A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

A fejlődés új motorja

Alkalom és jó partnerség egyaránt szükséges egy cég fejlő­déséhez. A Dekoraktív számára a Fortuna Digital jelentette azt a megbízhatóságot, amelynek köszönhetően egy egysze­rű HP Latex gépcsere helyett – egy ilyen nehéz gazdasági idő­szakban – mertek nagyot álmodni, és inkább egy HP Scitex hibrid táblanyomóba ruháztak be. A döntés hátteréről és a gép beszerzésének folyamatáról egyaránt beszélgettünk Nyíri Botonddal, a cég ügyvezető igazgatójával, és Nádai Zsolttal, a Fortuna Digital értékesítési vezetőjével.

 Komplett kivitelezés A-tól Z-ig, magas szakmai színvonalon

A budapesti székhelyű Dekorak­tív egy kis, 60 cm széles digitális nyomtatóval indult 2006-ban, majd a piac fejlődő igényeit kiszolgálva a cég azóta folyamatos fejlődésben van. Mára a tevékenységük csupán egy részét képezi a nagyformátu­mú nyomtatás – ugyanis ügyfele­ik részére teljes körű szolgáltatást nyújtanak a grafikai tervezéstől a nyomdai kivitelezésen át, a nyoma­tok utófeldolgozásáig, illetve a kész nyomatok kihelyezéséig. „A dekorá­ciós tevékenységünk egyben óriási piaci előnyünk is, hiszen olyan jel­legű dekorációkat tudunk telepíte­ni, amelyeket nagyon kevesen az or­szágban, mint például kőfelverődés elleni komplett autófóliázás, amely tevékenységhez számos vezető fóliagyártó telepítői képesítésével ren­delkezünk.” – mondta Nyíri Botond.

Mára – külsősökkel együtt 18 mun­katársuk van. Bár az idei tavasz őket is megviselte, szerencsére ebben az időszakban is folyamatosan tudtak dolgozni.

HP hibrid táblanyomó – Az új játé­kos a csapatban

A cég nyomtató gépparkjában mára egyaránt van oldószeres, UV és latex nyomtató, amellyel tulajdonképpen minden típusú nyomtatási igényt ké­pesek ellátni.

Sign and Display: A kisebb méretű nyomtató Latex más irány, mint az UV, és kizárólag tekercses nyomtatásra képes. Miért szerettétek ezt a gépet?

Nyíri Botond: Fontos szempont volt a kiemelkedő nyomatminőség, a szag­mentesség, a karcállóság. Mindezt pedig kiemelkedően jó termelékeny­séggel produkálta a gép. Mivel mi komplett dekorációs tevékenység­gel foglalkozunk, tehát a nyomatokat valamilyen formában utófeldolgoz­zuk, és kihelyezzük, így számunkra kiemelkedően fontos tulajdonsága a HP Latex nyomtatónak, hogy az el­készült nyomat azonnal feldolgozha­tó, hiszen nincs száradási idő – ezáltal rengeteg időt és energiát takarítunk meg. Ezzel a technológiával két év múlva is képes vagyok ugyanazt a színt és minőséget nyomtatni, mint egy korábbi projektben.

Sign and Display: Mennyi időt vett igénybe az új nyomtató beszerzési projekt tervezése?

Nyíri Botond: A HP Latex nyomta­tót 3 éve használtuk, így megérett a megújításra és cserére. Emellett rég­ óta foglalkoztatott már az UV nyomtatási technológia, de csak hírből ismertük és voltak félelmeink a festék beszáradás és a sztatikusság miatt. Azonban sikerült személyesen meggyőződ­nünk arról, hogy ezek a problémák megoldottak ebben a nyomtatóban.

Múlt év novemberében határoztuk el, hogy fejleszteni fogjuk nyomtató gépparkunkat. Az álmom egy Sum­ma kivágóasztal volt – amiről be­szélgettem Nádai Zsolttal a Fortuna Digitalnál, aki azt mondta, merjek na­gyot álmodni és vásároljak előbb egy UV nyomtatót.

Sign and Display: Milyen módon tájékozódtatok az UV nyomtatási technológiáról és mi döntött a HP hibrid táblanyomó mellett?

