A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Az újragondolt viscom kiállítás sikere

Egyetlen látogatással elérni az iparág minden szegmensét – bri­liáns ötlet, kiváló fogadtatással. Röviden így summázhatjuk az újragondolt viscom kiállítás eredményeit, ahol a reklámdekorá­ciós és értékesítő iparág résztvevői mutatkoztak be a kiállítás 30%-al több látogatója számára. 1.084 kiállítójával az újragon­dolt koncepción alapuló, a PSI, PromoTex Expo és viscom kiállí­tásokat magába foglaló esemény igazolta ambícióját, hogy Európa legnagyobb kombinált szakmai eseménye legyen a rek­lámdekorációs és értékesítési iparág résztvevői számára.

A látogatók több mint fele Né­metországon kívülről, összesen 38 országból érkezett az idén január 8-10. között a düsseldorfi vásár területén megrendezett, kombinált szakmai kiállításra.

„Kiemelkedő eredmény, amely egyér­telműsíti helyzetünket a nemzetközi piacon. Bombaerős csomag, amely tulajdonképpen a vizuális, textil és a megfogható reklám termékek rek­lámpiacának összes területéről, min­den kulcsfontosságú szereplőjét, a trendek meghatározó cégeit és innovátorait felvonultatta!” – mond­ta Michael Freter, a kiállítást szervező Reed Exhibitions Németország ügy­vezető igazgatója a rendezvényről.

Az új szellemiségben, a különböző területeket egyfajta kiállítási hálózat­ban bemutató szakmai rendezvény a reklámszakma és a piaci résztvevők régi álmát váltotta valóra. A düssel­dorfi kiállítói központ hat csarnokát töltötték meg kreativitással és inspi­rációval, élő bemutatókkal és future lab-okkal. Mindezt három, egymástól tematikailag elkülönülő eseménnyel, amelyek szinte a below the line mar­keting teljes spektrumát lefedték – ráadásul mindezt egy fedél alá hozva a PSI – a promóciós termékek vezető szakmai kiállítása, az újra pozícionált viscom – a vizuális kommunikáció ve­zető európai vására, és az újonnan megalkotott PromoTex Expo, a pro­móciós, sport és munkaruházat szak­mai vásárát.

„Elérkezett az idő, hogy új, közpon­ti eseményt alkossunk, amely össze­fogja a hirdetési és értékesítési iparág részterületeit anélkül, hogy bármely terület elveszítené identitását” – mondta Petra Lassahn, a három kiál­lítás igazgatója.

viscom újratöltve – 30%-al több látogatóval

185 kiállítójával és 53 országból érke­ző 9.647 látogatójával (2017-ben mind­ez 197 kiállító és 7.231 látogató volt) a 24%-os nemzetközi résztvevői arányá­val nyugodtan kijelenthetjük: a viscom sikeresen indult meg új céljai felé.

Ezek az eredmények kifejezetten bol­doggá tették Petra Lassahn kiállítás igazgatót, aki immár 2006 óta dolgo­zik a viscom sikeréért: „Sikeresen meg­fordítottuk a trendeket három olyan évet követően, amelyről minden egye­bet elmondhatunk, kivéve azt hogy könnyű volt. Az iparág alapvető ele­meire való koncentrációnk – mint a sign készítés, szélesformátumú nyom­tatás és nyomdai utómunkák – és olyan új rendezvényelemek integrá­lása, mint az élő bemutatók, fórumok döntő befolyással bírtak a tekintetben, hogy megfordítsuk az eddigi nega­tív trendeket. A kiállítók egyértelmű­en bíztak bennünk és ez teremtett alapot sikerünkhöz. Mindez nem lett volna lehetséges az évek során kiala­kított közeli kapcsolatunk nélkül, így büszkén kijelenthetjük: a viscom újra a győztesek szakmai kiállítása. Az a tény, hogy a PromoTex, PSI és viscom vásá­rokat egyidőben tartottuk meg, kifeje­zetten jótékony hatással bírt a viscom vásár tekintetében. A kiállítás új idő­pontját remekül fogadták, és pozitív meglepetés volt számunkra a látoga­tók ilyen magas száma.”

