A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Bemutatóterem – Mire jó?

Érdekes témakör manapság egy termelőgép forgalmazó cég éle­tében a bemutatóterem kérdése. Erről beszélgettünk Kokavecz Józseffel, a Plotter Service Kft. ügyvezető tulajdonosával.

Meglátogattuk a Plotter Service Kft. Budapest, Gárdonyi Géza utca 12. szám alatt lévő irodá­ját, mely egyben bemutatóteremként és raktárként is funkcionál.

Az iroda egy 1986-ban Makovecz Imre által tervezett épület földszint­jén helyezkedik el, íves kialakítása és az oszlopok miatt érdekes bemutató helyszín a Roland gépek számára.

A bemutatóteremben megtalálhatók a Roland kínálatának minden szeg­menséből gépek. Megtekinthetünk a gépekkel készült vagy a Roland által biztosított minta termékeket is.

Ezek a minták alkalmasak arra, hogy a gép lehetőségeit szemléltessük és sok esetben a gép potenciális vásárlójá­nak ötleteket adjunk ahhoz, hogy mire tudná még használni a gépet, hogyan tudna extra bevételre szert tenni.

S&D: Első kérdés a bemutatóterem­mel kapcsolatban az, hogy szükség van-e rá?

K.J.: Tudni kell, hogy a Plotter Service a bemutatóteremben lévő gépekkel nem végez utcára szolgáltatást, ezért ezek a gépek csak arra vannak hasz­nálva, hogy a saját bemutató anya­gainkat, vagy a jövőbeli vásárlóink mintaigényét kielégítsük. Ezért néha tehernek, felesleges kiadásnak érzem, de a szükségessége mindig igazoló­dik, amikor egy ügyfél bejön és elége­detten állapítja meg, hogy a gép meg­tekinthető, kipróbálható és nem csak mesélünk arról, hogy mit tud.

Kezdeti időkben az eladott gépek vásárlóit vontam be, mint bemutató helyszínt. Ezt vagy a gép árában ér­vényesített kedvezménnyel vagy a személyes jó kapcsolattal biztosítot­tam. Hosszabb távon azonban nem volt szerencsés, mert a termelő gép helyszíne nem nyújt hosszú ideig tartó, akár visszatérő tesztelésre le­hetőséget. Ezért mindenképp szük­ségessé vált a saját bemutató gépek beszerzése. Később a Roland ezt a viszonteladói státusz feltételeként is meghatározta.

Továbbá sok segítséget nyújtott a gé­pek üzemeltetése abban, hogy a ve­vőt praktikus tanácsokkal lássam el a munkája megkönnyítése, egyszerűb­bé tétele érdekében.

Sokszor nagyon egyszerű használa­ti kérdések merülnek fel, melyek szá­momra természetesek, mert dolgo­zom is a géppel, de ha csak eladnám és szervizelném azokat, akkor nem lenne meg a tapasztalatom.

Fontos számomra az, hogy ne dolgoz­zak utcára és ne teremtsek konkuren­ciát a vevőim számára, hiszen a gépek és az alapanyagok kedvezőbb be­szerzési ára miatt könnyen tudnék ár­előnyhöz jutni az eladott termékek te­kintetében. Fontos továbbá az, hogy, ha valaki egy konkrét munkával hoz­zám fordul, akkor nem kell attól félni, hogy kikerülve őt, megszerzem a ve­vőjét, mint ahogy rengeteg esetben tapasztaljuk a magyar piacon.

S&D: Egy bemutatóteremben lehe­tetlen minden géptípust és minden gép méretet bemutatni. Mi az opti­mális – mindenből egy reprezenta­tív minta?

K.J.: Mindig változik. Az új termékek­ből mindig érdemes tartani. A nagyon pörgő általános termékekből nem szükséges, hiszen azokat mindenki is­meri. A termékpalettánk fő csoportja­iból igyekszem mindig a legnagyobb és legtöbbet tudó gépet bemutatóte­remben tartani, mert ezzel a kisebb tu­dás bemutatható és a maximum is.

Szerencsére a Roland lehetőséget biz­tosít arra, hogy a nagy értékű, kis pél­dányban eladható termékeket a köz­ponti bemutató teremben, Dániában, be tudjuk mutatni. Erre az utazásra, a gépek szűk vásárlói köre hajlandó. A központi bemutatóterem hitelessé teszi az eladást.

S&D: Mennyire steril egy bemutató­terem által kínált környezet? Mennyi­re lehet ebben a környezetben valós termelési szituációt modellezni?

K.J.: Nálunk nem. A gépekben ben­ne vannak az anyagok, mellette le vannak támasztva a sűrűbben hasz­náltak. Mintha éppen most hagytam volna abba a munkát. Persze ez nem igaz csak néha lusta vagyok elpakol­ni, előszedni mindent. Kicsit talán hi­telesebb egy „munkaszagot” árasztó bemutatóterem.

S&D: Van-e lehetőség egy bemuta­tóteremben a leendő ügyfél által ho­zott mintákra történő nyomtatásra annak érdekében, hogy kipróbálják, adott anyagra miként nyomtat a szó­ban forgó gép?

K.J.: Ez mindig egy veszélyes terep. Legegyszerűbb az, ha meghatározott anyagra, meghatározott dolgot nyom­tatunk. Nem lépünk ki a saját és a gé­pek komfortzónájából. Tapasztalatom alapján azonban jó, ha az ügyfél látja azt, hogy egy teljesen új anyagra is van lehetőség nyomtatni. Milyen beállítá­si lehetőségek vezetnek a jó végered­ményhez, vagy ahhoz, hogy kimond­juk erre az anyagra nem produkálható tökéletes végeredmény csak kompro­misszumos. Bizalmat kelt az ügyfélben, ha nem csak a marketing szövegekkel, hanem a valósággal is találkozik, hi­szen minden technológiának megvan­nak a korlátai. Jó az, ha az ügyfél ismeri ezeket és nem a vásárlás után szem­besül vele. Fontosnak tartom, hogy az ügyfél ne csak a gépek lehetőségei­ről, hanem a korlátairól is tájékozta­tást kapjon, hiszen így lesz a vásárlói élmény teljes. Így épül ki a bizalmi kap­csolat és a hitelesség a vevőimmel.

Volt már olyan, akit lebeszéltem a gép vásárlásáról, mert nem volt alkalmas minden tekintetben arra, amire szeret­te volna használni, vagy teljesen más technológiával egyszerűbben, olcsób­ban megvalósítható volt a feladat.

S&D: Miként történik a bemutatóter­mi gépek frissítése, cseréje?

K.J.: A bemutatótermi gépek nálunk nagyon kis üzemórában vannak használva, azokat természetesen egy idő után értékesítjük kedvező áron garanciával.

Sign

- Hirdetés -

Sign&Display