A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Emberközpontú cég – innovatív stratégiával

A hajdani Országos Oktatási Központ ofszet nyomdájából 1990-ben alakult meg a veszprémi OOK-Press nyomda, amely családi vállalkozásként úgy élte túl a 2000-es évek végének válságos idő­szakát, hogy felismerte: nyitnia kell a digitális gyártási irányok felé. Azóta szinte évente indítanak egy új működési ágat annak érdekében, hogy a cég minél több lábon álljon, így megszüntetve az egyetlen megrendelői körnek való kiszolgáltatottságot. A gyors ütemű fejlesztés részeként tavaly vásároltak egy swissQprint NYALA 2 szélesformátumú UV tábla és tekercses nyomtatót, amel­lyel olyannyira elégedettek, hogy most szereztek be hozzá egy méretben kompatibilis Esko kivágó asztalt, amellyel kiegészülve komplett termékeket tudnak készíteni. A máig családi vállalkozás­ként működő, forgalmának egyharmadát exportból termelő cég digitális és dekorációs ágának vezetője, Szathmáry Gergő aki mér­nöki végzettségét félretéve a fejlődő cég minden osztályán szedte magára a szakma csínját-bínját. Vele beszélgettünk az emberköz­pontú cégvezetési attitűdről és arról, miként lesz vasárnapi családi ebédből céges stratégiai megbeszélés.

Sign and Display: Az OOK-Press je­lenleg is családi vállalkozásként mű­ködik. Milyen módon alakult a cég története?

Szathmáry Gergő: A hajdani Orszá­gos Oktatási Központ egy tudásbá­zis volt Veszprémben, amelyben a saját oktatási anyagainak nyomta­tására hoztak létre egy kis ofszet nyomdát. A rendszerváltást követő­en ezt a nyomdát vette át egy befek­tető, és az édesapám lett a nyomda vezetője. Majd 1996-ban a szüleim vették át a céget és üzemeltetik az­óta is családi vállalkozásként. A cég folyamatos fejlődésének köszön­hetően az utóbbi két évtized során négy alkalommal költöztünk új, na­gyobb telephelyre, így jelenleg 2100 m2 alapterületű üzemünkben foly­tatjuk tevékenységünket, amellyel kapcsolatban mára úgy érezzük, ezt a méretet is kezdjük kinőni.

Sign and Display: Az eredetileg of­szet nyomda mára számos új tech­nológiával bővült. Mi alapozta meg ezt a nyitási stratégiát?

Szathmáry Gergő: Eredetileg csu­pán néhány főt foglalkoztató cég voltunk, amely folyamatosan fejlő­dött, de a mai napig megőrizte csa­ládias jellegét. Ez azt jelenti, hogy a szüleim a mai napig tevékenyen részt vesznek a cég irányításában, de mára a testvéremmel együtt mi is részt vállalunk a nyomda vezetésé­ből, sőt a sógornőm is a nyomdában dolgozik. A 2000-es évek végének nehéz időszaka minket is megviselt, hiszen a megrendeléseink nagy ré­sze egyszerűen eltűnt, ami komoly válaszút elé állította az akkorra 45 főt foglalkoztató vállalkozást. Ná­lunk a vasárnapi családi ebédek szin­te minden alkalommal termelési és stratégiai értekezletté alakulnak át. Egy ilyen vasárnapi ebéd alkalmával döntöttünk úgy, hogy újabb irányok felé nyitunk. Így vásároltuk meg első digitális nyomógépeinket. A fejlődé­si stratégiánk lényege, hogy a pia­ci trendeket figyelve megpróbálunk évente új területek felé nyitni. En­nek lényege a több lábon állás, hi­szen így nem egyetlen megrendelői körnek vagyunk kiszolgáltatva. A cé­günk a kezdetektől fogva bérgyártá­sokat végzett, az új irányzatok felé történt nyitásunk annyira jól sikerült, hogy tulajdonképpen értékesítési te­vékenység nélkül, a meglévő part­nereink között szájhagyomány útján terjedt a hírünk, az új ágazat pedig rövid időn belül pótolta a válságos időszakban jelentkező bevételkiesé­sünket. Azóta próbáljuk tartani ma­gunkat ehhez a fejlesztési stratégiá­hoz, így folyamatosan építkezünk és új tevékenységi körök felé nyitunk.

Sign and Display: A növekedés és a dinamizmus a cég sajátosságának tekinthető, de egyúttal az is, hogy megtartották emberközpontú cég­vezetési stratégiájukat.

