A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Dekorálj könnyedén bármilyen felületet

Az Eurojet Kft. idén tavasszal mutatta be legújabb beszállító partnerét, az Arlon-t amely világszerte prémium dekorációs fólia termékeiről ismert, illetve ez a cég fejlesztette ki a piacon jelenleg leggyorsabban applikálható autó fóliát. A nyár folyamán össze­sen négy napon szerveztek ügyfeleik számára autódekorációs tréninget, ahol megismerkedhettek az Arlon termékekkel, az autó dekorálás teljes folyamatával, és a munkát megkönnyítő szakmai tippekkel is. A tréninget nem kisebb szaktekintély tar­totta, mint a lengyel Piotr Cinski, a 2013-as londoni Fespa Wrap Masters dekorációs világbajnokság győztese, akivel lapunk interjút készített a tréning szünetében, amelyből megtudtuk, ha Arlon Flite technológiával ellátott fóliával dolgozunk, egyetlen dolgot kell észben tartanunk: Soha ne aggódjunk, mert bármi­lyen applikálási hibát bármikor kijavíthatunk! Hát ilyet mi eddig még nem hallottunk, de szerintem Önök sem, úgyhogy márcsak ezért is érdemes tovább olvasni cikkünket!

Az Arlon

A felhasználói igények maximális fi­gyelembe vétele, ez az ügyfélközpon­tú hozzáállás, amely leginkább jellemzi az 1958-ban flexibilis termékek gyártá­sára alapított Arlon céget, amely mára éves szinten több millió négyzetmé­ternyi prémium minőségű dekorációs fóliát gyárt. Olyan innovatív termékek gyártását tűzték maguk elé célul, ame­lyek segítenek kreatív ötleteink meg­valósításában.

Az Eurojet Hungária idén tavasszal ál­lapodott meg az Arlon termékek ma­gyarországi forgalmazásáról és szoká­sukhoz híven nem teketóriáztak – azáprilisi SignExpo standjukon máris ref­lektorfénybe állították a márkát, még­pedig egy gyönyörű Packard old timer autót dekoráltak ki Arlon fóliákkal – így az érdeklődők testközelből, valós de­korációs munkálatokon keresztül is­merhették meg a termékcsalád leg­főbb jellemzőit.

Wrap it right! – Autódekorációs tré­ningek

A márka bevezetésének következő ál­lomása volt a június közepére meghir­detett szakmai tréning. Régi közhely a hasonló jellegű képzésekkel kapcso­latban, hogy amennyiben ingyenesek, úgy a jelentkezők nem is veszik komo­lyan azokat – és könnyen mondják le a regisztrációjukat. Nos, erre a tréning­re az Eurojet Piotr Cinski személyében egy korábbi Fespa Wrap Masters deko­rációs világbajnokot hozott el, aki je­lenleg az Arlon technikai menedzsere. Nem csoda hát, hogy a fizetős képzés­re pillanatok alatt megtelt minden hely – és rengetegen lemaradtak, így ubor­kaszezon helyett máris szervezhették a következő tréninget, amelyre augusz­tus elején került sor.

A képzésen részt vevők délelőtt egy el­méleti oktatás keretében ismerkedtek meg az Arlon termékekkel, és választ kaptak az alábbi kérdésekre:

  • Hogyan válasszuk ki a megfelelő au­tódekorációs fóliát?
  • Hogyan tisztítsuk meg a dekorálni kívánt járművet?
  • Hogyan állapíthatjuk meg, hogy, megfelelően előkészítettük a fóliá­záshoz?
  • Milyen hibák léphetnek fel a külön­böző nyomtatási technológiák során?
  • Mit ronthatunk el a laminálás során? Mit tegyünk ezek ellen?

Emellett szó esett még a járművek fe­lületén néhány éve bekövetkezett vál­tozásról. Röviden beszéltek minden kritikus pontról és természetesen a felhelyezésnél elkövetett bakikat sem hagyták ki.