PromoTex Expo 13.217 szakmai látogatóval – már az első alkalom­mal kirobbanó formában

A PromoTex Expo bemutatkozása ki­válóan sikerült: 39 országból érkező, mintegy 13.217 szakmai látogatójával a rendezvény egy csapásra a vezető európai szakmai kiállítások közé re­pítette az eseményt. „Az indulás fan­tasztikusnak mondható a látogatók számát, illetve a nemzetközi elérést és relevanciát tekintve egyaránt. A tény, miszerint a látogatók majdnem fele – 45%-a – külföldről érkezett, a bizalom erőteljes megnyilvánulása. A piac egy­értelműen értékeli új koncepciónkat. Mindez egyértelmű mandátumot biz­tosít egy olyan rendezvény számára, amely csak most bontogatja szárnya­it.” – mondta Michael Freter.

PSI – 17.602 látogató, 81 országból

A PSI kiállítás pontosan elérte célját a tavalyi 17.342 látogatóhoz képest idén 1,5%-os növekedést produkál­va. 1.012 látogató iparági megrende­lő volt, akik a viszonteladók meghívá­sára érkeztek a vásár utolsó napjára. A nemzetközi jelenlét idén is kiemel­kedően magas volt: a látogatók 58%- a érkezett Németországon kívüli or­szágokból – ráadásul minden hetedik a tengerentúlról. A düsseldorfi vá­sárközpontra kitűzött, és a résztvevő nemzeteket reprezentáló zászlók ten­gere kifejezetten színes volt, hiszen összesen 81 ország képviseltette ma­gát, ezzel a szakmai kiállítás három napjára a promóciós iparág központ­jává változott.

A PSI a fenti adatok alapján ismét di­namikus lendületet adott az induló üzleti évnek. Az iparág egyik veze­tő cége, a midocean ügyvezető igaz­gatója, Stephen Gibson így értékelt: „Nagyon elfoglaltak voltunk és több látogatónk volt, mint ahogy azt elő­zetesen vártuk. Alátámasztjuk, hogy a PSI kiállítás komoly hatással van az iparágra. Amennyiben az olyan kez­deményezések, mint a három üzleti kiállítás egyidőben történő megtartá­sa egyúttal több új cég megjelenését is eredményezi, mi abszolút támogat­juk ezen kezdeményezéseket.”

„A kizárólag digitális kapcsolattartás már a múlté. Ezt az idei PSI is remekül bizonyította. A számok önmagukban nem jelentik a marketinget. Amit je­lenleg tapasztalunk, az a személyes tapasztalás forradalma. Manapság, amikor digitálisan már minden repro­dukálható, az emberek olyan élménye­ket keresnek, amelyek valódiak és több érzékszervet is elérnek. Ez természete­sen egy olyan trend, amely pozitív ha­tással van a reklámajándék piacra is.” – mondta Michael Freter, a PSI igazgatója a háromnapos vásár összegzésében. Jelenleg a fenntartható termeléssel ké­szült kiemelkedő minőségű, illetve a di­gitális és analóg világot ötvöző promó­ciós termékek a legjobban keresettek.

Az iparág bevétele Németország­ban 2%-al növekedett

A Német Reklámajándék gyártók szö­vetségének (GWW) éves adatait im­már hagyományosan a PSI kiállításon teszik közzé. Az előző üzleti évben a GWW az iparág értékesítési forgal­mát 3,58 milliárd Euróra kalkulálta (az azt megelőző évben ugyanezen adat 3,5 milliárd Eurós volt) – amely mutatja a 2%-os növekedést. Ez az eredmény pedig a GWW szerint meg­erősíti a promóciós termékek vezető helyét a hirdetési csatornák között, hiszen ezen termékek bírnak a leg­erősebb eléréssel. A GWW elnöke, Frank Dangmann minderről így nyi­latkozott: „A promóciós termékek a 14 évnél idősebb lakosság 89 százalé­kához jutnak el – ez pedig több, mint amire bármely egyéb médium képes. Ezen elérési adatok tudatában pedig a promóciós termékek a vitathatatla­nul legerősebb felületek.”

