A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Eljött az ideje felnőni lehetőségeinkhez

Lassan 30 éve szereplője a szélesformátumú digitális nyomtatási iparágnak, az utóbbi tíz évben pedig jelentős változásokon ment keresztül, melyek eredményeként a cégcsoport tulajdonképpen Európa minden országában képviselteti magát. Az oldószeres, UV, vízbázisú és direkt textil nyomtatók, utómunka berendezések és a hozzájuk használatos festékek mellett a nyomtatási alap­anyagok széles választékát kínálják – ezek nagy részét saját rak­tárkészletről, rugalmasan alkalmazkodva a vevők igényeihez. Erős nemzetközi hátterük, és kiváló disztribúciós hálózatuk révén minden feltétel adott számukra, hogy a jelenlegi szintről tovább lépve a magyar piac egyik meghatározó sign and display forgal­mazójává váljanak. Erről, és rengeteg másról is beszéltünk Endrédi Dáviddal, a TEPEDE Hungária ügyvezető igazgatójával.

S&D: A TEPEDE már 1992 óta jelen van Magyarországon márkaképvi­selettel, azonban úgy gondolom ér­demes bemutatni, mikor és miként indult a cégcsoport!

Endrédi Dávid: A TEPEDE Holland tulajdonú és székhelyű cég, amely­nek első leányvállalata volt a ma­gyarországi, melyben nagy szerepet játszott hazánk kiváló földrajzi el­helyezkedése, ezt követően terjesz­kedett Szlovákia, Csehország, Hor­vátország és Bulgária felé. Ma a cégcsoport az AT Graphix és Alexco cégek által képviselteti magát a Be­nelux államokban, Angliában és tu­lajdonképpen Európa összes orszá­gában – mindezt egy tulajdonos irányításával.

S&D: A cég indulásakor mi volt az alapvető célkitűzése?

Endrédi Dávid: A cég indulásakor egyrészt copy shopként, másrészt pedig tervrajznyomtatási szolgálta­ tással indult, majd nagyjából húsz évvel ezelőtt váltott teljes mérték­ben a reklámgrafikai iparágra. Je­lenlegi arányokat tekintve 80%-ban összpontosítunk a reklámgrafikai iparág kiszolgálására, és nagyjából 20%-ban a mérnöki iparágra.

S&D: Ezek szerint innen ered a cég jelmondata: „TEPEDE – A nagyfor­mátumú nyomtatás specialistája”?

Endrédi Dávid: Igen, ez a mottó tu­lajdonképpen egyidős a TEPEDE Magyarországgal. Bár néhány meg­rendelő ezt félreérti, és néha azt gon­dolják, mi valójában nyomtatással foglalkozunk – de ilyen esetekben természetesen el tudjuk irányítani az illetőt valamely ügyfelünkhöz, aki tényleg nyomtatással foglalkozik.

S&D: Milyen területekre terjed ki a szolgáltatási körük?

Endrédi Dávid: A nyomtatási tech­nológiák alapján az oldószeres, UV, illetve direkt textil és transzferes textilnyomtatás területén a Mutoh márka gépeit forgalmazzuk – nyu­godtan mondhatjuk, hogy a Mutoh az egyik fő márkánk, hiszen nyomta­tóikon kívül forgalmazzuk ValueCut formavágó gépeiket, továbbá a Sum­ma bizonyos termékeit. A vízbázisú nyomtatás területén a Canon-nal ál­lunk hosszú évek óta nagyon jó kap­csolatban, így a Canon fotónyomta­tói és CAD/GIS nyomtatói egyaránt elérhetők kínálatunkban. Utófeldol­gozó gépek területén az olasz Neolt márka hivatalos magyarországi for­galmazói vagyunk.

S&D: A Neolt-nak milyen feladatok­ra vannak utómunka gépei?

Endrédi Dávid: Jóformán minden területre. Elérhető hideg/meleg la­mináló gépük, akár 2 méteres szé­lességben, ami ritka a piacon. Vágó/ daraboló gépeikből elérhető az egé­szen egyszerű manuális és elektro­mos termelőeszközöktől a teljesen automata nagyformátumú vágógé­pekig, illetve vertikális táblavágó gé­pekig számos különféle típus.

