A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Expo 4.0 Stuttgart – Erős tartalom a siker kulcsa

Az Expo 4.0 idei kiadásával méltó helyet követel magának a nem­zetközi vizuális szakmai vásárok piacán. A TV TecStyle Visions, WETEC és GiveADays három esemény keretében, egy helyen és egyidőben mutattak be új termékeket és innovációkat a textil deko­rációs, reklámtechnológiai és promóciós iparág képviselői számá­ra. A nemzetközi kiállítók Európa minden országából érkező láto­gatókkal találkoznak a vásár keretében kétévente Stuttgartban. A technológiák és termékek közötti szinergiák garantálták a valódi hozzáadott értéket kiállítók és látogatók számára egyaránt.

Az előzetes várakozásokat felül­múló rendezvény – komoly dön­téshozói látogatottsággal

A több eseményt egy tető alá hozó ren­dezvényen 421 kiállító mutatta be ter­mékeit 12.518 látogató számára idén ja­nuár 30-február 1 között Stuttgartban.

A reklámtechnológiai gyártók szá­mára szervezett WETEC kiállításon átfogó képet mutattak be reklám­technológiai megoldásokból, világító reklámeszközökből és digitális nyom­tatásból, illetve a látogatók számos interaktív szekció keretében próbál­hatták ki a termék innovációkat, illet­ve beszélgethettek szaktársaikkal. Az eseményen olyan nagy nemzetközi márkák képviseltették magukat, mint a Mimaki, az IGEPA, és a 3M.

A kiállítók kitettek magukért és tel­jes, átfogó képet szolgáltattak a rek­lámtechnológiai, digitális nyomtatá­si, jármű grafikai és világító reklámok területéről.

Szakmai kísérőprogram tette tel­jessé a szakmai vásár koncepcióját

A WETEC komoly szakmai program­mal szolgált látogatói számára a Work and Do és WRAPandSTYLE bemuta­tó szekciók segítségével, amelyet a résztvevők így értékeltek:

Matthias Grimm, H. Brunner GmbH ügyvezető igazgató

„A WETEC kiállítás nagyon pozitív él­mény volt számunkra, amely nem is mehetett volna jobban, hiszen szinte elárasztották standunkat. Úgy gon­dolom, a WETEC jelenleg a legizgal­masabb szakmai kiállítás Németor­szágban, és rengeteg hazai ügyfelünk látogatott el standunkra az ország minden részéről. A szervezés kiváló, és együttműködésünk remekül mű­ködött a Stuttgarti vásárközponttal. 2022-ben biztosan újra kiállítunk!”

Daniel Huber, IGEPA Systems GmbH, Sales/Key account manager

„Kellemes meglepődéssel nyugtáztuk, hogy a kiállítás nagyot növekedett, és meghaladta előzetes elvárásainkat. A standunkra régi és új ügyfeleink egyaránt ellátogattak, akikkel kiváló beszélgetéseket folytattunk. Ez egy ki­csi, de kiváló kiállítás a reklámtechno­lógiai gyártók számára, amelyet iga­zán komolyan kellene venni!” Svenja Stieg, 3M Németország

„A WETEC kiállítást teszt célra hasz­náltuk, hiszen régóta nem állítottunk ki semmilyen szakmai vásáron. Való­ban nagyon pozitívan csalódtunk, hi­szen komoly érdeklődést tapasztal­tunk standunkon, amely mindig tele volt. A WRAPandSTYLE szekcióban tartott élő demonstrációnk nagyon népszerű volt.”

TV TecsTyle Visions – a reklámdeko­rációs textilipar vezető vására

A dekorációs, illetve promóciós célra felhasznált textil anyagok tematikáját feldolgozó TV TecsTyle Visons tovább erősítette a szakvásárok kombináci­óját top minőségű kiállítói kínálattal, nemzetközi részvétellel, és az innová­ciók, illetve tudásanyag átadását szol­gáló kísérőprogrammal. A TV TecsTyle Visions megerősítette pozícióját a ve­zető európai vásárok között 262 kiállí­tójával, melyek között számos kiállítási textileket gyártó, illetve technológiai cég képviseltette magát. Az esemény eredményei szembe mennek a jelenle­gi bizonytalan európai piaci helyzettel, a kiállítók száma ugyanis szinte meg­egyezett a két évvel ezelőtti esemén­nyel (2018-ban 270 kiállító).