Az európai promóciós termék ipar­ág piaci adatai

A fenti növekedési adatokat megerő­sítik az egész Európát vizsgáló felmé­rések is, amelyek szerint a promóciós termékek piaca túllépte a 14,9 milli­árd Euró éves forgalmat. Ezen adato­kat a Technoconsult „Iparági struk­turális elemzése 2017-19” mutatja, amely felmérést a PSI-vel közösen folytattak, összesen 13 partner szer­vezet együttműködésével. A felmé­résből kiderül, hogy az európai piac bevételének több mint egyharmadát azon mikro vállalkozások generálják, amelyek tíznél kevesebb alkalmazot­tat foglalkoztatnak – ezáltal ezen vál­lalkozások szolgáltatják az iparág fő bevételi forrását, a 250-nél több al­kalmazottat foglalkoztató nagyvál­lalatok mellett. E két kategória cégei együttesen a teljes értékesítésnek több mint felét termelik.

Politikai kezdeményezés Berlinben

A PSI-re meghívott német szabadde­mokrata politikus, Markus Herbrand, aki országgyűlési képviselő, illetve egyúttal a költségvetési bizottság tag­ja is, nagy szenzációval szolgált a PSI sajtótájékoztatóján, amikor bejelen­tette: „A promóciós ajándékokra vo­natkozó jelenlegi adózási szabályok, amelyek értékhatárokat és nyilván­tartási kötelezettségeket tartalmaz­nak – ártalmasak az iparág számára. Jelenleg alig néhányan értik, a rek­lámajándékok mely szabályozás kö­rébe tartoznak. Mindezek mellett pe­dig vannak olyan előírások, amelyek egészen 1960-as években keletkez­tek, amelyek teljesen abszurdak a mai sztenderdekhez mérten.” E bejelen­téseket követően a politikus szemé­lyesen egyeztetett a kiállítókkal, hogy első kézből szerezzen információkat a további lépések megtételéhez, majd így foglalta össze benyomásait: „A né­met reklámajándék ipar komoly pozí­cióval bír a jövőt illetően. Mindebben nagy szerepe van a dinamikusan fej­lődő kis- és közepes méretű vállalko­zásoknak, és a kiváló minőségű ’Made in Germany’ felirattal ellátott termé­keiknek. Nem szabad azonban, hogy mindezek megtévesszenek bennün­ket – az iparág ugyanis óriási verseny­helyzetben van, különösen az ázsiából érkező gyártókkal. Nagy szükség van az adószabályozás megújítására. Mindezek érdekében a német szabad­demokrata párt frakciója javaslatot tett a parlamentben annak érdeké­ben, hogy egyértelmű körülményeket teremtsenek. A javaslat legfőbb célja, hogy megszüntessék az adó szabá­lyozás felesleges korlátait, amely meg­könnyítené a Németországban be­jegyzett vállalkozások tevékenységét.”

Kiállítói visszajelzések

És hogy nem csak az adatok beszélje­nek, íme néhány kiállítói visszajelzés:

„Számunkra kifejezetten hasznosnak bizonyult, hogy a PromoTex Expo, PSI és viscom vásárokat együttesen ren­dezték meg. A folyamatosan teli fo­lyosók egyértelműen azt bizonyítják, hogy az új időpont is megfelelő. Kel­lemes meglepetés volt számunkra a látogatók száma. A kiállításon leg­újabb leatherette, azaz bőr utánzat megoldásunkat mutattuk be – amely innováció nagyon pozitív reakciókra talált a látogatók részéről. Számunk­ra – mint düsseldorfi központú cég számára – kifejezetten fontos, hogy jelen legyünk a viscom kiállításon.” – mondta Frank Schenk az EPSON Né­metország professzionális grafikai és ipari nyomtatási üzletág vezetője