Szathmáry Gergő: Számunkra fontos, hogy működésünk szilárd alapelve­ken nyugodjon, mert hiszünk benne, hogy céljainkat csak erős alapokon nyugvó gondolatiság mentén va­gyunk képesek elérni. Mindezeknek középpontjában az ember áll, hiszen a kreatív, ambiciózus munkaerő se­gítségével tudunk folyamatos minő­séget garantálni, és merészen léphe­tünk új területekre.

Sign and Display: Milyen módon voltak képesek megvalósítani a fej­lesztési stratégiájukat, hiszen az új beruházások komoly anyagi forrá­sokat is igényelnek?

Szathmáry Gergő: Cégünk a folyama­tos pályázók körébe tartozik. 2009 óta éves rendszerességgel döntöt­tünk arról, milyen irány felé lenne érdemes nyitnunk, majd ezek finan­szírozásának kiegészítésére kerestük meg a megfelelő pályázatokat.

Sign and Display: Miként tudták in­tegrálni az új működési területeket és technikai fejlesztéseket a cég életébe?

Szathmáry Gergő: A digitális névjegy­kártya gyártást az eco solvent nyom­tatás, majd laminálás követték. Én magam vettem és veszek részt min­den oktatáson, így én voltam egyben a cég első dekoratőre, laminátora és így tovább sorolhatnám. Ennek meg­felelően részese voltam a swissQprint NYALA 2 nyomtatónk, illetve a leg­újabb Esko kivágó asztalunk beüze­melésének és szakmai oktatásának is. Egyébként azért ezt a kivágó asztalt vásároltuk meg, mert az asztalmérete kompatibilis a NYALA 2 nyomtatóval, így komplett workflow-t alapozha­tunk erre a két készülékre.

Sign and Display: A fejlesztéseik eredményeként mára hány különfé­le gyártási technológiával képesek nyomatokat előállítani?

Szathmáry Gergő: Jelenleg ofszet, di­gitális, eco solvent, UV és inkjet tech­nológiákat használunk. Különlegessé­günk, hogy képesek vagyunk kisebb szériás könyvgyártásra fekete-fehér belívvel. A 100-tól egészen 5000 pél­dányig nagyon versenyképes nyom­da vagyunk fekete-fehér belíves, re­gény típusú könyvek gyártásában.

- Hirdetés -

Sign and Display: Mely országokba értékesítik nyomdai termékeiket?

Szathmáry Gergő: Jelenleg Franciaor­szágban, Svájcban, Ausztriában, Né­metországban, és néhány skandináv országban vannak megrendelő part­nereink hazánkon kívül. Ezek az export megrendelések az éves bevételünknek nagyjából 30-35%-át teszik ki. A jövő­ben pedig szeretnénk, ha ez az arány tovább billenne az export javára. A ma­gyar könyvpiacra az Alexandra kiadó csődje olyannyira rányomta a bélye­gét, hogy a 2000-es évek válságát kö­vetően tulajdonképpen még egy újabb válsághelyzetet eredményezett, amely rengeteg nyomda működését lehetet­lenítette el. Részben ezért alapozunk komolyan külföldi megrendeléseinkre.

Sign and Display: A fejlesztéseik nem valósulhatnának meg megfele­lően képzett és motivált munkaerő nélkül, amelyet manapság nem túl könnyű megtalálni. Felteszem, erre is van bevált receptjük!?

Szathmáry Gergő: A válságos időszak egyik hozadékaként rengeteg nyom­da szűnt meg és az ott felszabadu­ló képzett és gyakorlott munkaerő nagy része eleve minket keresett meg, mert ismerték cégünk emberközpon­tú gondolkodását. Emellett sok frissen végzett fiatalt is alkalmazunk. A fej­lesztés mellett az új stratégiánk része, hogy sosem adott feladathoz kere­sünk embert, hanem ha találunk egy értékes embert, akkor megvizsgáljuk az ő képességeit és azok figyelem­be vételével próbáljuk beilleszteni az adott embert a rendszerünkbe, amely érzékelhetően jól működik.

Sign and Display: Miért döntöttek a swissQprint NYALA 2 szélesformátumú nyomtató megvásárlása mellett?