Anyagismeret

Az elméleti részben bemutatták azo­kat az Arlon fóliákat, amelyekkel a tré­ning résztvevői dolgoztak a gyakorlati rész folyamán, így az alábbi termékek­ről esett szó:

  • Arlon SLX Cast Wrap – 3D-s nyomtat­ható autódekorációs fólia FLITE tech­nológiával
  • Arlon Fusion Wrap – Arlon Fusion nyomtatható autódekorációs fólia FLITE technológiával
  • Arlon 6100XLP Cast Film – 3D-s ön­tött nyomtatható autódekorációs fó­lia X-scape technológiával

A FLITE technológia az Arlon saját fej­lesztésű, innovatív megoldása, mely­nek köszönhetően a fóliára nyomtatott grafikánk tulajdonképpen lebeg az installálandó felület fölött mindaddig, amíg azt rá nem simítjuk.

A hagyományos nyomásérzékeny ra­gasztóktól eltérően a Flite technoló­giájú termékeknél nem zárjuk le a lég­csatornákat a kasírozás során, így azok mindaddig újra pozícionálhatók, míg az utómelegítés meg nem történik.

Az X – Scape technológia lehetővé te­szi a fólia buborékmentes felhelyezé­sét, köszönhetően a szürkehátú, újra pozícionálható ragasztónak – emellett a szürkehátú ragasztó biztosítja a fólia tökéletes fedését is az élénk színű felü­letek dekorálásánál.

Az elméleti részt követően az Arlon szakembere megmutatta azokat az apró trükköket, amelyeket alkalmazva bármely különleges formájú felületre tökéletesen tudunk dekorálni.

A délutáni etapban pedig a képzésen résztvevő dekoratőrök próbálhatták ki gyakorlatban a megszerzett tudásu­kat – a bemutatóhoz behozott autót dekorálták, miközben kérdezhettek az Arlon trénerétől, aki szívesen segített nekik minden kritikus pontnál. Zsúfolt napjai voltak tehát Piotr Cinski-nek, de a tréning egyik szünetében sikerült időt szakítani arra, hogy nyilatkozzon lapunknak.

Sign and Display: Mióta képviseled az Arlon márkát?

Piotr Cinski: Teljes állásban immár öt éve.

Sign and Display: Miért döntöttél úgy, hogy leteszed a voksod e márka mellett?

Piotr Cinski: Már nagyon korán – ál­talános iskolás koromban elkezdtem dekoratőrként dolgozni. Az egyik ba­rátom szülei készítették az út men­tén található hirdetési felületeket, mi pedig az iskola mellett, illetve a nyári szünetekben diákmunkásként bedol­goztunk nekik dekoratőrként. Majd műszaki szakközépiskolát végeztem. Aztán sok év és rengeteg dekorált autó után úgy döntöttem, ezt a márkát jó szívvel tudom képviselni. Bár meg kell jegyeznem, hogy e munka mellett megvan a saját dekoratőr vállalkozá­som, és minden nagy fólia márka mi­nősített dekoratőre vagyok. Ennek oka egyszerűen az, hogy imádok fóliákkal dolgozni és kizárólag így tudok gya­korlatban maradni, és így tudom kö­vetni a folyamatosan változó termékek újabb és újabb tulajdonságait. A jövő­ben pedig szeretnék egyre inkább a termékfejlesztéssel foglalkozni. A de­koratőrök oktatása pedig számomra öröm, és ráadásul folyamatosan köz­vetlen visszajelzést is kapok az Arlon termékeiről, amiket megosztok a köz­pontunkban dolgozó kollégáimmal.

Sign and Display: Mi a véleményed a Fespa Wrap Masters versenyről?

Piotr Cinski: A 2013-as londoni ver­senyt nyertem meg. Azóta azonban sokat változott az a verseny. Koráb­ban kizárólag autókat dekoráltunk – mostanra pedig már a WC ülőkétől a bukósisakig bármilyen tárgyat kap­hatunk feladatként. Viszont a tech­nikai ismeretek megszerzésén kívül ez a verseny kiválóan alkalmas arra, hogy találkozzunk más országok­ból érkező kollégákkal és megosszuk egymással az anyagokról, illetve akár nemzetközi ügyfeleinkről szerzett ta­pasztalatainkat is.

Sign and Display: Milyen tapaszta­lataid voltak az Eurojet négy napnyi tréningjéről?

- Hirdetés -

Piotr Cinski: Minden nap más. Volt olyan napunk, amelyre szinte kizárólag tapasztalt dekoratőrök érkeztek, majd másik napokra szinte teljesen kezdők. Az adott csoport tudásszintjét felmér­ve határoztuk meg az elméleti prezen­táció tartalmát, majd a gyakorlat során a gyakorlottabbaknak adom a nehe­zebb felületeket, a kezdőknek pedig olyan feladatot, amelyekből jól tudnak tanulni és biztosan sikerélményük lesz.

