A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

FESPA Global Print Expo 2020 – 2020. március 24-27.

A madridi IFEMA vásárközpontban, 2020. március 24-27. között rendezik meg a FESPA Global Print Expo-t, Európa legnagyobb szakmai kiállítását a szita, digitális szélesformátumú, textil nyomtatás, illetve a sign gyártók részére. A látogatókat olyan gazdag szakmai program várja az eseményen, amely egyenlő mértékben informál és inspirál.

A FESPA közösséget azzal a legfőbb céllal alapították, hogy a speciális nyomtatással foglalkozók szak­mai tudást megosztó platformja le­gyen. Ezeknek a vállalkozásoknak meg kell birkózniuk a technológiák folyama­tos fejlődésével és a megrendelői igé­nyek állandó alakulásával. – mondta Neil Felton, a FESPA ügyvezető igazga­tója, majd így folytatta: „Mindezek tu­datában elkötelezettek vagyunk, hogy a szakmai tartalom olyan széles válasz­tékával szolgáljunk, amely megfelelő áttekintést nyújt látogatóink számára a jelenleg elérhető lehetőségekről, és segít nekik olyan lehetséges útvonalak felfedezésében, amelyek az üzleti nö­vekedés felé vezetnek. Éppen ezért in­vesztálunk sokat abba, hogy évről évre megújítsuk kiállításunk tartalmi eleme­it, és biztosak legyünk benne: látogató­ink azt a teljes élményt kapják, amelyet egy FESPA rendezvénytől elvárnak.”

Colour L*A*B*

A FESPA Global Print Expo 2019 mün­cheni sikeres debütálását követően a Colour L*A*B* visszatér a 2020-as ren­dezvényen is.

A Colour L*A*B* átfogó áttekintést nyújt a látogatók számára minden olyan különálló elemről, amelyek hoz­zájárulnak a professzionális színme­nedzsmenthez – mint például a mérő és kalibrációs eszközök, lightboxok, szoftver megoldások és nyomdai ter­melő eszközök. A jövő évi Colour L*A*B* olyan témákra koncentrál majd, mint az eszközök profilozása, a folya­mat ellenőrzés, illetve a proof készítés, és a sztenderdizált megtekintési fel­tételek – amely témaköröket dedikált szakértők mutatnak be. Ezen szakér­tők egyike lesz a színmenedzsment ta­nácsadó, Paul Sherfield, aki a 2019-es program vezetője volt, jövőre pedig értékes betekintést nyújt, megvála­szolja a látogatók arra vonatkozó kér­déseit, hogy ők milyen módon lesznek képesek javítani saját gyakorlatukon. Mivel a színmenedzsment a szélesebb körű nyomdaipar domináns trendje, és a FESPA Global Print Expo 2020 hiva­talos jelmondata: „Ahol a színek élet­re kelnek” lesz, ezért a Colour L*A*B* várhatóan kulcsfontosságú látnivalója lesz a madridi eseménynek.

Trend színház

A Colour L*A*B*-hoz közvetlenül kap­csolódó Trend színház keretében szá­mos szeminárium, panelbeszélgetése kínál kiváló alkalmat a látogatók szá­mára ipari ismereteik bővítésére és új üzleti lehetőségek iránti inspiráló­dásra. A Trend színház programja 40-nél is több szekciót foglal magába, a FESPA közösség igényeinek és érdek­lődési körének megfelelően kialakítva. Olyan szakmai előadók részvételével, mint a Fogra kutatási intézet, a globá­lisan vezető adatszolgáltató Keypoint Intelligence, és a FESPA Spanyolország által szervezett spanyol nyelvleckék – a program kulcsfontosságú betekintést kínál a témák széles körébe, a mun­kafolyamat automatizálástól kezdve a színmenedzsmenten át a direkt tex­til nyomtatásig, illetve a fenntartható gyártási folyamatokig, továbbá a spe­ciális nyomtatási iparág jelenlegi piaci áttekintését is beleértve.

A szemináriumokon való részvé­tel ingyenes bárki számára, aki érvé­nyes FESPA, European Sign Expo vagy Sportswear Pro belépővel rendelkezik.

Printeriors

A Printeriors egy interaktív kiállítási elem, amely rávilágít a nyomdák szá­mára elérhető rengeteg lehetőségre a lakberendezési és kültéri dekorá­ciók nyomtatása terén és összeköti a márkatulajdonosokat, tervezőket és építészeket a nyomdai szolgáltatók­kal és gyártókkal.

A 2020-as kiállítás helyszínével össz­hangban, a Printeriors videó és fo­tóanyagokat mutat majd be a mad­ridi királyi botanikus kertről – ezzel garantálva egy lebilincselő élményt számukra. A FESPA ismét együttmű­ködik Jasper Goodall illusztrátorral a Printeriors alkalmazások megtervezé­sében, amely fenntartható szövetek és egyéb anyagok egyvelege lesz.

Print Make Wear

A FESPA fast fashion miniüzeme 2020-ban is visszatér – a sportruhá­zati termékek gyártását használva fő témaköréül. A Sportwear Pro kiállítá­si elemmel egy helyen található Print Make Wear újra elhozza a sport és at­létikai ruházati termékek teljes gyár­tási folyamatának élő bemutatóját a tervezéstől a nyomdai előkészítésen és nyomtatáson át egészen a szárítás, vágás, varrás és emblémázás folya­matáig, majd a késztermék csomago­lásáig és bolti elhelyezéséig.

A jövő évi Print Make Wear két mun­kafolyamatot mutat be. Az elsőben két rendelő kioszkban a látogatók megalkothatják egyedi férfi futóme­züket vagy női verseny mellényüket. A második munkafolyamat a tervező szoftvertől a nesting folyamatán és layout-on át a poliészter anyagra tör­ténő tekercses festékszublimációig majd a nyomtatott anyag kalande­rezéséig, lézervágásiáig és varrásáig mutatja be a teljes folyamatot. Ez a munkafolyamat olyan mintákat gyárt, amelyeket a Print Make Wear kifutó­ján mutatnak be divatmodellek.

World Wrap Masters

A FESPA népszerű járműburkolási ver­senye a World Wrap Masters új pon­tozási rendszerrel tér vissza a jövő év­ben. A verseny házigazdája a korábbi győztes és elismert fóliázó dekoratőr Kiss Lajos, Justin Pate és Carols Ruiz, míg Ole Solskin Ravn társ műsorveze­tőként csatlakozik hozzájuk.

FESPA Awards 2020

A jövő évben két új versenykategóri­át vezetnek be „Wrapping” azaz fóli­ázás, illetve „Printeriors” azaz nyom­tatott lakberendezési dekorációk – ezzel a versenykategóriák száma 18-ra növekszik.

Neil Felton végezetül elmondta: „Ko­rábbi eseményeinken szerzett tapasz­talataink alapján beigazolták azt az el­képzelést, miszerint a nyomdaiparban tevékenykedő vállalkozók folyamato­san keresik az új lehetőségeket, és an­nak módjait, miként növekedhet vál­lalkozásuk. Meggyőződésünk, hogy a 2020-as kiállításunkon elérhető prog­ramjaink rengeteg felfedezni valót kínálnak majd látogatóinknak, kiter­jesztik eddigi ismereteiket, és új lehe­tőségeket vázolnak fel számukra.”

További információ és regisztráció el­érhető a www.fespaglobalprintexpo.com oldalon. Ingyenes regisztrációért használja a FESM203 kódot.

Sign

- Hirdetés -

Sign&Display