lehető legjobb első benyomást kelt­sék és növeljék vásárlóik számát. A vi­lágító dobozbetűk klasszikusan azon felületek, amelyekkel elsőként talál­koznak a vásárlók, ezáltal egyre na­gyobb jelentőséggel bírnak. A terve­zők egyre egyszerűbb, vágás nélküli betűket terveznek, hatékony világí­tással, tiszta, kifinomult, de egyúttal jól felismert imázs elérése érdeké­ben. Az European Sign Expo látogatói megismerkedhetnek a legújabb fej­lesztésű alapanyagokkal és gyártási folyamatokkal, amelyek segítségével ezek a design esztétikai elemek elő­térbe kerülhetnek.

Számos innovációt tapasztalhatunk a dimenziós sign termékek iparágában, a tervező, gyártó és installáló technoló­giák folyamatos fejlődése által. A már­katulajdonosok izgatottan és nyitottan fedezik fel az új és hatékony eszközöket, amelyekkel fizikailag növelhetik je­lenlétüket a dimenziós sign termékek segítségével, mindez pedig remek le­hetőségeket kínál a sign gyártók szá­mára, hogy tovább feszítsék határaikat.

Belsőépítészeti kihívások

A belsőépítészek egyik legnagyobb kihívása jelenleg, hogy miként tud­ják az általuk tervezett hotelek, ét­termek, művészeti galériák vagy akár benzinkutak belső tereit megtervez­ni, hogy a vásárlók önkéntelenül mi­nél több időt töltsenek el ezekben a terekben. A legjobb funkcionális kör­nyezeteknek optimális felhasználói élményt is kell nyújtaniuk egyidőben – a tervezőknek tehát új megoldáso­kat kell találniuk, amelyek által a vá­sárlók tovább maradnak az adott he­lyen, következésképpen több pénzt is költenek el ott. Ennek egyik kiváló példája a Clear Channel és a Stone­gate Pub Company együttműködése, melynek keretében 150, egyedi ter­vezésű kijelzőt helyeznek el nagy-bri­tanniai pubokban és bárokban. E ki­jelzők egyik funkciója az lesz, hogy a belső tereket olyan művészeti galéri­ákká alakítsák át, ahol fiatal helyi mű­vészek műveit mutatják be a Hercegi Alapítvánnyal együttműködve.

Amikor felmerül a kérdés, miként lehet sign technológiák által való­ban sokoldalú tereket alkotni, érde­mes megnézni például az EFKA cég úttörő textil keret és világító doboz megoldásait, amelyek kiválóan pél­dázzák ennek megvalósíthatóságát, térelválasztóként, faldekorációként, és beépített keretek formájában. Az alumínium keretek fejlesztéseinek köszönhetően, a signok lehetnek egy vagy akár kétoldalúak, számos különféle méretben, illetve termé­szetesen egymással is felcserélhető formában.

Az idei madridi Fespa és European Sign Expo kiállítás belsőépítész láto­gatói számára különösen érdekes lesz a Printeriors, amely tematika egyedi formában mutatja be a kül- és beltéri dekorációs alkalmazások lehetősége­it – mindezt rengeteg különféle tech­nológia felhasználásával. Ahogy a sign készítési technikák és gyakorlati meg­oldások a belsőépítészeti dekorációs alkalmazások egyre szélesebb termék­körének megvalósítását teszik lehe­tővé, úgy válnak lehetőségeink szinte végtelenné ezen a területen.

Smart signok

Nehéz volna figyelmen kívül hagy­nunk, milyen nagy hatást gyakorol a digitális kor életünkre általánosság­ban, és nincs ez másként a signage iparágban sem. A digital signage már rengeteg olyan előnyös megoldást kí­nál a hirdetők számára, a testre szab­ható világítástól az intelligens adat­gyűjtésen át annak lehetőségével, hogy célcsoportunkat valós idejű tar­talommal célozzuk meg. Mindez egy belépési lehetőség a legmodernebb marketing technológiai fejlesztések­hez és olyan megközelítést tesz lehe­tővé a márkák számára, amely kiemel­kedő célcsoport elérést biztosít, agilis, rugalmas, és bizonyítottan segíti érté­kesítési munkájukat.

A digital signage-al a márkák számá­ra nagyon gazdag eszköztár nyílik meg, amely lehetővé teszi számuk­ra sokoldalú megközelítési formákat, amelyek keretében kiválaszthatják az adott időpontnak megfelelő opciót. Felhasználhatnak számos különféle előnyös megoldást, mint az augmen­ted reality, Near Field Communica­tions (NFC) tags, azaz az érintés nélkü­li kommunikációs technológiát, vagy igénybe vehetnek promóciós kódo­kat az azonnali vásárlás ösztönzésre – csak hogy néhányat említsünk.

A WI-FI érzékelők segítségével a már­kák természetesen névtelenül gyűjt­hetnek adatokat az elemző rend­szerekből annak meghatározására, mennyire volt hatékony hirdetésük, ezzel pedig megoldódni látszik a befektetés megtérülés Szent Grálja. A megfelelő adatok beszerzésének további vitathatatlan előnye, hogy ezáltal a márkáknak lehetőségük nyí­lik olyan emlékezetes, magával raga­dó, a 21. századi igényeknek megfe­lelő vásárlói élmény megalkotására, amelyekre a márkák törekszenek.

Soha ezidáig nem volt még ilyen iz­galmas időszak a sign gyártók és vi­zuál-kommunikációs szakemberek életében mint most! A technológiai fejlesztéseknek köszönhetően az alkal­mazások választéka és sokszínűsége folyamatosan növekszik. A 2020. évi European Sign Expo életre kelti minde­zen lehetőségeket, több mint 80 kiállí­tóval, akik a legújabb innovációkat be­mutatva inspirálják látogatóikat arra, hogy minél jobban kihasználják a nem nyomtatott signage termékek által kí­nált bevételi forrásokat.

Az European Sign Expo-ról további információ elérhető a www.europe­ansignexpo.com weboldalon, ahol az ESEM201 kód használatával ingyene­sen regisztrálhatunk az eseményre.

A cikk szerzője Neil Felton, a FESPA ügyvezető igazgatója

- Hirdetés -

Sign&Display