S&D: Egy új érdeklődő miként is­merkedhet meg a TEPEDE által for­galmazott nyomtatókkal?

Endrédi Dávid: A leggyakoribb konstrukciókból többnyire tartunk egy gépet a bemutatótermünkben. Amint azonban pontosabban meg­ismerjük leendő ügyfelünk igényeit, úgy ahhoz mérten el tudjuk vinni az ő termeléséhez hasonló léptékben működő nyomdai partnerünkhöz – akikkel folyamatos jó kapcsolatunk arra is kiterjed, hogy egy új ügyfél megtekintheti az általuk használt géptípust működés közben és felte­heti nekik gyakorlati kérdéseit, így sokkal teljesebb képet kap az adott gépről, mintha csupán steril környe­zetben látná azt.

S&D: A termelő gépeken kívül mi­lyen termékekkel tudják még ki­szolgálni ügyfeleiket?

Endrédi Dávid: Minden általunk for­galmazott géphez kínálunk fes­téket, és a nyomtatható tekercses alapanyagok széles választékát. Az általunk forgalmazott nyomtatókhoz gyári festékeket kínálunk, míg más márkák típusaihoz kínálunk megbíz­ható alternatív festékeket is.

S&D: A raktárkészlet illetve a meg­közelíthetőség is fontos egy ke­reskedő cég számára. A jelenlegi telephelyük megfelel ezeknek a szempontoknak?

Endrédi Dávid: A cégünk fejlődési üteme alapján nyugodtan kijelent­hetem: már a határokat feszeget­jük. Éppen ezért terveink szerint egy éven belül új helyre költözünk. Ügy­feleink szerint egyik legnagyobb je­lenlegi erősségünk a rugalmassá­gunk mind a szállítás, mind egyéb területeken. Nálunk ugyanis az sem ritka, hogy valaki idetelefonál és egy órán belül megkapja rendelé­sét. E rugalmasság megtartása ki­emelten fontos szerepet játszik új telephelyünk kiválasztásában a jó megközelíthetőség, a megfelelő mé­retű raktár, iroda és bemutatóterem adottsága mellett.

S&D: A minőség mellett talán ma­napság a rugalmasság egy másik meghatározó tényező egy beszál­lító kiválasztásakor. Pontosan mi­lyen raktárkészlettel látják el eze­ket a rendeléseket?

Endrédi Dávid: A budapesti telephe­lyünkön jelenleg egy 40-42 milliós raktárkészlet áll rendelkezésünkre. Ez annyit jelent, hogy a leggyakrabban használt alapanyagokból szinte biz­tosan van elérhető készletünk. A kü­lönlegesebb anyagok tekintetében is kifejezetten jó helyzetben vagyunk, hiszen európai központi raktárunk Pozsonyban található – ahonnan két­heti rendszerességgel hozunk új áru­készletet, de szükség esetén 48 órán belül tudunk szállítást vállalni.

S&D: A TEPEDE cégcsoport nemzet­közi hálózata előnyt jelent egy új alapanyag piaci bevezetése során?

Endrédi Dávid: Ez több vonatkozás­ban is igaz! Egyrészt a cégcsoport addig nem vezet be kínálatába új alapanyagot, amíg nem teszteli azt minőség és tartósság szempontjából. Egy beérkező új igény alapján mi to­vábbítjuk annak paramétereit köz­pontunkba, ahol megkeresik az adott igénynek minden szempontból meg­felelő minőségű, és legjobb ár-érték aránnyal bíró terméket. A másik fon­tos terület, melyben erősek vagyunk, a speciális alapanyagok kategóriája. Ebben szintén nagy előnyünk nem­zetközi hátterünk, hiszen egy új, speciális alapanyagból is viszonylag könnyen tudunk nagyobb mennyisé­get rendelni – hiszen azt cégünk több ország márkaképviselete között tudja elosztani. Mivel a különböző orszá­gokban található képviseleteink más és más nyomtató márkákat forgal­maznak, így nyugodtan kijelenthet­jük: minden nagy nyomtatómárkával van közvetlen kapcsolatunk. Ez kife­jezetten értékes, ha egy alapanyagot bizonyos nyomtatón kell tesztelni, mert mi cégen belül ezt is viszonylag gyorsan és megbízható eredménnyel képesek vagyunk megtenni!