Sign and Display: A prezentációdban kihangsúlyoztad, hogy nem vagy marketinges, ezért őszintén beszélsz a termékekről. Mi az Arlon Flite tech­nológiáról a Piotr Cinski-féle őszinte vélemény?

Piotr Cinski: Amikor először találkoz­tam ezzel a technológiával, akkor nagyon idegenkedtem tőle, mert más prémium márkák újrapozício­nálhatósági technológiáihoz voltam szokva, amelyek nagyban külön­böznek a Flite-tól. Amikor először kipróbáltam a Flite-ot, akkor pont e kiinduló hozzáállás miatt nem is ked­veltem meg azonnal. Majd amikor az Arlon megkért arra, hogy gyűjtsem össze nekik ennek a technológiának a hátrányait, akkor időt szántam rá, hogy jobban megismerkedjek a Flite technológiával. Ahogy egyre többet tanultam róla, úgy ismertem meg és jöttem rá arra, mennyire zseniális, és azóta imádom. Pontosan emiatt csi­náljuk az ilyen jellegű képzéseket is, hogy megismertessük a felhaszná­lókkal a tulajdonságaikat – mert sa­ját tapasztalatból tudom, ha csak odaadjuk nekik, hogy ők próbálgas­sák, akkor mindössze a termékben rejlő előnyök öt százalékát fogják megismerni, de ha én segítek nekik, akkor sokkal könnyebben kezdik el az ismerkedést.

A Flite technológia számomra olyan, amit sokan megpróbálnak másolni, de képtelenek rá.

Sign and Display: Kérlek emeld ki ne­künk a Flite technológia legfonto­sabb előnyeit a te olvasatodban!

Piotr Cinski: Nagyon meggyorsítja az installálást – mindezt úgy, hogy a gyorsaság nem megy a minőség ro­vására. Az installált fólia eltávolítása könnyű, gyors és nem károsítja a fe­lületet. Az installálás közben felme­rülő hibákat folyamatosan korrigál­hatjuk. Tulajdonképpen nincs olyan pont, amikor azt mondjuk, hogy el­rontottuk és ki kell dobni a fóliát. Még a hőkezelést követően is vis­szamehetünk és újra applikálhatjuk azt a részt, amit elrontottunk. Volt olyan applikálásunk, ahol két hóna­pot követően is le tudtam szedni a fóliát, és ki tudtam javítani a hibát, és újra applikálhattam azt. Ahhoz, hogy mindezt megtudjam, rengete­get kellett tesztelnem a terméket, és e sok teszt során ismertem meg iga­zán a tulajdonságait. Az új felhasz­nálók számára mindezen tudást át­adjuk e demók során, így nekik nem kell hosszú hónapokat, vagy akár egy évet eltölteni azzal, hogy pon­tosan megismerjék a termék minden fontos tulajdonságát, és az általa kí­nált lehetőségeket.

Sign and Display: Ha egy mondat­ban kell összefoglalnod, akkor mi az, amit erről a tréningről hazavihetnek a résztvevők?

Piotr Cinski: Ezt tényleg könnyen meg tudom fogalmazni: „Ha Flite technológiával dolgozol, NE AGGÓDJ, NE KAPKODJ! Egyszerűen nem tudod elrontani, mert bármit hibázol, azt bármikor ki tudod javítani!”

Sign and Display: Milyen feladat a Flite technológiával ellátott fóliákat egyedül applikálni?

Piotr Cinski: Ez egy fontos kérdés, ugyanis Kelet-Európában szinte min­den dekoratőr egyedül dolgozik. Ilyenkor mindig azt szoktam monda­ni, ha egyedül dolgozol, akkor kétfé­leképpen teheted azt: dolgozhatsz gyorsan és könnyedén, vagy dolgoz­hatsz úgy, hogy problémából prob­lémába ütközöl. Az Arlon SLX fólia Flite technológiájának köszönhetően könnyedén munkálhatsz meg bármi­lyen nagy méretű panelt. Még a leg­nagyobb felületeket, mint például kamionok óriási tartályos pótkocsijait is fóliázhatjuk könnyedén egyedül, ami azért különösen nehéz feladat, mert a felület nem csupán nagy, ha­nem ívelt alakú is. Viszont az Arlon SLX fólia használatával nem szük­séges, hogy a felületre kerülő fóliát több kisebb részre daraboljuk – egy egész darabban felhelyezhetjük azt a felületre és kezdhetjük felül vagy lent az applikálást, bárhonnan könnye­dén haladhatunk.