„Nagyon lojális viscom kiállítók va­gyunk, már a kiállítás kezdete óta. Ezért aztán nem volt kétségünk afe­lől, hogy idén is kiállítunk. Nekünk nagyon tetszett az új koncepció az élő sign készítő workshoppal, és a Fórummal. Ez a kombináció ugyanis jótékony szinergiákat teremtett. Mi is változtattunk a koncepciónkon és a mostani kiállításra elhoztuk disztri­bútorainkat – amely nagyon jó dön­tésnek bizonyult. A jövőben pedig ragaszkodni is fogunk hozzá, hogy elhozzuk szakavatott viszonteladóin­kat. Az volt az érzésünk, hogy a kiállí­tásra sokkal több látogató érkezett az előző évekhez képest – a kiállítási te­rület folyton tele volt. És kifejezetten szerettük, hogy a három vásár együtt került megrendezésre, ugyanis szá­mos PSI látogató jött el a mi stan­dunkhoz is. A PSI ismét erőteljesen megnövelte a nemzetközi jelenlétet. A viscom összehozása a PSI-vel tehát bölcs gondolatnak bizonyult. Az új dátumok pedig szintén megfeleltek elvárásainknak.” – nyilatkozta Volker Lienig, a Mutoh Németország értéke­sítési és marketing managere

„Semleges elvárásokkal készültünk a viscom-ra és pozitív meglepe­téssel távoztunk. A szervező Reed Exhibitions törekvése, hogy új ügy­feleket hozzanak a kiállításra, abszo­lút kifizetődő volt. A kiállítás felveze­tő időszakában sokan kérdőjelezték meg annak létjogosultságát, de az esemény rácáfolt a kétkedőkre azzal, hogy pozitívan ültette át a valóság­ba a koncepciójában történt változ­tatásokat. Számunkra a látogatók mi­nősége a legfontosabb és e téren azt kaptuk, amit elvártunk.” – elemzett Boris Buhl a Roland DG Németország értékesítési managere

„Nagyon elégedettek vagyunk, a koncepcióváltás pedig számunkra nagyon pozitív hatással volt. Idén tele voltunk látogatókkal, akik nagyon jól informáltan és kifejezett vásárlá­si szándékkal érkeztek hozzánk. Mi úgy gondoljuk, hogy a kiállítóknak és a kiállítás szervezőinek össze kell tar­tania. Együtt kell kezdeményeznünk az újításokat is. A Mimaki standdal ál­lított ki a PSI és viscom kiállításon is, és a promóciós termékek forgalma­zóit proaktív módon, már a kiállítás felvezető időszakában megkerestük, amely kiválóan működött. A kiállítá­sok összekapcsolása szintén reme­kül működött. A kihívást számunkra most az jelenti, hogy a vásár pozitív hatását fenntartsuk az év fennmara­dó részére.” – mondta Uwe Niklas a Mimaki Németország értékesítési és marketing vezetője

„Míg az első nap egy tipikusan jó ’viscom nap’ volt, a második naptól számos látogató érkezett standunk­hoz a PSI kiállításról. Tehát egyértel­mű interakciót tapasztaltunk e téren. Úgy gondoljuk, mindhárom kiállítás látogatói egyazon iparágból érkez­nek – mindnyájan reklámipari szak­emberek vagyunk. Éppen ezért ér­demes a három kiállítást egyszerre megrendezni azért, hogy a gyártók és szolgáltatók láthassák a szektorok között átívelő lehetőségeket. Mi pe­dig már le is foglaltuk kiállítási stan­dunkat a 2020-as kiállításra.” – elem­zett Natalie Eichner a Trotec Laser Németország marketing és rendez­vény igazgatója

A jövő évi PromoTex Expo, PSI és viscom kiállításokat 2020. január 7-9. között rendezik Düsseldorfban

www.viscom-messe.com Sign

- Hirdetés -

Sign&Display