A TV TecsTyle Visions tematika látoga­tói leginkább a különféle nyomtatási eljárások, hímzési megoldások és textil anyagok iránt érdeklődtek.

Meggyőző szakmai kísérőprogram

Kiállítói kínálata mellett a TV TecsTy­le Visons évek óta mindig meggyőző szakmai kísérőprogramot is kínál láto­gatói számára, amelyen nem csupán valódi innovációkat, de olyan tren­deket is bemutatnak, amelyek moz­gatják az iparágat. Idén a TecCheck elnevezésű tematika kínált betekin­tést a közeli jövőbe. Ebben a digitális mikro gyárban kilenc cég mutatta be a gyártási folyamatok digitalizációjá­ban rejlő lehetőségeket a Német Tex­tilipari Kutatóintézet szervezésében. A bemutatón pólókat gyártottak egy óra alatt, a 3D tervezés és koncep­ció megalkotásától kezdve a digitális nyomtatáson át a kivágásig, illetve a ruhadarab végleges elkészítéséig. Az iparág trendjei, illetve az innovációk szintén bemutatásra kerültek a fórum keretében, így szó esett a perszona­lizációról, az automatizálásról a textil és ruha dekoráció során.

A TV TecsTyle Visons kiállítás, a fórum és a Charlie’s Corner kiállítási elemek remek platformot szolgáltattak a lá­togatók számára, hogy beszélhesse­nek, és megosszák egymással tudá­sukat és új ötleteiket, illetve kiváló alkalmat kínáltak a kiállítók számára cégük bemutatására.

GiveADays – remek áttekintés a kereskedők, gyártók és szolgálta­tók számára

A stuttgarti kiállítás szakmai kínálatát a GiveADays kiállítás tette teljessé 56 ki­állítójával. Az Adventi naptár „A” betű­jétől a németül Zollstock „Z” betűjéig minden, ami promóciós ajándék és rek­lámeszköz – ez a GivEAdays kiállítás.

A reklámtermékek tematikájának szentelt kiállítás rengeteget fejlő­dött az utóbbi évek során és mél­tán követel helyet magának a teljes kiállítási koncepcióban. A kiállítás szakmai kísérőprogramján számos szakmai beszélgetés keretében szol­gáltattak információt a digitális hir­detési felületekről, a 3D kommuniká­cióról, illetve promóciós eszközökről. A programot a fiatal szakemberek ál­tal megvalósított speciális bemuta­tók tették teljessé.

Néhány nyilatkozat a vásár kiállítóitól:

Manffred Wansner, értékesítés, Böc­kling: Látogatóink száma jelentős mér­tékben megnövekedett, akikkel az elő­zetes elvárásokhoz képest jóval több, remek beszélgetést folytattunk. A fel­merült igények nagyon részletesek, és technikailag megalapozottak voltak, látogatóink már konkrét koncepciók­kal érkeztek hozzánk.

Stefan Pritschet, Pins&mehr: Előzete­sen szkeptikusak voltunk aziránt, hogy a GiveADays kiállítást érdemes-e a vá­sárközpont előcsarnokában elhelyez­ni. Az esemény tapasztalatai alapján azonban már azt mondjuk, ez kiváló ötlet volt! Szuper, két oldalról is látha­tó standunk volt. A látogatók hangula­ta remek volt, és nem érzékeltük rajtuk a jelenlegi nehéz piaci helyzet hatását.

Jörg Liebewirth, Liebewirth pékség: Teljes mértékben elégedettek va­gyunk a GiveADays szervezésével és látogatottságával. Előzőleg kicsit szkeptikusak voltunk, hogy az 5. csar­nokból való áthelyezésünk az elő­csarnokba vajon jó ötlet-e – de mos­tanra teljesen elégedettek vagyunk vele, mert így több látogató jutott el hozzánk, akik kifejezetten jól fogad­ták a vásár új koncepcióját. Sign

- Hirdetés -

Sign&Display