Sign and Display: Az Arlon termé­keket most kezdik hazánkban meg­ismerni úgy, hogy számos egyéb márka már évtizedek óta jelen van nálunk. Miként foglalnád össze az Arlon termékek lényegét a magyar dekoratőrök számára?

Piotr Cinski: Szerintem a piacon min­denkinek megvan a maga helye és ez idővel ki is alakul. Az Arlon termékek a legmagasabb minőséget képvise­lik és mi szeretnénk ezt tudatosítani a vásárlóinkban.

A házigazda: Real Print Stúdió Kft.

A nyár eleji tréningnek még nem, vi­szont az augusztusi oktatásnak már a Real Print Stúdió Kft. volt a házi­gazdája, amelyről Repei Péterrel, a cég ügyfélkapcsolati vezetőjével be­szélgettünk.

Sign and Display: Milyen érvek alap­ján döntöttek amellett, hogy az Arlon autódekorációs tréningjét az Önök telephelyén valósítsák meg?

Repei Péter: Régóta jó kapcsolatban vagyunk az Eurojet Hungária Kft.-vel, és nagyon érdekeltek bennünket az Arlon új típusú autódekorációs fóli­ái, mert nagyon meggyőzőnek tűn­tek azok a tesztek, amelyeket nem­rég végeztünk ezekkel a termékekkel, így kézenfekvőnek tűnt, hogy nálunk rendezzük a tréninget, mert így kollé­gáink helyben ismerkedhettek meg ezekkel a fóliákkal.

Sign and Display: Hány kollégájuk vett részt a képzésen?

Repei Péter: Nyolc dekoratőrünket delegáltuk a tréningre.

Sign and Display: -Milyen tapasz­talatokról számoltak be kollégáik a tréninget követően?

Repei Péter: Elmondták, hogy az Arlon termékeivel könnyű dolgoz­ni, könnyen kezelhetőek, többször újrapozícionálhatók a termékek. Mindennek pedig a kulcsa az volt, hogy az instruktőr megmutatta, miként kezeljék ezeket az anyago­kat annak érdekében, hogy a lehető legjobb eredményt hozzák ki belő­le. Az oktató az elméleti részt köve­tően rengeteg időt és lehetőséget adott kollégáinknak a gyakorlásra, így a nap első felében megszerzett elméleti tudást át tudták ültetni a gyakorlatba is.

Sign and Display: Az Arlon prémium termékei tartalmazzák a Flite tech­nológiát, melynek köszönhetően a termék szinte végtelen számban új­rapozícionálható. Ezzel kapcsolat­ban ezidáig milyen tapasztalatokat szereztek?

Repei Péter: A tesztek és az oktatás során abszolút meggyőződtünk róla, hogy ez valóban így van, ami nagyon fontos egy autódekorációs fólia ese­tében, hiszen ha nem szükséges a de­koráció újragyártása, azzal rengeteg időt és pénzt takaríthatunk meg.

Sign and Display: Mindezen meg­győző érvek azt jelentik, hogy már el is kezdték használni az Arlon fóliáit?

Repei Péter: Ezidáig még nem, mert el kell végeznünk a megfelelő szín­profilozásokat annak érdekében, hogy lássuk, minden munkánkhoz megfelelőek-e, majd csak ezt köve­tően kezdjük használni ezeket a ter­mékeket, de a kezelhetőségük kife­jezetten meggyőző volt számunkra.

Sign and Display: A tesztek során ki­próbálták, hogy milyen eredmény születik, ha az Arlon termékeket HP Latex technológiával nyomtatják meg?

Repei Péter: Igen, kipróbáltuk, oly­annyira, hogy a tréningen használt anyagok egy részét nálunk nyomtat­tuk HP Latex nyomtatókon és kije­lenthetem, hogy remekül nyomtatha­tók ezzel a technológiával. Sign

- Hirdetés -

Sign&Display