A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Heimtextil Frankfurt

Tartalommal teli programjával az idén 50. születésnapját ünneplő Heimtextil kiállítás erős lökést adott a lakástextil piac számára. A fenntarthatóság volt a rendezvény legfontosabb hívószava, minden további tematikát háttérbe szorítva. 63.000 látogató utazott Frankfurtba, hogy első kézből ismerje meg a 2.952 kiállító lakástextil termékeit a világ vezető szakmai vásá­rán, ahol a textilnyomtatási technológiákat bemutató szekció nagyobb területen képviseltette magát.

Az iparág jelenleg óriási kihívások­kal néz szembe, amelyet érez­hettek a Heimtextilre látogató szakemberek is. A kiállítók elégedett­sége megegyezett a tavaly mért ada­tokkal, a látogatói elégedettség pedig tovább tudott növekedni a tavaly mért 93%-ról 95%-ra. A vásár korai dátuma, az adott termékkörökre szakosodott üzletek konszolidációja, az e-kereske­delem nagymértékű erősödése, illet­ve a globális gazdaság lassulása egy­aránt hatással voltak a rendezvényre. – mondta Detlef Braun, a Frankfurti vásárközpont igazgatója.

Iparág specifikus, időszerű tartalom

A születésnapját ünneplő Heimtext­il eddigi történetének leggazdagabb programját kínálta: több mint 150 előadás, és panelbeszélgetés, 30 ve­zetett túra és számos egyéb program, természetesen a legújabb termékek­kel együttesen inspirálta a kereskede­lemből, iparból, lakberendezői, ter­vezői és vendéglátói oldalról érkező látogatókat tartalmas beszélgetések­re. A legnagyobb figyelmet a „Trend Space” elnevezésű kiállítói tér kapta, amely egyedi megközelítésben mu­tatta be a legújabb irányvonalakat.

Minden út a fenntarthatósághoz vezet

A világon elsők között a frankfurti vásáron mutatta be „Fenntartható­sági fejlesztési céljait” az ENSZ Part­nerségekért felelős irodája, és egy­úttal intenzív dialógusra szólította fel az iparág képviselőit. „A Heimtex­til volt szakmai túránk újabb állomá­sa, melynek keretében Fenntartha­tósági fejlesztési céljainkat mutattuk be a Frankfurti vásárközpont Tex­pertise hálózatának, illetve Tudatos divatkampányának támogatásával. Irodánk örömmel üdvözli a kiállítók innovatív munkáját, és a Frankfurt­ban általuk bemutatott számos, fenn­tartható termeléssel készült textil terméket. Standunkon rengeteg vis­szajelzést kaptunk, amely egyértel­műen bizonyította: az iparág teljes mértékben támogatja kitűzött cél­jainkat.” – mondta lapunknak Lucie Brigham, az ENSZ Partnerségekért fe­lelős irodájának vezetője.

Textilipari technológiák: megnö­velt területen a nyomtatási és fel­dolgozó gépek

Hatékonyabb, digitálisabb, kreatívabb: a Heimtextil kiállításon a textilipari feldol­gozó gépek nagyobb választékát mu­tatták be, a „Textil technológiák” elne­vezésű, szélesebb termékszegmenseket átölelő tematikus csarnokban. A digita­lizálódás forradalma jelenleg alapvető változásokat eredményez a lakástext­ilek gyártásában és feldolgozásában. Az ipar 4.0 és a digitalizáció az iparág két legfontosabb kulcsszava, amelyek a termékek testre szabhatóságát, auto­matizációt, tanuló gépeket, nagy adat­mennyiségeket, önrendszerező gyártá­si rendszereket és digitális nyomtatást egyaránt jelentenek. A Heimtextil idei rendezvényén hangsúlyosan bemutat­ták a legújabb technológiai fejlesztése­ket, és termékújdonságokat. A vásár 3.0 csarnokában berendezett „Textil tech­nológiák” tematikában helyet kapott a „Digitális nyomtatási technológiák” és a „Textilfeldolgozás” témaköre, ahol be­mutatták a jövő technológiai megoldá­sait – digitális nyomtatóktól a szoftvere­ken át, a textilfeldolgozó gépek hasznos kiegészítőit.