Nyíri Botond: Ez egy hullámzó fo­lyamat volt, hiszen eredetileg egy új tekercses latex gépet akartunk vásárolni. Majd jött a karantén idő­szak, amikor igazából a cég jövőjét sem láttuk. De közben egyez­tettünk olyan cégekkel, akik használnak UV gépet.

Több márka különféle nyomó­gépeit megnéztük és több olyan szempont is volt, amelyek alapján a HP Scitex FB500 lett a befutó. Csak a legfontosabbakat felsorolva, első­ként: ez egy ipari gép, amely felépí­tésében és termelékenységében egy­aránt robusztus. A HP Scitex FB500 UV hibrid gép – tehát egyaránt képes tekercses és táblás anyagok nyomta­tására is.

Az asztal kialakítása nagyon profes­szionális. A nyomtatási szélessége 163 cm tekercses anyagoknál, táblás anyagok esetében pedig akár 122 x 163 cm méretű felületeket is nyom­tathatunk vele. Maximum 64 mm vastagságú táblás anyagok nyomta­tására képes, amely szintén az ipari nyomtatók közé kvalifikálja ezt a gé­pet. Mindezen ipari tulajdonságai ál­tal a mi gyártásunkhoz egyszerűen ez a gép passzol leginkább.

Sin and Display: Jól értem, hogy a kiválasztás folyamatában nagy sze­repe volt a Fortuna Digital hozzáál­lásának?

Nyíri Botond: A Fortuna Digitalnak van egy budapesti ügyfele, aki nyitott volt arra, hogy megmutassa működés közben a nagyobb Scitex FB nyomta­tóját, ami nagyon ritkán fordul elő a piacon. Ezt követően a Fortuna Digital zágrábi demo centerében is megnéz­hettük a gépet, ahol a szerviztechni­kus minden kérdésünkre választ adott. A Fortuna Digital nagy előnye, hogy 6 országban jelen vannak, így hasz­nált gépek esetében viszonylag gyor­san tudnak jó minőségű gépet aján­lani lehetséges ügyfeleiknek. Így mi is kaptunk egy remek ajánlatot tőlük egy használt UV nyomtatóra. Ajánla­tukban szerepelt, hogy beszámítják a lecserélésre szánt latex nyomtatónkat az új eszköz vételárába. Kicsit tartot­tunk a használt géptől, de személye­sen meggyőződhettünk arról, hogy a demo centerben található gépet tel­jesen kitisztították, illetve a legfonto­sabb alkatrészeit kicserélték, aminek köszönhetően teljesen megbízha­tó eszközt kapunk. A Fortuna Digital egyébként 5 új nyomtatófejet is biz­tosított a géphez, így a betanulási idő­szakot követően akár azonnal cserél­hetjük is azokat.

Nádai Zsolt: Fontos kiemelni, hogy cégünk folyamatosan keresi azokat a cégeket, amelyekben megvan a növekedés lehetősége. Botondnak vannak víziói – ezek megvalósítását a Fortuna Digital megpróbálja a le­hető legjobb ötletekkel és ajánlatok­kal segíteni, még úgy is, hogy adott esetben mi invesztálunk az adott pro­jektbe. Ebben nagyon fontos a rugal­masság, a támogató hozzáállás, illet­ve az olyan emberi kapcsolat, amely a kölcsönös bizalmon alapszik.

Sign and Display: Milyen ütemezés­sel zajlott a gép szállítása?

Nyíri Botond: A gép szállítása nagyon gyors és gördülékeny folyamat volt, amiben igazából mi kértünk időt, hi­szen meg kellett találnunk a gép meg­felelő helyét. Ez ugyanis valóban egy ipari gép, amely méretében és tö­megében egyaránt megmutatkozik. A szállítás napján együtt izgultunk, hogy pontosan és sérülés nélkül tud­juk elhelyezni a számára kijelölt hely­re ezt az eszközt, ami szerencsére sike­rült. Az üzembe helyezés és az oktatás mindössze két nap alatt megtörtént.

Sign and Display: Milyen termékeket gyártatok ezzel az új nyomtatóval?

Nyíri Botond: Leginkább az egyik ügyfelünk számára készítünk vele for­mára vágott reklámtáblákat és meg­állító táblákat kisebbtől egészen a nagy méretekig.

Sign and Display: Ehhez a tevékeny­séghez szükséges egy megfelelő kivágó asztal is. Ilyennel rendelkez­tek már?

