A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Heimtextil 2020

A sorrendben 50. Heimtextil kiállítás ideje alatt (2020. január 7-10.) a lakás- és közületi textíliák nemzetközi szakvására a világviszony­latban is legszélesebb spektrumú textil-, lakberendezési cikk kíná­latával, valamint a jövőbeli trendek bemutatásának egyedülálló­an megragadó stílusával teljes fényében ragyog. Frankfurtban kereken 3000 nemzetközi kiállító mutatja be újdonságait.

A Heimtextil szakvásáron több mint 250 cég mutatja be a fenntartha­tóság elvének megfelelő módsze­rekkel gyártott textíliáit. A Heimtextil által „Green Directory” elnevezéssel tizedik alkalommal kiadott, külön kiállí­tói lista azon kiállítók nevét tartalmazza, akik a fenntarthatóság témáját közép­pontba helyező kiállítási területen mu­tatják be termékeiket. A „Trend Space” keretén belül, az új, „Future Materials Library” elnevezésű kiállítási térben is láthatók a fenntarthatóság elvét szem előtt tartva gyártott anyagok. Itt megis­merhetik a látogatók az innovatív anya­gok sajátosságait és előállításuk módját. A bemutatótér fókuszában többek kö­zött újrahasznosított anyagok és úgy­nevezett élő textíliák állnak. Ezen kí­vül, a 12.0 csarnokban „Green Tours” és „Green Village” elnevezésű vezetett túrák adnak minden, a zöld témacso­porttal kapcsolatos kérdésre választ. A „Green Village” kódokat és tanúsít­ványokat mutat be, hogy ezzel segítse a cégeket a fenntarthatóság biztosítá­sában. Itt mutatkoznak be első ízben az Egyesült Nemzetek „Sustainable Development Goals” név alatt.

„Trend Space”: a jövő lakberendezé­si trendjei

A dizájn iránt érdeklődők számára az elsőszámú program a 3.0 csarnokban elhelyezett „Trend Space” elnevezésű kiállítási tér felkeresése. A trendek és inspirációk helyszínén együtt élvezhe­tik az innovációs anyagok, színirányza­tok és dizájn újdonságok bemutatóit. Ugyancsak itt kap hangsúlyt a fenn­tarthatóság témája is. A tudatosan összeállított anyagkínálat csökkenti az anyagfelhasználást és minimalizál­ja az ökológiai lábnyomot is. Kereken 2000 m2 területen alakítanak ki a ter­vezők egy olyan fórumot, ami a vásár zárása után újrahasznosítható textíli­ákból és anyagokból áll.

Kibővített kiállítói teret kapnak a nyomtató- és feldolgozógépek

A 2020-as Heimtextil a textilipari gé­pek kibővített spektrumát mutatja be „Textile Technologies” elnevezés alatt. A hátteret ehhez a meglévő digitális transzformáció biztosítja, ami a lakás­textíliák előállításában és feldolgozá­sában alapvető változásokat eredmé­nyez. A Heimtextil rámutat az iparban végbemenő technológiai változások lehetőségére. A 3.0 csarnokban az új „Textile Technológies” név alatt mutat­koznak be a legújabb termékfejleszté­sek – kezdve a digitális nyomtatógé­pekkel, szoftverekkel és tartozékokkal, egészen a textilfeldolgozó gépekig. Mindemellett a vásár első ízben kínál egy egyedüli előadásprogramot az ipar és a kutatás területéről érkező elő­adók közreműködésével.

A „Design Dialog” megvilágítja a bútoripar trendjeit

A bútoripar képviselői részére a 4. csarnok kibővített termékspektrumot kínál, ugyanakkor a „Design Dialog” információkínálata számára attrak­tív megjelenést biztosít. A bútoripar dizájn trendjeit a Heimtextil üzeme­lésének szerdai napján 12–13.30 óra között, a 4.2 csarnok „Lecture Areal” elnevezésű területén tekinthetik meg az érdeklődők.

„Interior.Architecture.Hospitality” a Heimtextil vásáron

A Heimtextil a közületi létesítmények berendezőinek egy új üzleti és érté­kesítési helyszínt biztosít. Kereken 370 kiállító közületi létesítmények­kel kapcsolatos megoldásaival a bel­sőépítészet, tervezés és vendéglátás területéről érkező vásárlókat céloz­za meg. Kiválasztott árusok mutat­koznak be az „Interior.Architecture. Hospitality EXPO” helyszínén. A ter­mékkínálatot egy új anyagkönyvtár, a „Interior.Architecture.Hospitality LIBRARY” egészíti ki. Itt kiválasztott, funkcionális sajátosságokkal rendel­kező kiállítási áruk ismerhetők meg, mint pl.: erősen gyúlékony, hangtom­pító, súrolásálló, víztaszító anyagok. A programot új információkat kínáló szakmai előadások és körbevezetések teszik kerekké.

Sign

- Hirdetés -

Sign&Display