„A megnövelt területű textil techno­lógiai tematikával kiszolgáltuk a nö­vekvő igényeket, és több informáci­ót szolgáltattunk az ipar résztvevői számára. Az alapanyagok, design ter­vek mellett bemutatásra kerültek a legújabb technológiai megoldások és eszközök – a vezető nemzetkö­zi gyártóktól – mindezt egy helyen.” – mondta lapunknak Olaf Schmidt, a Frankfurti vásárközpont textil és textil technológiai alelnöke.

A „Digitális nyomtatási Technológia” szekcióban a HP Németország, a por­tugál Mtex Solutions, illetve az Aleph, a Fotoba International, az MS Printing Solutions és a Sublitex egyaránt kép­viseltette magát.

A HP standján HP Latex 570 és HP Stitch S500 printerekkel nyomtatták ki a fiatal holland tervező, Gino Ant­honisse munkáit, aki 10 különböző, exkluzív koncepcióval készült a Heim­textilre, amelyről lapunknak elmond­ta: „Színekkel, különféle grafikai felü­letekkel és fotó elemekkel tarkított színrobbanást akartam alkotni. Kol­lekciónk egy korábbi, Wanda című munkánk folytatása, amelyet a ja­pán művészeti elemek erősen befo­lyásoltak, és ruhák mellett különféle hajtogatású textil és papír anyago­kat egyaránt tartalmaz.” A különle­ges origami technikák alkalmazásával a Wanda kollekcióban sikerült varrás nélkül teljes ruhadarabokat alkotni. A HP számára megalkotott nyoma­tok mellett a standon számos egyedi origami alkotás is bemutatásra került.

A „Textil feldolgozási és megmunká­lási” szekció területén bemutatkoz­tak a Demsan Tekstil Makine és Tun­ca Teknik cégek Törökországból, az egyesült-államokból érkező Jees szö­vőgépgyártó, az olasz Monti Antonio, illetve a Neenah Coldenhove és a Wy­benga Hollandiából. A Wybenga be­mutatta függöny és sötétítő gyártó gépeinek teljes választékát. A J. Zim­mer Maschinenbau és a ZSK Strick­maschinen szintén új termékeivel je­lentkezett. A ZSK az individualizációt és személyre szabott termelést szol­gáló gépekkel képviseltette magát. Mindezekkel összhangban bemu­tatták legújabb, több tűvel felsze­relt hímzőgépeiket. A több tű haté­konyabbá teszi a munkafolyamatot – az értékesítési csatornák ezáltal jobban optimalizálhatók lesznek, a rendelési és készletezési rendszerek pedig hatékonyabban működhetnek majd. Az Olasz Textilgépgyártók szö­vetsége közös standon is képvisel­tette magát, ahol bemutatták leg­újabb fejlesztéseiket.

Tudástár az építészek, vendéglá­tók és alvásszakértők számára

A Heimtextil kiállítás egyik további kiemelt témája volt a hotelek és kö­zépületek berendezései. Nagyjából 370, erre a témára szakosodott cég mutatta be új termékeit – amelyekkel új megoldásokat szolgáltatnak a lak­berendezők, és vendéglátóipari szak­emberek számára. „Megpróbálunk a textilekre építészeti alkotóelemként tekinteni, melynek köszönhetően szabadon kezelhetjük ezen terméke­ket és kreatívan alkothatunk belőlük olyan különféle élettereket, mint elő­terek, pihenőzónák, útbaigazító rend­szerek, és olyan helyek, ahol szívesen töltünk több időt. Épp ehhez hasz­nálhatjuk a Heimtextilen bemutatott új anyagokat kiemelkedő rugalmas­sággal.” – mondta Fokke Moerel, az MRDV építészeti cégtől.

Az előbbinél még nagyobb sikert ara­tott az „Alvás jövője” fórum, mely­nek keretében a Heimtextil kon­centrált tudást mutatott be az alvás minden megközelítéséről, illetve az al­váshoz kapcsolódó rendszerek, ágyak és ágyneműk termékkategóriáiban. A fenntarthatóság természetesen itt is központi témaként szolgált. A jövő generációinak fenntartható termelési stratégiáiról szóló vitafórumon a Len­zing, Vossen, az IKEA egyaránt bemu­tatta a témában alkotott stratégiai el­képzeléseit.

A következő Heimtextilt 2021. január 12-15. között rendezik Frankfurtban.

Sign

- Hirdetés -

Sign&Display