Nyíri Botond: Tulajdonképpen tör­vényszerű, hogy aki beruház egy táblás/hibrid UV nyomtatóba, annak előbb-utóbb szüksége lesz egy ki­vágó asztalra is, hogy a nyomtatóról lejövő nyomatokat megfelelően fel tudja dolgozni. Nekünk jelenleg ilyen kivágó asztalunk nincs, de már dolgo­zunk rajta, hogy egy ilyen géppel te­gyük teljessé a gyártási folyamatun­kat. Itt fontos megjegyeznem, hogy a HP Scitex FB500 óriási előnye ezen a téren, hogy képes előre kimart anya­gokat utólag pontosan nyomtatni – tehát akár előbb elvégezhetjük az anyagok kivágását, majd csak azt kö­vetően a nyomtatásukat.

Határ a csillagos ég…

Utószóként fontos kiemelnünk, hogy remek együttállás az a helyzet, mely­ben a Dekoraktív FB500-at üzemelte­tő operátorai olyan fiatalok, akik nyi­tottak az újdonságra és a tanulásra, aminek köszönhetően gyorsan meg­tanulták a gép üzemeltetését, és már­is rengeteget kísérleteznek vele. Az pedig törvényszerűen megjósolható, hogy hamarosan kiváló kreatív meg­oldásokat hoznak ki belőle!

Lapunk pedig örömmel látogat majd el újra a céghez majdan, amikor je­lenlegi telephelyüket kinőve üzembe helyezik síkágyas kivágó asztalukat!

HP Latex R2000 sorozat – Új hibrid technológia a HP-től!

Fokozza táblás és tekercses nyomata­inak minőségét vibráló színekkel és a legragyogóbb fehérrel!

Szeretné fokozni vállalkozása terme­lékenységét? Bővítené kínálatát úgy, hogy a hagyományos signage termé­kek mellett exkluzív csomagolóanya­gokat is gyártana? A vadonatúj, forra­dalmi megoldásokat tartalmazó HP Latex R sorozat hibrid nyomtatóval bármilyen táblás vagy tekercses alap­anyagra készíthetünk nyomatokat, cso­dálatos színekkel. És mindezt szagmen­tesen! Új nyomtatható alapanyagok és új lehetőségek kínálnak számunkra al­kalmat arra, hogy kiemelkedjünk ver­senytársaink közül. A sárgára fakuló fe­hér színek immár a múlt problémái, az ipari áttörésnek számító HP Latex fehér festékének köszönhetően. Az új HP La­tex R-sorozat nyomtatóival átalakíthat­ja vállalkozását, miközben hozzáadott értéket kínál új megoldásaival, mint a fényes fehér nyomat olyan új felülete­ken, mint a fa és akril alapanyagok. Itt az ideje, hogy úgy nyomtasson fehéret, ahogy ezidáig sohasem.

A HP Latex táblás anyagokhoz kifej­lesztett festéke az alábbi három ös­szetevőt tartalmazza: HP Latex opti­malizáló, szín (víz+pigment+latex), és a vadonatúj – karcmentességet bizto­sító fedőréteg. Az átlátszó optimalizá­ló azonnal fixálja a színt, a fedőréteg pedig gondoskodik a nyomat védel­méről. A három folyadék egy menet­ben kerül nyomtatásra, így garantálva a gyors nyomtatás és a kiváló és tar­tós nyomatminőség kombinációját.

Sokoldalúbb nyomtatási lehetőségek a nagyobb termelékenység és több új üzleti lehetőség érdekében. Az új HP Latex R sorozat gépeivel maximálisra növelheti termelési idejét és a megren­delések csúcsidőszakában is képes tel­jesíteni azokat – mindezt anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötnie a mi­nőség terén. A HP Latex R sorozat gé­peit proaktív figyelmeztetési és meg­előző szerviz funkciókkal látták el.

Egyeztessen HP Latex R2000 nyo­mógép demó időpontot kollégánk­kal az alábbi elérhetőségeken:

Nádai Zsolt
Értékesítési vezető
+36 70 630 0281
zsolt.nadai@fortuna-digital.com

Fortuna Digital Kft.
1044 Budapest,
Almakerék utca 6.
Hungary

www.fortuna-digital.com

Sign

- Hirdetés -

Sign&Display