S&D: A gépeladás és alapanyag forgalmazás mellett kulcskérdés a szerviz szolgáltatás. Ezt milyen for­mában látják el az Önök által for­galmazott nyomtatókhoz?

Endrédi Dávid: A korábbi években a környező országok TEPEDE képvise­leteinek segítségét vettük igénybe a szervizszolgáltatás ellátásához. Most azonban újra van saját szervizes kollé­gánk, aki az összes általunk forgalma­zott géptípus szerviz feladatait képes megbízhatóan ellátni. A szerviz terü­letet alapvetően kapcsolt, hozzáadott szolgáltatásnak tartom, így inkább próbálom tervezhetővé tenni azt part­nereink számára. A jövő év folyamán az általunk forgalmazott gépeket már több különféle karbantartási szolgál­tatási csomaggal együtt fogjuk kínál­ni, amely egy kalkulálható működést tesz lehetővé vásárlóink számára.

S&D: Jól értelmezem, hogy a TEPEDE az utóbbi időszakban jelen­tős változásokon ment keresztül ha­zai és nemzetközi szinten egyaránt?

Endrédi Dávid: Az utóbbi időszakban a nemzetközi cégcsoport struktúrá­jában és a hazai cégvezetésben egy­aránt komoly változásk történtek. Né­hány alapvető dolgot ezek alapján fontos kiemelnünk. Elsőként fontos elmondani, hogy cégcsoportunk na­gyon tőkeerős vállalat, amely garantál­ja megbízható működésünket. Nem­zetközi hátterünknek köszönhetően remekül tudunk reagálni olyan piaci igényekre, változásokra, amelyekre magyarországi vállalkozásként nem volnánk képesek. Nemzetközi hát­terünk része a közeli raktárbázis és a megbízható, gyors szállítási láncolat is.

S&D: A TEPEDE Hungáriát felkere­ső cégek egy megújult szellemisé­gű partnerre számíthatnak az Önök személyében?

Endrédi Dávid: Egy teljesen meg­újult szellemiséggel, mentalitás­sal és energiával bíró cégre számít­hatnak. Csapatunk az utóbbi évek folyamán szinte teljesen kicseré­lődött. Jómagam egyetemista gya­kornokként kerültem a céghez, majd a lépcsőfokokat alulról végig­járva idén neveztek ki a helyi kép­viselet vezetőjévé. Kinevezésem­ben fontos szerepet játszott az a tény, hogy értékesítőként szerzett új ügyfeleimet az idők folyamán fel­merülő problémák közös, hatékony megoldása által sikerült megtarta­nom és komoly ügyfélkört kiépíte­nem. A csapatunk jelenleg öt főből áll, amelyet a jövő évben bővíteni kívánunk mind értékesítési, mind pedig szerviz szolgáltatási területen – ügyfeleink minél hatékonyabb ki­szolgálása érdekében.

S&D: A cég életében történt válto­zások tekintetében milyen jövő­képet vázol fel a TEPEDE Hungária számára?

Endrédi Dávid: Az elkövetkezendő években mind forgalomban, mind munkavállalói létszámban folyama­tos és dinamikus fejlődést várok, az ügyfeleink részére nyújtandó bővü­lő szolgáltatási háttérrel. Bízom ab­ban, hogy a bővülő portfólió által pedig egyre több elégedett ügyfe­let találunk, kiszolgálunk és megtar­tunk hosszú időre. Cégcsoportunk jelenleg nyit a szublimációs és di­rekt textil nyomtatási alapanyagok felé – amely komoly jele portfóliónk bővülésének.

Ha röviden összefoglalom, valójában úgy érzem eljött az ideje, hogy felnő­jünk ahhoz a lehetőséghez, amelyre a nemzetközi cégcsoportunk ereje minket predesztinál.

Sign

- Hirdetés -

Sign&Display