Szathmáry Gergő: Jelenleg már komp­lett termékek gyártásában gondolko­dunk. A digitális nyomtatási megrende­léseink olyan mértékben megnőttek, hogy az eco solvent nyomtatónk 24 órás folyamatos működéssel sem lenne képes ellátni ezeket. Ezért egyértelmű volt a bővítés szükségessége. Viszont a swissQprint NYALA 2 megvásárlásával mi nem egy lépcsőfokot, hanem leg­alább ötöt léptünk előre. Ez a készülék ugyanis olyan minőségű, és annyi ext­ra lehetőséget rejt magában, amelyek által a következő tíz évben sem fog el­avulttá válni. Ez a csúcsmodell, amelyet egy éve üzemeltünk be, több évre biz­tosítja versenyelőnyünket a piacon.

Sign and Display: Pontosan mik azok a pluszok, amik által ez a gép kiemelkedik a konkurens márkák gépei közül?

Szathmáry Gergő: Négy ilyen kulcs­fontosságú tulajdonságot tudok fel­sorolni. Az első: az asztal 3×2 méteres mérete, emellett ráadásul 3,2 méter szélességben képes tekercsre nyom­tatni, amely a régióban egyedülálló.

A második a fehér szín kezelése: a ké­szülék folyamatosan cirkuláltatja a nyomtatófejben a fehér festéket, így az nem tud kiszáradni, tehát bármi­kor nyomtathatunk vele – míg számos más márka UV nyomtatója képtelen megfelelően kezelni a fehér festéket. Mi ráadásul dupla fehér csatornás ké­szüléket vásároltunk, hogy képesek legyünk plexi és üveg felületek nyom­tatására – ilyen megoldás ezt megelő­zően szintén nem volt a piacon.

A harmadik a primer, amely tulajdon­képpen a nyomtatófejbe épített digi­tális sav, amelynek segítségével úgy tudunk kiváló minőségben üveget nyomtatni, hogy először megmarjuk az üveget, majd arra nyomtatjuk rá a CMYK színeket, majd ezt a nyomatot zárjuk le fehérrel. Ezáltal kiváló de­korációs üvegeket tudunk nyomtatni például konyhák falára.

Végül a gép legfontosabb előnye a droptix rendszer, amely egy lakko­zásnak köszönhető 3D effekt, amely­nek segítségével speciális grafikák alnyomatát láthatjuk 3D hatással. Ezt a megoldást jelenleg Magyarországon kizárólag mi vagyunk képesek megva­lósítani a swissQprint NYALA 2 készülék által! Ebből a termékből már sikerült ér­tékesítenünk egy 2 x 1,5 méter méretű világtérképet, amely kihelyezve elké­pesztő hatást gyakorol a szemlélőkre.

Sign and Display: Milyenek a nyomta­tóval kapcsolatos napi tapasztalataik?

Szathmáry Gergő: A gép vásárlásáról nagyon gyorsan, két héten belül kellett meghoznunk a döntést. Ezt követően a telepítés óta folyamatosan használjuk és kifejezetten elégedettek vagyunk az elérhető nyomtatási sebességekkel. A nyomatminőségek pedig egyszerű­en gyönyörűek! Az átállás tekercsesről táblás nyomtatásra kifejezetten gyors. A vákuum asztal nagyon praktikus és nagyban segíti a gördülékeny munka­végzést. Számunkra nagyon érdekes és rengeteg kiaknázatlan lehetőséget rejt magában, hogy akár 50 mm vastagságú anyagokat is megnyomtathatunk vele – így készíthetünk nyomtatott üvegla­pokat, de akár egyedileg nyomtatott fa ajtólapokat vagy OSB lapokat is alkot­hatunk dekorációs céllal. Fontos még megemlíteni a készülékhez tartozó sűrí­tett levegős pisztolyt. Ezzel az eszközzel magas nyomású levegővel távolíthat­juk el a port a nyomtatandó felületek­ről, de egyúttal megszünteti sztatikus töltöttségüket is. A készüléknek a szo­kásos karbantartásokon kívül ezidáig semmilyen különleges szervizigénye nem merült fel – így folyamatosan ter­melhetünk vele. Összefoglalva tehát a NYALA 2 komoly gyártási kapacitású készülék, remek nyomatminőségekkel, amellyel a kreatív nyomatok készítése mellett akár Braille írás nyomtatására is képesek vagyunk. A rengeteg nyomta­tási lehetőségről rendszeresen kapunk emailben ötleteket a swissQprint-től, akik ilyen formában is segítik, hogy mi­nél jobban kiaknázzuk a gépben rejlő lehetőségeket és mielőbb megtérüljön a befektetésünk!

Sign

- Hirdetés -

Sign&Display